TRABZON BELEDİYESİ 07 MAYIS 2012 TARİHLİ MECLİS KARARI

  Tarih :  07.05.2012
  Birleşim:  23
  Oturum:  1
  Sayı :  126

     Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 27.01.2012 tarih ve M.061.0.TRA.0.13-310.1.4.1/1002 sayılı yazı Belediye Meclisi'nin 01.02.2012 tarihli birleşiminde İmar Komisyonuna havale edilmiş olup mezkür komisyondan gelen rapor okundu.
     Kanuni Bulvarı yol güzergahı ve çevresinin 4+793.35 km.'den 5+951.89 km.' ye kadar olan 3. etabı ile ilgili hazırlanan kısmi revizyon imar planı ve plan değişikliği ile ilgili olduğu anlaşıldı.
     Yapılan görüşme sonunda:
     Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün 10.06.2011 tarih ve B.11.1.TCK.1.10.02.00. 090.0926076 sayılı yazısı ile Trabzon Şehir Geçişi Kanuni Bulvarı Yolu (Km.:0+000-19.500) yatay-düşey hat olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nce onaylandığı, uygulama projeleri devam ettiği, onaylı bu planlara göre imalat sınırları için sağ ve sol tarafa 3'er metre daha ilaveli olacak şekilde imar tadilatı yapılması gerektiği belirtilerek uygulama projelerinin onayından sonra hazırlanacak kamulaştırma planları imar tadilatı için yeniden sunulacağı belirtildiğinden konunun incelenmesi istenilmiştir.
     Belediye Meclisi'nin 05.10.2011 tarih ve 283 sayılı kararı ile; Ulaşımın daha da rahatlaması amacıyla yapılan bu çalışmaların imar planına işlenmesi genel olarak imar planını etkileyecek bir düzenleme olduğundan tespit edilen yeni yol güzergahının revizyon imar planı ile işlemesinin daha uygun olacağı, Belediye Meclisi'nin 17.11.1997 tarih 538, 26.12.1997 tarih ve 555 sayılı kararları ile İl İdare Kurulu'nun 12.02.2002 tarih ve 148 sayılı kararlarına istinaden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nün 20.05.2003 tarihinde İmar Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Bengisu, Kireçhane, Çilekli, Camoba ve Beştaş Köylerinin tamamının Belediye Mücavir alanına dahil edildiği, Belediye Meclisi'nin 04.01.2008 tarih ve 022 sayılı kararına istinaden Valilik Makamının 24.04.2008 tarih ve 606 sayılı olurları ile Uğurlu Köyünün Belediyemiz sınırlarına mahalle olarak katıldığı, Belediye Meclisi'nin 02.06.2008 tarih ve 173 sayılı kararı ve Trabzon İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 06.01.2009 tarih ve 11 sayılı yazısı ile Yeşilova Belediyesi'nin Belediyemiz sınırlarına mahalle olarak katıldığı ayrıca Belediyemiz mücavir alanında bulunan Bengisu Köyünün de 01.04.2008 tarih ve 92 sayılı kararı Valilik Makamının 10.06.2008 tarih ve 840 sayılı olurları ile Belediyemiz sınırları içerisine mahalle olarak katıldığı ve plansız olan bu alanların bir an önce ilave imar planı yapılması gerektiği, bu nedenle Kanuni Bulvarı yol güzergahının yapılacak olan ilave ve kısmi revizyon imar planı kapsamında imar plana işlenmesi, ayrıca hazırlanan yol güzergahına göre daha önce ruhsat alınarak inşaatına devam eden binaların inşaatlarının durdurulması, yeni yapılacak olan binalarının yolda kalması durumunda ise ruhsat ve imar durumu verilmemesi uygun görülmüştür.
     İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 15.12.2011 tarih ve 15179 sayılı yazısı ile Belediye Meclisinin 05.10.2011 tarih ve 283 sayılı kararı da dikkate alınarak Plan müellifi olarak Kanuni Bulvarı yol güzergahının, yol bağlantıları ve çevresi ile birlikte incelenerek hazırlanacak kısmi revizyon imar planının Belediye Meclisine sunulabilmesi için ivedilikle müdürlüğümüze gönderilmesi istenilmiştir.
     İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 15.12.2011 tarih ve 15179 sayılı yazısına istinaden Plan müellifi tarafından Kanuni Bulvarı Yol güzergahı ve çevresi ile ilgili hazırlanan kısmi revizyon imar planı ve plan değişikliklerinin incelenmesi istenilmektedir.
     Trabzon'un trafik sorununu çözebilecek en önemli bulvarlardan biri olan Kanuni Bulvarı ve çevresi ile ilgili Belediye Meclisi'nin 05.10.2011 tarih ve 283 sayılı kararı doğrultusunda plan müellifi tarafından hazırlanan kısmi revizyon imar planı ve plan değişiklikleri komisyonumuza sunulmuştur. Kanuni Bulvarı yol güzergahı ve çevresi ile ilgili kısmi revizyon imar planı ve plan değişiklikleri komisyonumuzca etap etap değerlendirilmiş ve Belediye Meclisince de bu şekilde incelenerek ve onaylanması önerilmiştir.
     Bu kapsamda plan müellifi tarafından hazırlanan Kanuni Bulvarı ve Çevresi ile ilgili kısmi revizyon ve imar planı değişikliğinin 3. etabı olarak belirlenen 4+793.35 km.'den 5+951.89 ye kadar olan kısmı plan bütünlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yol güzergahı projesi ve mevcut yapılaşma koşulları da dikkate alınarak talep, 1/5000 ölçekli nazım imar planında da gerekli düzenlemeler yapılmış şekliyle uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonu Raporu oya sunularak oy çokluğu (Turgay ŞAHİN çekimser oyu) ile kabulüne, 3194 sayılı yasanın 8-b maddesine göre onanmasına, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 07.05.2012
Seyfullah KINALI
Meclis Başkanı
Belediye Başkan V.
Sezgin YILMAZ
Katip Üye
Meclis Üyesi
Ahmet YILMAZ
Katip Üye
Meclis Üyesi