08 Mayıs 2012 Tarihinde İmar Komisyonunca Alınan Kararlar
İMAR KOMİSYON RAPORU
MECLİS BAŞKANLIĞINA

       Belediye Meclisinin 01.02.2012 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 27.01.2012 tarih ve M.061.0.TRA.0.13.310.1.4.1/ 1002 sayılı yazı okundu.

       Kanuni bulvarı yol güzergahı ve çevresinin 3+369.47 km.den 4+793.35 km.ye kadar olan 4 ncü etabı ile ilgili hazırlanan kısmi revizyon imar planı ve plan değişikliği ile ilgili olduğu anlaşıldı.

       İlgi : a) Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün 10.06.2011 tarih ve B.11.1.TCK.1.10.02.00.090.09 26076 sayılı yazısı.

       b) Belediye Meclisinin 05.10.2011 tarih ve 283 sayılı kararı

       c) 15.12.2011 tarih ve 15179 sayılı yazımız.

       İlgi yazı (a) yazı ile Trabzon Şehir Geçişi Kanuni Bulvarı Yolu (Km.:0+000-19.500) yatay-düşey hat olarak Karayolları Genel müdürlüğünce onaylandığı, Uygulama projeleri devam ettiği, onaylı bu planlara göre imalat sınırları için sağ ve sol tarafa 3'er metre daha ilaveli olacak şekilde imar tadilatı yapılması gerektiği belirtilerek uygulama projelerinin onayından sonra hazırlanacak kamulaştırma planları imar tadilatı için yeniden sunulacağı belirtildiğinden konunun incelenmesi istenilmiştir.

       İlgi (b) Belediye Meclisinin 05.10.2011 tarih ve 283 sayılı kararı ile; Ulaşımın daha da rahatlaması amacıyla yapılan bu çalışmaların imar planına işlenmesi genel olarak imar planını etkileyecek bir düzenleme olduğundan tespit edilen yeni yol güzergahının revizyon imar planı ile işlemesinin daha uygun olacağı,

       Belediye Meclisinin 17.11.1997 tarih 538, 26.12.1997 tarih ve 555 sayılı kararları ile İl İdare Kurulunun 12.02.2002 tarih ve 148 sayılı kararlarına istinaden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 20.05.2003 tarihinde İmar kanunun 45 nci maddesi gereğince Bengisu, Kireçhane, Çilekli, Camoba ve Beştaş köylerinin tamamının Belediye Mücavir alanına dahil edildiği, Belediye Meclisinin 04.01.2008 tarih ve 022 sayılı kararına istinaden Valilik Makamının 24.04.2008 tarih ve 606 sayılı olurları ile Uğurlu köyünün Belediyemiz sınırlarına mahalle olarak katıldığı, Belediye Meclisinin 02.06.2008 tarih ve 173 sayılı kararı ve Trabzon İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.01.2009 tarih ve 11 sayılı yazısı ile Yeşilova belediyesinin Belediyemiz sınırlarına mahalle olarak katıldığı ayrıca Belediyemiz mücavir alanında bulunan Bengisu köyünün de 01.04.2008 tarih ve 92 sayılı kararı Valilik Makamının 10.06.2008 tarih ve 840 sayılı olurları ile Belediyemiz sınırları içerisine mahalle olarak katıldığı ve plansız olan bu alanların bir an önce ilave imar planı yapılması gerektiği,

       Bu nedenle Kanuni Bulvarı yol güzergahının yapılacak olan ilave ve kısmi revizyon imar planı kapsamında imar plana işlenmesi, ayrıca hazırlanan yol güzergahına göre daha önce ruhsat alınarak inşaatına devam eden binaların inşaatlarının durdurulması, yeni yapılacak olan binalarının yolda kalması durumunda ise ruhsat ve imar durumu verilmemesi uygun görülmüştür.

       İlgi ( c ) yazımız ile Belediye Meclisinin 05.10.2011 tarih ve 283 sayılı kararı da dikkate alınarak Plan müellifi olarak Kanuni Bulvarı yol güzergahının, yol bağlantıları ve çevresi ile birlikte incelenerek hazırlanacak kısmi revizyon imar planının Belediye Meclisine sunulabilmesi için ivedilikle müdürlüğümüze gönderilmesi istenilmiştir.

       İlgi (c) yazıya istinaden Plan müellifi tarafından Kanuni Bulvarı Yol güzergahı ve çevresi ile ilgili hazırlanan kısmi revizyon imar planı ve plan değişikliklerinin incelenmesi istenilmektedir.

       Yapılan görüşme sonunda;

       Trabzon'un trafik sorununu çözebilecek en önemli bulvarlardan biri olan Kanuni Bulvarı ve çevresi ile ilgili Belediye Meclisinin 05.10.2011 tarih ve 283 sayılı kararı doğrultusunda plan müellifi tarafından hazırlanan kısmi revizyon imar planı ve plan değişiklikleri komisyonumuza sunulmuştur.

       Kanuni Bulvarı yol güzergahı ve çevresi ile ilgili kısmi revizyon imar planı ve plan değişiklikleri komisyonumuzca etap etap değerlendirilmiş ve Belediye Meclisince de bu şekilde incelenerek ve onaylanması önerilmiştir.

       Bu kapsamda plan müellifi tarafından hazırlanan Kanuni Bulvarı ve Çevresi ile ilgili kısmi revizyon ve imar planı değişikliğinin 4 nci etabı olarak belirlenen 3+369.47 km.den 4+793.35 km.ye kadar olan kısmı plan bütünlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yol güzergahı projesi ve mevcut yapılaşma koşulları da dikkate alınarak talep, 1/5000 ölçekli nazım imar planında da gerekli düzenlemeler yapılmış şekliyle komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

       Meclise arz olunur. 07.05.2012

Seyfullah KINALI
Başkan
Temel HATİPOĞLU
Raportör
Necati ARMUTÇUI
Üye
Kemal KILIÇ
Üye
Müslim HAMZAÇEBİ
Üye

İMAR KOMİSYON RAPORU
MECLİS BAŞKANLIĞINA

       Belediye Meclisinin 01.02.2012 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 27.01.2012 tarih ve M.061.0.TRA.0.13.310.1.4.1/ 1002 sayılı yazı okundu.

       Kanuni bulvarı yol güzergahı ve çevresinin 2+179.34 km.den 3+369.47 km.ye kadar olan 5 nci etabı ile ilgili kısmi revizyon imar planı ve plan değişikliği olduğu anlaşıldı.

       İlgi: a) Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün 10.06.2011 tarih ve B.11.1.TCK.1.10.02.00.090.09 26076 sayılı yazısı.

       b) Belediye Meclisinin 05.10.2011 tarih ve 283 sayılı kararı

       c) 15.12.2011 tarih ve 15179 sayılı yazımız.

       İlgi yazı (a) yazı ile Trabzon Şehir Geçişi Kanuni Bulvarı Yolu (Km.:0+000-19.500) yatay-düşey hat olarak Karayolları Genel müdürlüğünce onaylandığı, Uygulama projeleri devam ettiği, onaylı bu planlara göre imalat sınırları için sağ ve sol tarafa 3'er metre daha ilaveli olacak şekilde imar tadilatı yapılması gerektiği belirtilerek uygulama projelerinin onayından sonra hazırlanacak kamulaştırma planları imar tadilatı için yeniden sunulacağı belirtildiğinden konunun incelenmesi istenilmiştir.

       İlgi (b) Belediye Meclisinin 05.10.2011 tarih ve 283 sayılı kararı ile; Ulaşımın daha da rahatlaması amacıyla yapılan bu çalışmaların imar planına işlenmesi genel olarak imar planını etkileyecek bir düzenleme olduğundan tespit edilen yeni yol güzergahının revizyon imar planı ile işlemesinin daha uygun olacağı,

       Belediye Meclisinin 17.11.1997 tarih 538, 26.12.1997 tarih ve 555 sayılı kararları ile İl İdare Kurulunun 12.02.2002 tarih ve 148 sayılı kararlarına istinaden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 20.05.2003 tarihinde İmar kanunun 45 nci maddesi gereğince Bengisu, Kireçhane, Çilekli, Camoba ve Beştaş köylerinin tamamının Belediye Mücavir alanına dahil edildiği, Belediye Meclisinin 04.01.2008 tarih ve 022 sayılı kararına istinaden Valilik Makamının 24.04.2008 tarih ve 606 sayılı olurları ile Uğurlu köyünün Belediyemiz sınırlarına mahalle olarak katıldığı, Belediye Meclisinin 02.06.2008 tarih ve 173 sayılı kararı ve Trabzon İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.01.2009 tarih ve 11 sayılı yazısı ile Yeşilova belediyesinin Belediyemiz sınırlarına mahalle olarak katıldığı ayrıca Belediyemiz mücavir alanında bulunan Bengisu köyünün de 01.04.2008 tarih ve 92 sayılı kararı Valilik Makamının 10.06.2008 tarih ve 840 sayılı olurları ile Belediyemiz sınırları içerisine mahalle olarak katıldığı ve plansız olan bu alanların bir an önce ilave imar planı yapılması gerektiği,

       Bu nedenle Kanuni Bulvarı yol güzergahının yapılacak olan ilave ve kısmi revizyon imar planı kapsamında imar plana işlenmesi, ayrıca hazırlanan yol güzergahına göre daha önce ruhsat alınarak inşaatına devam eden binaların inşaatlarının durdurulması, yeni yapılacak olan binalarının yolda kalması durumunda ise ruhsat ve imar durumu verilmemesi uygun görülmüştür.

       İlgi ( c ) yazımız ile Belediye Meclisinin 05.10.2011 tarih ve 283 sayılı kararı da dikkate alınarak Plan müellifi olarak Kanuni Bulvarı yol güzergahının, yol bağlantıları ve çevresi ile birlikte incelenerek hazırlanacak kısmi revizyon imar planının Belediye Meclisine sunulabilmesi için ivedilikle müdürlüğümüze gönderilmesi istenilmiştir.

       İlgi (c) yazıya istinaden Plan müellifi tarafından Kanuni Bulvarı Yol güzergahı ve çevresi ile ilgili hazırlanan kısmi revizyon imar planı ve plan değişikliklerinin incelenmesi istenilmektedir.

       Yapılan görüşme sonunda;

       Trabzon'un trafik sorununu çözebilecek en önemli bulvarlardan biri olan Kanuni Bulvarı ve çevresi ile ilgili Belediye Meclisinin 05.10.2011 tarih ve 283 sayılı kararı doğrultusunda plan müellifi tarafından hazırlanan kısmi revizyon imar planı ve plan değişiklikleri komisyonumuza sunulmuştur.

       Kanuni Bulvarı yol güzergahı ve çevresi ile ilgili kısmi revizyon imar planı ve plan değişiklikleri komisyonumuzca etap etap değerlendirilmiş ve Belediye Meclisince de bu şekilde incelenerek ve onaylanması önerilmiştir.

       Bu kapsamda plan müellifi tarafından hazırlanan Kanuni Bulvarı ve Çevresi ile ilgili kısmi revizyon ve imar planı değişikliğinin 5 nci etabı olarak belirlenen 2+179.34 km.den 3+369.47 km.ye kadar olan kısmı plan bütünlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yol güzergahı projesi ve mevcut yapılaşma koşulları da dikkate alınarak talep, 1/5000 ölçekli nazım imar planında da gerekli düzenlemeler yapılmış şekliyle komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

       Meclise arz olunur. 07.05.2012

Seyfullah KINALI
Başkan
Temel HATİPOĞLU
Raportör
Necati ARMUTÇUI
Üye
Kemal KILIÇ
Üye
Müslim HAMZAÇEBİ
Üye

İMAR KOMİSYON RAPORU
MECLİS BAŞKANLIĞINA

       Belediye Meclisinin 01.02.2012 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 27.01.2012 tarih ve M.061.0.TRA.0.13.310.1.4.1/ 1002 sayılı yazı okundu.

       Kanuni bulvarı yol güzergahı ve çevresinin 2+179.34 km.den 0+000.00 km.ye kadar olan 6 ncı etabı ile ilgili kısmi revizyon imar planı ve plan değişikliği olduğu anlaşıldı.

       İlgi : a) Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün 10.06.2011 tarih ve B.11.1.TCK.1.10.02.00.090.09 26076 sayılı yazısı.

       b) Belediye Meclisinin 05.10.2011 tarih ve 283 sayılı kararı

       c) 15.12.2011 tarih ve 15179 sayılı yazımız.

       İlgi yazı (a) yazı ile Trabzon Şehir Geçişi Kanuni Bulvarı Yolu (Km.:0+000-19.500) yatay-düşey hat olarak Karayolları Genel müdürlüğünce onaylandığı, Uygulama projeleri devam ettiği, onaylı bu planlara göre imalat sınırları için sağ ve sol tarafa 3'er metre daha ilaveli olacak şekilde imar tadilatı yapılması gerektiği belirtilerek uygulama projelerinin onayından sonra hazırlanacak kamulaştırma planları imar tadilatı için yeniden sunulacağı belirtildiğinden konunun incelenmesi istenilmiştir.

       İlgi (b) Belediye Meclisinin 05.10.2011 tarih ve 283 sayılı kararı ile; Ulaşımın daha da rahatlaması amacıyla yapılan bu çalışmaların imar planına işlenmesi genel olarak imar planını etkileyecek bir düzenleme olduğundan tespit edilen yeni yol güzergahının revizyon imar planı ile işlemesinin daha uygun olacağı,

       Belediye Meclisinin 17.11.1997 tarih 538, 26.12.1997 tarih ve 555 sayılı kararları ile İl İdare Kurulunun 12.02.2002 tarih ve 148 sayılı kararlarına istinaden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 20.05.2003 tarihinde İmar kanunun 45 nci maddesi gereğince Bengisu, Kireçhane, Çilekli, Camoba ve Beştaş köylerinin tamamının Belediye Mücavir alanına dahil edildiği, Belediye Meclisinin 04.01.2008 tarih ve 022 sayılı kararına istinaden Valilik Makamının 24.04.2008 tarih ve 606 sayılı olurları ile Uğurlu köyünün Belediyemiz sınırlarına mahalle olarak katıldığı, Belediye Meclisinin 02.06.2008 tarih ve 173 sayılı kararı ve Trabzon İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.01.2009 tarih ve 11 sayılı yazısı ile Yeşilova belediyesinin Belediyemiz sınırlarına mahalle olarak katıldığı ayrıca Belediyemiz mücavir alanında bulunan Bengisu köyünün de 01.04.2008 tarih ve 92 sayılı kararı Valilik Makamının 10.06.2008 tarih ve 840 sayılı olurları ile Belediyemiz sınırları içerisine mahalle olarak katıldığı ve plansız olan bu alanların bir an önce ilave imar planı yapılması gerektiği,

       Bu nedenle Kanuni Bulvarı yol güzergahının yapılacak olan ilave ve kısmi revizyon imar planı kapsamında imar plana işlenmesi, ayrıca hazırlanan yol güzergahına göre daha önce ruhsat alınarak inşaatına devam eden binaların inşaatlarının durdurulması, yeni yapılacak olan binalarının yolda kalması durumunda ise ruhsat ve imar durumu verilmemesi uygun görülmüştür.

       İlgi ( c ) yazımız ile Belediye Meclisinin 05.10.2011 tarih ve 283 sayılı kararı da dikkate alınarak Plan müellifi olarak Kanuni Bulvarı yol güzergahının, yol bağlantıları ve çevresi ile birlikte incelenerek hazırlanacak kısmi revizyon imar planının Belediye Meclisine sunulabilmesi için ivedilikle müdürlüğümüze gönderilmesi istenilmiştir.

       İlgi (c) yazıya istinaden Plan müellifi tarafından Kanuni Bulvarı Yol güzergahı ve çevresi ile ilgili hazırlanan kısmi revizyon imar planı ve plan değişikliklerinin incelenmesi istenilmektedir. Yapılan görüşme sonunda;

       Trabzon'un trafik sorununu çözebilecek en önemli bulvarlardan biri olan Kanuni Bulvarı ve çevresi ile ilgili Belediye Meclisinin 05.10.2011 tarih ve 283 sayılı kararı doğrultusunda plan müellifi tarafından hazırlanan kısmi revizyon imar planı ve plan değişiklikleri komisyonumuza sunulmuştur.

       Kanuni Bulvarı yol güzergahı ve çevresi ile ilgili kısmi revizyon imar planı ve plan değişiklikleri komisyonumuzca etap etap değerlendirilmiş ve Belediye Meclisince de bu şekilde incelenerek ve onaylanması önerilmiştir.

       Bu kapsamda plan müellifi tarafından hazırlanan Kanuni Bulvarı ve Çevresi ile ilgili kısmi revizyon ve imar planı değişikliğinin 6 nci etabı olarak belirlenen 2+179.34 km.den 0+000.00 km.ye kadar olan kısmı plan bütünlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yol güzergahı projesi ve mevcut yapılaşma koşulları da dikkate alınarak talep, 1/5000 ölçekli nazım imar planında da gerekli düzenlemeler yapılmış şekliyle komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

       Meclise arz olunur. 07.05.2012

Seyfullah KINALI
Başkan
Temel HATİPOĞLU
Raportör
Necati ARMUTÇUI
Üye
Kemal KILIÇ
Üye
Müslim HAMZAÇEBİ
Üye