Meclis Başkanı
Dr.Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
Belediye Başkanı
Katip ÜyeKatip Üye
Sezgin YILMAZ
Meclis Üyesi
Uğur ÖZSANDIKÇIOĞLU
Meclis Üyesi
Meclis Kararının
 Sayısı:   027
 Konusu:
     Meclis üyesinin izin talebi ile ilgili

       Meclis üyesi Fehmi ŞİŞMANOĞLU, Müslim HAMZAÇEBİ, Ahmet YILMAZ, Bican HASANÇEBİ ve İsmail SAĞLAM'ın 08.01.2013 tarih ve bila sayılı dilekçesi, Belediye Meclisi'nin 08.01.2013 tarihli birleşiminde okundu.

       Dilekçe ile mazeretini bildiren Meclis üyesinin izin talebi ile ilgili olduğu anlaşıldı.

       Yapılan görüşme sonunda:

       Fehmi ŞİŞMANOĞLU, Müslim HAMZAÇEBİ, Ahmet YILMAZ, Bican HASANÇEBİ ve İsmail SAĞLAM'ın 08.01.2013 tarihindeki Belediye Meclis birleşimi için izinli sayılması oya sunularak oy birliği ile kabulüne, gereği için evrakın Yazı İşleri Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verildi. 08.01.2013

Meclis Kararının
 Sayısı:   028
 Konusu:
     Cadde Sokak isim değişikliği ile ilgili müzakere.

       Belediye Meclisinin 07.01.2013 tarihli toplantısında Kültür Çevre Turizm ve Spor Komisyonuna havale edilen, Bilgi İşlem Müdürlüğü ibareli 07.01.2013 tarih ve M.61.1.TRA.0.77.00.00.752.01.01/6 sayılı yazı okundu.

       Cadde Sokak isim değişikliği ile ilgili olduğu anlaşıldı.

       Yapılan görüşme sonunda:

       5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (n) bendine gereğince ; 05 Eylül 2012 tarihinde Afyondaki patlamada şehit düşen Onur Fikret DÜLGER'in isminin doğup büyüdüğü ve okula başladığı Cumhuriyet Mahallesi Zeytinlik Caddesinin ismi değiştirilerek Şehit Onur Fikret DÜLGER Caddesi isminin verilmesi uygun görüldüğüne dair Kültür Çevre Turizm ve Spor Komisyonu raporu oya sunularak oy birliği (27 evet) ile kabulüne, gereği için evrakın Bilgi İşlem Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 08.01.2013

Meclis Kararının
 Sayısı:   029
 Konusu:
     Trabzon - Gümüşhane Devlet Yolu, Trabzon Esiroğlu arası kesiminde Km: 2+900 -5+429.624 arasında kalan kısımlarda kamulaştırma tahdidinin yapılması ile ilgili müzakere.

       Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.12.2012 tarih ve M.061.1.TRA.0.13.01.00.310.1.4.1/ 14961 sayılı yazı okundu.

       Trabzon - Gümüşhane Devlet Yolu, Trabzon Esiroğlu arası kesiminde Km: 2+900 5+429.624 arasında kalan kısımlarda kamulaştırma tahdidinin yapılması ile ilgili plan değişikliği olduğu anlaşıldı

       Yapılan görüşme sonunda:

       Karayolları 10.Bölge Müdürlünün 03.12.2012 tarih ve B.11.1.KGM.1.10.06.00/ 090-09/5630 sayılı yazı ile Trabzon- Gümüşhane Devlet Yolu, Trabzon Esiroğlu arası kesiminde Km: 2+900 -5+429.624 arasında kalan kısımlarda kamulaştırma tahdidinin yapılması istenilmektedir.

       Belediyemiz sınırları ve imar planı kapsamında kalan alanlar içersindeki kısımlarda hazırlanan plan değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planında da gerekli düzenlemeler yapılması şartıyla uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonu Raporu oya sunularak oy birliği ile kabulüne, 3194 sayılı yasanın 8-b maddesine göre onanmasına, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 08.01.2013

Meclis Kararının
 Sayısı:   030
 Konusu:
     Çimenli Köyü 121 ada, 3 nolu parselle ilgili vaziyet planının müzakeresi.

       Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.12.2012 tarih ve M.061.1.TRA.0.13.01.00.310.1.4.1/ 14962 sayılı yazı okundu.

       Çimenli Köyü 121 ada, 3 nolu parselin vaziyet planı ile ilgili olduğu anlaşıldı

       Yapılan görüşme sonunda:

       Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğünün 07.12.2012 tarih ve B.02.1.K.Y.K.61.02.00-755-99-769 sayılı yazısı ile yurt yatırımı için K.T.Ü. tarafından ilgili kuruma tahsis edilmiş olan Çimenli Mahallesi 121 ada, 3 nolu parsel de kayıtlı 7.000 m².lik arsada yapımı düşünülen yurt binasına ilişkin vaziyet planı gönderilmiş olup, söz konusu vaziyet planının Belediye Meclisinde onaylanması talep edilmektedir.

       Söz konusu parselin imar planını göre üniversite alanı içerisinde olduğundan ve E=0.50 Hmax:13.00 nizamında inşaat izni verildiği, teklifte Üniversite alanı içerisinde bulunan tamamı 7.000 m² ve toplam inşaat alanı 3500 m² olan alanda A ve B Bloklarda 3 bodrum+zemin+2 normal kat olan vaziyet planında belirtildiği şekliyle yurt bina yapılması istenildiği ve bu alandaki ihtiyacın karşılanmasına yönelik olduğundan talebin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonu Raporu oya sunularak oy birliği ile kabulüne, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 08.01.2013

Meclis Kararının
 Sayısı:   031
 Konusu:
     Trabzon Şehir Geçişi, Kanuni Bulvarı, Toklu - Soğuksu - Erdoğdu Mahalleleri (Km.4+138,43-6+039.00) arası yapım işine ait kamulaştırma planı ile plan değişikliğinin müzakeresi.

       Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.12.2012 tarih ve M.061.1.TRA.0.13.01.00.310.1.4.1/ 14963 sayılı yazı okundu.

       Trabzon Şehir Geçişi, Kanuni Bulvarı, Toklu - Soğuksu - Erdoğdu Mahalleleri (Km.4+138,43-6+039.00) arası yapım işine ait kamulaştırma planı ile plan değişikliği ile ilgili olduğu anlaşıldı

       Yapılan görüşme sonunda:

       Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün 12.12.2012 tarih ve B.11.1.TCK.1.10. 14.00.61/ 752- 57988 sayılı yazısı ile Belediyemiz sınırları dahilinden geçen Trabzon Şehir Geçişi, Kanuni Bulvarı, Toklu - Soğuksu - Erdoğdu Mahalleleri (Km.4+138,43-6+039.00) arası yapım işine ait kamulaştırma planı CD'si gönderilerek, ilgili kesime ait karayolları kamulaştırma planının imar planına işlenmesi, imar uygulamasının kamulaştırma planına göre yapılması ve meclis kararının gönderilmesi istenilmektedir.

       Kanuni Bulvarı yol güzergahında 3 ncü etap olarak belirlen alanlarla ilgili plan değişikliği Belediye Meclisinin 07.05.2012 tarih 126 sayılı kararı ile 4 ncü etap olarak belirlenen alanlarda ilgili plan değişikliği Belediye Meclisinin 07.05.2102 tarih ve 127 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

       Ayrıca, 3 ncü etabın çevresi ile ilgili plan değişikliği Belediye Meclisinin 05.10.2012 tarih ve 254 sayılı kararı ile 4 ncü etap olarak belirlenen alanların çevresi ile ilgili plan değişikliği ise Belediye Meclisinin 05.10.2012 tarih ve 255 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, 3914 sayılı imar kanunun 8 nci maddesine göre işlemler tamamlanarak planlar kesinleşmiş ve yürürlüğe konulmuştur.

       Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün bahse konu yazısı ile Kanuni Bulvarı yol güzergahında hazırlanan kamulaştırma projesine göre imar planında yeniden plan değişikliği yapılması talep edilmiş ve talep söz konusu yolun bir an önce tamamlanması için plan bütünlüğü de dikkate alınarak düzenlenmiş şekliyle 1/5000 ölçekli nazım imar planında da gerekli değişiklikler yapılması şartıyla uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonu Raporu oya sunularak oy birliği ile kabulüne, 3194 sayılı yasanın 8-b maddesine göre onanmasına, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 08.01.2013

Meclis Kararının
 Sayısı:   032
 Konusu:
     Karşıyaka Mahallesi 2622 ada 6,7 ve 8 nolu parsellerle ilgili kentsel tasarım projesinin müzakeresi

       Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.12.2012 tarih ve M.061.1.TRA.0.13.01.00.310.1.4.1/ 14964 sayılı yazı okundu.

       Karşıyaka Mahallesi 2622 ada 6,7 ve 8 nolu parsellerle ilgili kentsel tasarım projesi ile ilgili olduğu anlaşıldı.

       Yapılan görüşme sonunda:

       Karşıyaka Mahallesi 2622 ada 6,7 ve 8 nolu parselin tamamı 3311.32 + 158.38+ 345.15 m². olmak üzere toplam 3814.85 m². olup, imar planına göre 7 nolu parselin tamamı ve 8 nolu parselin yol olan 218,17 m². kısmı gerisinde kalan alanlarına A-5 nizamında, 6 nolu parsele ise E=2.00 Hmax:25 nizamında inşaat izni verilmektedir. Ekli dilekçe ile söz konusu parselde Belediye Meclisinin 17.11.2009 tarih ve 409 sayılı kararı ile Trabzon Revizyon imar planı plan notların konut yerleşim alanları bölümüne ilave edilmesi uygun görülen 16 ncı madde ve Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 175 sayılı kararı ile plan notlarının 16 ncı maddesinin düzenlenmesi ile ilgili kararı doğrultusunda hazırlanan kentsel tasarım, peyzaj, kesit ve Plankote projelerinin incelenerek parsel üzerinde parsel üzerinde 3 bodrum+ 14 normal kattan oluşan bir adet bina yapılması istenilmektedir.

       Söz konusu parselle ilgili hazırlanan kentsel tasarım projesi Belediye Meclisinin 17.11.2009 tarih ve 409 sayılı kararı ile Trabzon Revizyon imar planı plan notların konut yerleşim alanları bölümüne ilave edilmesi uygun görülen 16 ncı madde ve Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 175 sayılı kararı ile plan notlarının 16 ncı maddesinin düzenlenmesi ile ilgili kararlarında belirtilen hususlara uymadığından talebin REDDİNE dair İmar Komisyonu Raporu oya sunularak oy birliği ile kabulüne, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 08.01.2013

Meclis Kararının
 Sayısı:   033
 Konusu:
     Cumhuriyet Mahallesinde F43D25D3C pafta 209 ada, 82 nolu parselle ilgili cephe silüetinin müzakeresi

       Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 06.12.2012 tarih ve M.061.1.TRA.0.13.01.00.310.1.4.1/ 13828 sayılı yazı okundu.

       Cumhuriyet Mahallesi F43D25D3C pafta, 209 ada, 82 nolu parselle ilgili olduğu anlaşıldı.

       Yapılan görüşme sonunda:

       Cumhuriyet Mahallesi F43D25D3C pafta, 209 ada, 82 nolu parselin tamamı 315.48 m². olup, imar planına göre B-6 nizamında ticaret alanı olarak inşaat izni verilmektedir.

       Belediye Meclisinin 07.09.2005 tarih ve 205 sayılı kararıyla Gülbaharhatun kavşağı ile Çömlekçi kavşağı arasında Yavuz Sultan Selim Bulvarından cephe alan parsellerde hazırlanacak projelerin Belediye Meclisince incelendikten sonra ruhsatlandırılması uygun görülmüştür. Teklifte, alınan Belediye Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan söz konusu parselle ilgili cephe siluetine göre uygulama yapılması istenilmektedir.

       Söz konusu meclis kararı kapsamında kalan Cumhuriyet Mahallesi F43D25D3C pafta, 209 ada, 82 nolu parselle ilgili hazırlanan cephe silüetinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonu Raporu oya sunularak oy birliği ile kabulüne, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 08.01.2013

Meclis Kararının
 Sayısı:   034
 Konusu:
     Kalkınma Mahallesi 100 pafta 667 ada 11 nolu parselle ilgili çatı piyesi ile ilgili müzakere.

       Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.12.2012 tarih ve M.061.1.TRA.0.13.01.00.310.1.4.1/ 14967 sayılı yazı okundu.

       Kalkınma Mahallesi 100 pafta, 667 ada, 11 nolu parselle ilgili olduğu anlaşıldı.

       Yapılan görüşme sonunda:

       Kalkınma Mahallesi 100 pafta 667 ada 11 nolu parselin tamamı 389.00 m².olup, imar planına göre A-4 nizamında ticaret alanı olarak inşaat izni verilmektedir. Teklifte, parsel üzerinde bulunan 24.11.2011 tarih ve 4/222 ruhsat nolu binanın çatı katı ile ilgili hazırlanan projenin onaylanması talep edilmektedir.

       Belediye Meclisinin 04.05.2006 tarih ve 163 sayılı kararı ile uygun görülen Trabzon çatı yönetmeliğinin 1 nci maddesinde;

       "MADDE 1- Tüm binalara çatı yapılması zorunludur. Konut dışı tüm yapılar özellik arz eden binalar olup; çatı şekilleri serbesttir. Ancak; hazırlanacak çatı projesi yükseklik, estetik ve çevresiyle uyum açısından incelenerek Belediye Meclisince onaylanacaktır. Özellik arz eden binalarda bu yönetmelik şartlarına uygun çatı yapılması durumunda ayrıca Belediye Meclis kararı alınmasına gerek yoktur." denilmektedir.

       Belediye Meclisine görüşülmek üzere sunulan özellik arz eden binalarla ilgili çatı projelerinde çok farklı ve bulunduğu bölge ile örtüşmeyen çatı şekilleri talep edilmektedir. Bu nedenle daha düzgün ve çevre ile uyumlu olabilecek çatı şekilleri oluşturmak amacıyla TMMOB Mimarlar odası Trabzon Şubesinin 06.12.2011 tarih ve 2011/409 sayılı görüşü de alınarak, konut dışı binalar özellik arz eden bina olduğundan Belediye Meclisine görüşülmek üzere sunulacak çatı projelerde dikkat edilecek hususlar Belediye Meclisinin 06.03.2012 tarih ve 76 sayılı kararı ile belirlendiği ve bu karar doğrultusunda ilgili parsel üzerinde bulunan binanın çatı projesinin uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonu Raporu oya sunularak oy çokluğu (Necdet Kırhan YAZICI red oyu) ile kabulüne, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 08.01.2013