04 Eylül 2013 Çarşamba Meclis Toplantısında Alınan Kararlar
Meclis Başkanı
Dr.Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
Belediye Başkanı
Katip ÜyeKatip Üye
Sezgin YILMAZ
Meclis Üyesi
Ahmet YILMAZ
Meclis Üyesi
Meclis Kararının
 Sayısı:   0231
 Konusu:
     Meclis üyesinin izin talebi ile ilgili

       Meclis üyeleri Mustafa BEYAZLI, Halil İbrahim DEMİRTAŞ, Eyüp KİTAPÇI, Nejdet ALBAYRAK, Müslim HAMZAÇEBİ ve Uğur ÖZSANDIKÇIOĞLU'nun 04.09.2013 tarih ve bila sayılı dilekçeleri, Belediye Meclisi'nin 04.09.2013 tarihli birleşiminde okundu.

       Dilekçe ile mazeretlerini bildiren Meclis üyelerinin izin talepleri ile ilgili olduğu anlaşıldı.

       Yapılan görüşme sonunda:

       Mustafa BEYAZLI, Halil İbrahim DEMİRTAŞ, Eyüp KİTAPÇI, Nejdet ALBAYRAK, Müslim HAMZAÇEBİ ve Uğur ÖZSANDIKÇIOĞLU'nun 04.09.2013 tarihindeki Belediye Meclis birleşimi için izinli sayılmaları oya sunularak oy birliği ile kabulüne, gereği için evrakın Yazı İşleri Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verildi. 04.09.2013

Meclis Kararının
 Sayısı:   0232
 Konusu:
     Belediye Meclisinin 07.06.2013 tarih ve 187 sayılı kararı ile uygun görülen plan değişikliğine yapılan itiraz

       Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.08.2013 tarih ve 91352717/310.1.4.1/10064 sayılı yazı Belediye Meclisi'nin 04.09.2013 tarihli birleşiminde okundu.

       Belediye Meclisinin 07.06.2013 tarih ve 187 sayılı kararı ile uygun görülen plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili olduğu anlaşıldı.

       Yapılan görüşme sonunda:

       Belediye Meclisinin 07.06.2013 tarih ve 187 sayılı kararı ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün 27.05.2013 tarih ve 58221478-754/74702 sayılı yazısı eki hazırlanan yol güzergahının belediyemiz sınırları içerisinde kalan kısımlarının imar planına işlenmesinin uygun olduğuna, dolgu alanında kalan kısımların ise 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunun 7. maddesine istinaden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmak üzere öneri karar alınmasına uygun görülmüştür.

       Trabzon Şehir Geçişi Kanuni Bulvarı ve Akyazı ile Sahil bağlantı yolları yapım işine ait Beşirli, Akyazı ve Yıldızlı Kavşakları Genel Yerleşim planı ile ilgili söz konusu plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu 8. maddesine istinaden bir ay süreyle askı ilanına çıkartılmıştır. İlan süresi içerisinde ekli dilekçe gereği plan değişikliğine itirazda bulunulmuş olup, konunun yeniden görüşülmesi istenilmektedir.

       Meclisçe yapılan müzakerede; Söz konusu plan değişikliğinin Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda yol güzergahının düzenlenmesi ile ilgili olduğu ayrıca 17 Şubat 2013 tarih ve 28562 sayılı resmi gazede yayınlanan 2013/4267 Bakanlar Kurulu kararı ile bahse konu parsellerinde bulunduğu alanın acele kamulaştırma kararı alındığı ve kamulaştırma işlemlerinin kısa sürece içerisinde yapılacağından itirazın REDDİ oya sunularak oy birliği ile kabulüne, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.04.09.2013

Meclis Kararının
 Sayısı:   0233
 Konusu:
      Pazarkapı Mah. Kentsel dönüşüm (gecekondu önleme alanı) alanının büyütülmesi

       Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.08.2013 tarih ve 91352717/310.1.4.1/10065 sayılı yazı okundu.

       Pazarkapı Mahallesi Kentsel dönüşüm (gecekondu önleme alanı) alanının büyütülmesi ile ilgili olduğu anlaşıldı.

       Yapılan görüşe sonunda;

       Belediye Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile Toplu Konut İdaresi ve Belediyemiz arasında yapılan 4 nolu ek protokolle belirlenen ilave alanların, Belediye Meclisi'nin 02.11.2005 tarih ve 284 sayılı kararı ve Belediye Meclisi'nin 05.05.2006 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanan kentsel dönüşüm alanına ilave edilmesi içerikli hazırlanan teklif uygun görülmüştür

       Trabzon İdare Mahkemesine 2010/815 ve 2010/819 esaslarında açılan davalar aynı mahkemenin, 17.10.2011 tarih ve 2011/1328 - 2011/1329 karar sayılı kararlarıyla iptali ile sonuçlanmıştır.

       Belediye Meclisi'nin 06.01.2012 tarih ve 23 sayılı kararı ile Belediye Meclisi'nin 03.06.2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile 4 nolu protokol kapsamında belirlenen sınırların Trabzon İdare Mahkemesinin kararı ile iptal edildiği, bu sınırların Trabzon ilinde bulunan ve yenileme alanı olarak kabul edilmesi İçişleri Bakanlığının 21.03.2011 tarih ve 53250 sayılı yazısı üzerine, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 2. maddesine göre Bakanlar Kurulu'nun 4/4/2011 tarih ve 1592 sayılı kararı ile onaylandığı sınırlar içerisinde kısmen kaldığı dikkate alınarak onaylı yenileme alanı sınırlarında kalan Zağnos Vadisi kentsel dönüşüm alanı ile ilgili kısımların bu alandan çıkarılmasına, iptal edilen 4 nolu protokol yerine yapılan sınır düzenlemesinden sonra yeniden Pazarkapı Mahallesi kentsel yenileme alanı (gecekondu dönüşüm alanı) ile ilgili olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile protokol imzalanması için Trabzon Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU'na yetki verilmesi uygun görülmüştür.

       Belediye Meclisi'nin 06.02.2013 tarih ve 43 sayılı kararı ve Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 22.03.2013 tarih ve 1114 sayılı kararı ile Gülbaharhatun, Ortahisar, Pazarkapı Mahallelerini kapsayan I ve II nolu Kentsel Sit alanlarındaki Kentsel yenileme alanı dahilinde hazırlanan 1/2000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planın, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı imar planının ve 1/500 ölçekli kentsel tasarım projesi ve 36 adet paftayı içeren silüet görüntüleri uygun görülmüştür.

       Kentsel yenileme alanında bulunan ve daha önce Pazarkapı yenileme alanı (gecekondu dönüşüm alanı) içerisinde iken Trabzon İdare Mahkemesi Kararı doğrultusunda çıkartılan Kentsel yenileme alanında bulunan ve daha önce Pazarkapı yenileme alanı (gecekondu dönüşüm alanı) içerisinde iken Trabzon İdare Mahkemesi Kararı doğrultusunda çıkartılan Pazarkapı Mahallesi 76 ada 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 nolu parseller, 77 ada 23, 24, 9, 8, 21, 22, 25, 20, 19, 18, 3, 12, 11, 14, 13, 15 nolu parseller, 78 ada 1, 5, 6, 7, 9 nolu parseller, 79 ada 1, 23, 4, 5, 6, 7, 10, 11 nolu parseller, 80 ada 14, 13, 15, 16, 4, 8, 25, 18 ve 21 nolu parseller, Gülbaharhatun Mahallesi 66 ada 9, 10, 11, 12, 17 ve 18 nolu parseller ile Gülbaharhatun Mahallesi 64 ada 33, 34 ve 88 nolu parsellerin yeniden Pazarkapı Kentsel yenileme alanına (gecekondu önleme alanı) dahil edilmesi istenilmektedir.

       Kentsel yenileme alanında bulunan ve daha önce Pazarkapı yenileme alanı (gecekondu dönüşüm alanı) içerisinde iken Trabzon İdare Mahkemesi Kararı doğrultusunda çıkartılan Pazarkapı mahallesi 76 ada 1,3,6,7,8,9,10,11,14 nolu parseller, 77 ada 23, 24, 9, 8, 21, 22, 25, 20, 19, 18, 3, 12, 11, 14, 13, 15 nolu parseller, 78 ada 1, 5, 6, 7, 9 nolu parseller, 79 ada 1, 23, 4, 5, 6, 7, 10, 11 nolu parseller, 80 ada 14, 13, 15, 16, 4, 8, 25,18 ve 21 nolu parseller ile Gülbaharhatun Mahallesi 66 ada 9, 10, 11, 12, 17 ve 18 nolu parseller ile Gülbaharhatun Mahallesi 64 ada 33, 34 ve 88 nolu parsellerin yeniden yeniden Pazarkapı Kentsel yenileme alanına (gecekondu önleme alanı) dahil edilmesi uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonu Raporu oya sunularak oy birliği ile kabulüne, 3194 sayılı yasanın 8-b maddesine göre onanmasına, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 04.09.2013

Meclis Kararının
 Sayısı:   0234
 Konusu:
     Belediye Meclisinin 08.03.2013 tarih 69 sayılı kararının tashihi

       Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.08.2013 tarih ve 91352717/310.1.4.1/10067 sayılı yazı okundu.

       Belediye Meclisinin 08.03.2013 tarih ve 69 sayılı kararının tashihi ile ilgili olduğu anlaşıldı.

       Yapılan görüşe sonunda;

       28/02/2013 tarih ve 2692 sayılı yazımız ile Trabzon Belediyesi, Karşıyaka Mahallesinde bulunan 27 hektarlık Tarımsal Niteliği Korunacak Alanın konut alanı, ağaçlandırılacak alan ve rekreasyon alanına dönüştürülmesi için tarım dışına çıkartılması istenilmiştir.

       İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarih ve 2595 sayılı yazısı ile arazi ve büro çalışmaları neticesinde il Toprak Koruma Kurulunun 07.03.2013 tarih ve 81 sayılı kararında 13,95 ha. Kuru marjinal tarım arazilerinin etüt raporunda belirtilen tedbirleri içeren toprak koruma projesinin hazırlanması; 13.05 ha (0.45 ha özel ürün arazisi ile 12.6 ha kuru dikili tarım fındık arazileri) ile ilgili Kamu yararı kararı belgesi alınması, etüt raporunda belirtilen tedbirleri içeren toprak koruma projesinin hazırlanması şartı ile tarım dışı kullanımına izin verilmiştir. Yukarıda belirtilen 13.05 ha (0.45 ha özel ürün arazisi ile 12.6 ha kuru dikili tarım fındık arazileri) alanla ilgili 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanununun 13. maddesi gereği nihai karar Bakanlıkça verilecek olup, talebin Bakanlığa gönderilmesi için 22 Aralık 2010 tarih ve 23303-93574 sayılı bakanlık talimatı gereği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nden "Kamu Yararı"alınması gerektiği belirtilmiştir.

       20.03.2013 tarih ve 4015 sayılı yazımızla konu ile ilgili nihai karar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verileceğinden talep dosyasının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na gönderilmesi için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nden "Kamu Yararı" kararı alınması gerektiği bahisle yazımızın İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi talep edilmiştir.

       İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 30.04.2013 tarih ve 72782984-/517.01.02.4531 sayılı yazısı ile söz konusu alanla ilgili kamu yararı kararı alınması için gerekli görülen pafta, ada ve parsellerin ve toplam alanın açıkça belirtildiği belediye meclis kararının gönderilmesi istenilmektedir.

       Belediye Meclisinin 08.03.2013 tarih ve 69 sayılı kararı ile uygun görülen plan değişikliği kapsamında, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarih ve 2595 sayılı yazısı ekinde bulunan İl Toprak Koruma Kurulunun 07.03.2013 tarih ve 81 sayılı kararında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi gereği nihai kararın Bakanlıkça verileceği belirtilen 13.05 ha (0.45 ha özel ürün arazisi ile 12.6 ha kuru dikili tarım fındık arazileri) alanının Bakanlığa gönderilmesi için 22 Aralık 2010 tarih ve

       23303-93574 sayılı bakanlık talimatı gereği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nden "Kamu Yararı "alınması gerektiği dikkate alınarak plan değişikliği içerisinde tarımsal niteliği korunacak alandan çıkartılan 2631 ada, 22, 24, 26, 27, 28, 33 parseller, 2636 ada 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parsel, 2640 ada 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 4 parseller, 2641 ada 1, 2, 3 parsel, 2642 ada 2, 3, 4 parsel 2644 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel, 2645 ada 1 parsel, 2647 ada 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 parseller, 2648 ada 1 parsel 2815 ada 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller ile 2817 ada 1 nolu parselin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden "Kamu Yararı" kararı alınması için başvuruda bulunması şekliyle Belediye Meclisinin 08.03.2013 tarih ve 69 sayılı kararının tashihi uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonu Raporu oya sunularak oy birliği ile kabulüne, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verildi.04.09.2013

Meclis Kararının
 Sayısı:   0235
 Konusu:
     Erdoğdu Mah. 2755 ada 1 nolu parselle ilgili

       Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.08.2013 tarih ve 91352717/310.1.4.1/10069 sayılı yazı okundu.

       Erdoğdu Mahallesi 2755 ada 1 nolu parselle ilgili olduğu anlaşıldı.

       Yapılan görüşe sonunda;

       İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 18.07.2013 tarih ve 38941126/755.991794115 sayılı yazısı söz konusu parselde bulunan arsa üzerinde yapılması planlanan merkez ilköğretim okuluna ait, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanan vaziyet planı ile arsaya ait belgeler gönderilerek vaziyet planının onaylanması istenilmektedir.

       Erdoğdu Mahallesi 2755 ada 1 nolu parselle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan vaziyet planına göre uygulama yapılması uygun görüldüğüne dair İmar Komisyonu Raporu oya sunularak oy birliği ile kabulüne, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verildi.04.09.2013