08 OCAK 2013 TARİHİNDE İMAR KOMİSYONUNCA ALINAN KARARLAR
Seyfullah KINALI
Başkan
Temel HATİPOĞLU
Raportör
Necati ARMUTÇU
Üye
Kemal KILIÇ
Üye
Müslim HAMZAÇEBİ
Üye
İMAR KOMİSYON RAPORU
MECLİS BAŞKANLIĞINA

       Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.12.2012 tarih ve M.061.1.TRA.0.13.01.00.310.1.4.1/ 14961 sayılı yazı okundu.

       Trabzon - Gümüşhane Devlet Yolu, Trabzon Esiroğlu arası kesiminde Km: 2+900 - 5+429.624 arasında kalan kısımlarda kamulaştırma tahdidinin yapılması ile ilgili plan değişikliği olduğu anlaşıldı.

       Karayolları 10.Bölge Müdürlünün 03.12.2012 tarih ve B.11.1.KGM.1.10.06.00/ 090-09/5630 sayılı yazı ile Trabzon- Gümüşhane Devlet Yolu, Trabzon Esiroğlu arası kesiminde Km: 2+900 -5+429.624 arasında kalan kısımlarda kamulaştırma tahdidinin yapılması istenilmektedir.

       Yapılan görüşme sonunda;

       Belediyemiz sınırları ve imar planı kapsamında kalan alanlar içersindeki kısımlarda hazırlanan plan değişikliği 1/5000 ölçekli nazım imar planında da gerekli düzenlemeler yapılması şartıyla komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

       Meclise arz olunur. 07.01.2013


İMAR KOMİSYON RAPORU
MECLİS BAŞKANLIĞINA

       Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.12.2012 tarih ve M.061.1.TRA.0.13.01.00.310.1.4.1/ 14962 sayılı yazı okundu.

       Çimenli köyü 121 ada 3 nolu parselle ilgili vaziyet planı ile ilgili olduğu anlaşıldı.

       Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğünün 07.12.2012 tarih ve B.02.1.K.Y.K.61.02.00-755-99-769 sayılı yazısı ile yurt yatırımı için K.T.Ü. tarafından ilgili kuruma tahsis edilmiş olan Çimenli mahallesi 121 ada 3 nolu parsel de kayıtlı 7.000 m2.lik arsada yapımı düşünülen yurt binasına ilişkin vaziyet planı gönderilmiş olup, sözkonusu vaziyet planının Belediye Meclisinde onaylanması talep edilmektedir.

       Yapılan görüşme sonunda;

       Sözkonusu parselin imar planını göre üniversite alanı içerisinde olduğundan ve E=0.50 Hmax:13.00 nizamında inşaat izni verildiği, teklifte Üniversite alanı içerisinde bulunan tamamı 7.000 m2. ve toplam inşaat alanı 3500 m2 olan alanda, A ve B Bloklarda 3 bodrum+zemin+2 normal kat olan vaziyet planında belirtildiği şekliyle yurt bina yapılması talebi bu alandaki yurt ihtiyacın karşılanmasına yönelik olduğundan hazırlanan vaziyet planına göre uygulama yapılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

       Meclise arz olunur. 07.01.2013


İMAR KOMİSYON RAPORU
MECLİS BAŞKANLIĞINA

       Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.12.2012 tarih ve M.061.1.TRA.0.13.01.00.310.1.4.1/ 14963 sayılı yazı okundu.

       Trabzon Şehir Geçişi, Kanuni Bulvarı, Toklu - Soğuksu - Erdoğdu mahalleleri (Km.4+138,43-6+039.00) arası yapım işine ait kamulaştırma planı ile plan değişikliği olduğu anlaşıldı.

       Karayolları 10. Bölge 12.12.2012 tarih ve B.11.1.TCK.1.10.14.00.61/752- 57988 sayılı yazısı ile Belediyemiz sınırları dahilinden geçen Trabzon Şehir Geçişi, Kanuni Bulvarı, Toklu - Soğuksu - Erdoğdu mahalleleri (Km.4+138,43-6+039.00) arası yapım işine ait kamulaştırma planı CD' si gönderilerek, ilgili kesime ait Karayolları kamulaştırma planının imar planına işlenmesi, imar uygulamasının kamulaştırma planına göre yapılması ve Meclis Kararının gönderilmesi istenilmektedir.

       Yapılan görüşme sonunda:

       Kanuni Bulvarı yol güzergahında 3 ncü etap olarak belirlen alanlarla ilgili plan değişikliği Belediye Meclisinin 07.05.2012 tarih 126 sayılı kararı ile 4 ncü etap olarak belirlenen alanlarda ilgili plan değişikliği Belediye Meclisinin 07.05.2102 tarih ve 127 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

       Ayrıca, 3 ncü etabın çevresi ile ilgili plan değişikliği Belediye Meclisinin 05.10.2012 tarih ve 254 sayılı kararı ile 4 ncü etap olarak belirlenen alanların çevresi ile ilgili plan değişikliği ise Belediye Meclisinin 05.10.2012 tarih ve 255 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, 3914 sayılı imar kanunun 8 nci maddesine göre işlemler tamamlanarak planlar kesinleşmiş ve yürürlüğe konulmuştur.

       Karayolları 10. Bölge 12.12.2012 tarih ve B.11.1.TCK.1.10.14.00.61/752- 57988 Sayılı yazısı ile Kanuni Bulvarı yol güzergahında hazırlanan kamulaştırma projesine göre imar planında yeniden plan değişikliği yapılması talep edilmiş ve talep sözkonusu yolun bir an önce tamamlanması için plan bütünlüğü de dikkate alınarak düzenlenmiş şekliyle 1/5000 ölçekli nazım imar planında da gerekli değişiklikler yapılması şartıyla komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

       Meclise arz olunur. 07.01.2013


İMAR KOMİSYON RAPORU
MECLİS BAŞKANLIĞINA

       Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.12.2012 tarih ve M.061.1.TRA.0.13.01.00.310.1.4.1/ 14964 sayılı yazı okundu.

       Karşıyaka mahallesi 2622 ada 6,7 ve 8 nolu parsellerle ilgili kentsel tasarım projesi ile ilgili olduğu anlaşıldı.

       Sözü edilen parselin tamamı 3311.32 + 158.38+345.15 m2. olmak üzere toplam 3814.85 m2. olup, imar planına göre 7 nolu parselin tamamı ve 8 nolu parselin yol olan 218,17 m2. kısmı gerisinde kalan alanlarına A-5 nizamında, 6 nolu parsele ise E=2.00 Hmax:25 nizamında inşaat izni verilmektedir. Ekli dilekçe ile sözkonusu parselde Belediye Meclisinin 17.11.2009 tarih ve 409 sayılı kararı ile Trabzon Revizyon imar planı plan notların konut yerleşim alanları bölümüne ilave edilmesi uygun görülen 16 ncı madde ve Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 175 sayılı kararı ile plan notlarının 16 ncı maddesinin düzenlenmesi ile ilgili kararı doğrultusunda hazırlanan kentsel tasarım, peyzaj, kesit ve Plankote projelerinin incelenerek parsel üzerinde parsel üzerinde 3 bodrum+ 14 normal kattan oluşan bir adet bina yapılması istenilmektedir.

       Yapılan görüşme sonunda;

       Sözkonusu parselle ilgili hazırlanan kentsel tasarım projesi Belediye Meclisinin 17.11.2009 tarih ve 409 sayılı kararı ile Trabzon Revizyon imar planı plan notların konut yerleşim alanları bölümüne ilave edilmesi uygun görülen 16 ncı madde ve Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 175 sayılı kararı ile plan notlarının 16 ncı maddesinin düzenlenmesi ile ilgili kararlarında belirtilen hususlara uymadığından talep, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.

       Meclise arz olunur. 07.01.2013


İMAR KOMİSYON RAPORU
MECLİS BAŞKANLIĞINA

       Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.12.2012 tarih ve M.061.1.TRA.0.13.01.00.310.1.4.1/ 14967 sayılı yazı okundu.

       Kalkınma mahallesi 100 pafta 667 ada 11 nolu parselle ilgili olduğu anlaşıldı.

       Sözü edilen parselin tamamı 389.00 m2.olup, imar planına göre A-4 nizamında ticaret alanı olarak inşaat izni verilmektedir.

       Teklifte, parsel üzerinde bulunan 24.11.2011 tarih ve 4/222 ruhsat nolu binanın çatı katı ile ilgili hazırlanan projenin onaylanması talep edilmektedir.

       Yapılan görüşme sonunda:

       Belediye Meclisinin 04.05.2006 tarih ve 163 sayılı kararı ile uygun görülen Trabzon çatı yönetmeliğinin 1 nci maddesinde;

       MADDE 1- Tüm binalara çatı yapılması zorunludur. Konut dışı tüm yapılar özellik arz eden binalar olup; çatı şekilleri serbesttir. Ancak; hazırlanacak çatı projesi yükseklik, estetik ve çevresiyle uyum açısından incelenerek Belediye Meclisince onaylanacaktır. Özellik arz eden binalarda bu yönetmelik şartlarına uygun çatı yapılması durumunda ayrıca Belediye Meclis kararı alınmasına gerek yoktur. denilmektedir.

       Belediye Meclisine görüşülmek üzere sunulan özellik arz eden binalarla ilgili çatı projelerinde çok farklı ve bulunduğu bölge ile örtüşmeyen çatı şekilleri talep edilmektedir

       Bu nedenle daha düzgün ve çevre ile uyumlu olabilecek çatı şekilleri oluşturmak amacıyla TMMOB Mimarlar odası Trabzon Şubesinin 06.12.2011 tarih ve 2011/409 sayılı görüşü de alınarak, konut dışı binalar özellik arz eden bina olduğundan Belediye Meclisine görüşülmek üzere sunulacak çatı projelerde dikkat edilecek hususlar Belediye Meclisinin 06.03.2012 tarih ve 76 sayılı kararı ile belirlendiği ve bu karar doğrultusunda ilgili parsel üzerinde bulunan binanın çatı projesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

       Meclise arz olunur. 03.01.2012


İMAR KOMİSYON RAPORU
MECLİS BAŞKANLIĞINA

       Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 06.12.2012 tarih ve M.061.1.TRA.0.13.01.00.310.1.4.1/ 13828 sayılı yazı okundu.

       Cumhuriyet mahallesi F43D25D3C pafta 209 ada 82 nolu parselle ilgili olduğu anlaşıldı.

       Sözü edilen parselin tamımı 315.48 m2. Olup, imar planına göre B-6 nizamında ticaret alanı olarak inşaat izni verilmektedir.

       Belediye Meclisinin 07.09.2005 tarih ve 205 sayılı kararıyla Gülbaharhatun kavşağı ile Çömlekçi kavşağı arasında Yavuz Sultan Selim Bulvarından cephe alan parsellerde hazırlanacak projelerin Belediye Meclisince incelendikten sonra ruhsatlandırılması uygun görülmüştür.

       Teklifte, alınan Belediye Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan sözkonusu parselle ilgili cephe siluetine göre uygulama yapılması istenilmektedir.

       Yapılan görüşme sonunda;

       Sözkonusu meclis kararı kapsamında kalan Cumhuriyet mahallesi F43D25D3C pafta 209 ada 82 nolu parselle ilgili hazırlanan cephe silüeti komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

       Meclise arz olunur. 03.01.2012


İMAR KOMİSYON RAPORU
MECLİS BAŞKANLIĞINA

       Belediye Meclisinin 03.09.2012 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.08.2012 tarih ve M.061.0.TRA.0.13.00.01.310.1.4.1/ 10297 sayılı yazı okundu.

       Pazarkapı mahallesi 28 pafta 92 ada 71 nolu parselle ilgili plan değişikliği olduğu anlaşıldı.

       Sözkonusu parselin tamamı 610.55m2. olup imar ilköğretim alanı olan kısımları gerisinde yol artığı ile tevhitten sonra B-5 nizamında ticaret alanı olarak inşaat izni verilmektedir.

       Teklifte, planında üzerindeki 01.12.1974 tarih ve 48/13 sayılı ruhsat ve 03.12.1977 tarih ve 120/9 sayılı yapı kullanma izni bulunan bina revizyon imar planı ile kısmen yolda kaldığı belirtilerek parsel üzerindeki binanın korunacak şekilde imar hattının düzenlenmesi ve ilave kat hakkının kullandırılması istenilmektedir.

       Yapılan görüşme sonunda;

       Sözkonusu parsel üzerindeki mevcut binaya ilave kat verilmesi ile ilgili talebin, revizyon imar planı plan notlarının genel hükümler bölümünün 11 nci maddesi ve plan notlarının konut yerleşim alanları bölümünün 8 nci maddesine göre uygulama yapılması için kısmına iadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

       Meclise arz olunur. 28.12.2012