İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ


T.C.
TRABZON BELEDİYESİ
İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

       AMAÇ:
       Madde 1: Bu yönetmelik Trabzon Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde; ilan, reklam ve tanıtım yapmak amacıyla konulan pano, tanıtıcı levha ve benzerlerinin yol açtığı görüntü kirliliği ortadan kaldırmayı, ticari rekabette eşit şartları sağlamayı, şehir estetiğine katkıda bulunmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirler.
       KAPSAM:
       Madde 2: Bu yönetmelik Trabzon Belediyesi yetki, görev ve sorumluluk alanları ile mücavir alanlarını kapsar.
       Hukuki Dayanak:
       Madde 3 : Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863-3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4077-4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Türk ceza Kanununun ilgili maddeleri ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Belediyenin yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
       TANIMLAR:
       Madde 4: Bu yönetmelikte geçen terimler;
       Belediye: Trabzon Belediye Başkanlığı,
       İlan: Sesli veya yazılı, hareketli veya sabit, ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirmeleri,
       İlan levhası: Üzerinde ilanın sergilendiği elamanları,
       Reklam: Her türlü ticari ilanı,
       Reklam levhası: Üzerinde reklamın sergilendiği , boyutlarına ve içeriğine göre adlandırılan elemanları,
       Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı ürünün hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen kişi veya gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşu,
       Reklam Kuruluşu: Reklamı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının veya her türlü reklam taşıyan aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi,
       Reklamcı (Reklam Ajansı): Reklamları, reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda ve onun onaylayacağı biçimde hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek veya tüzel kişiyi,
       Tanıtım: Bir kimsenin veya kuruluşun tanınmasını sağlayan yazı, logo, v.b. gibi,
       Tanıtım levhası: Üzerinde tanıtımın bulunduğu elemanları,
       Alanlar veya Yerler: Reklam, ilan veya tanıtım elemanlarının konulduğu bina veya dikey satıhlarda yüzeyleri, bunların bahçelerini, kamunun ortak kullanım meydan, arterleri, boş arsa ve arazileri,
       Eleman: Her türlü ilan, reklam ve tanıtım levhalarını, panolarını, tabela, amblem ve logolarını, ifade eder.
       TEMEL İLKELER:
       Madde 5: Ticari reklam ve ilânlarda, aşağıda belirtilen temel ilkeler esas alınır.
          a. Reklamlar yasalara, genel ahlaka uygun, doğru ve dürüst olmalıdır.
          b. Her reklam ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde iş hayatında ve kamuoyunda kabul gören dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalıdır.
          c. Reklamlar, güvenlik kurallarının gözetilmediği ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek uygulama ve durumlarla ilgili hiçbir sunum ya da tanımlama içeremez.
          d. Biçimi ve yayımlandığı mecra ne olursa olsun, bir reklamın "reklam" olduğu açıkça anlaşılmalıdır. Bir reklam haber ve yorum öğeleri içeren bir mecrada yayımlandığında, "reklam" olduğu kolaylıkla algılanacak biçimde belirtilir. Örtülü reklam yapılamaz.
          e. Reklamlar, ortalama reklam izleyicisinin algılama düzeyi ile reklamın tüketici üzerindeki olası etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanır. Reklamdaki ana vaadin istisnası niteliğindeki ifade ve/veya görüntülerin;
             i. Yazılı mecralarda, okunabilir büyüklükte yazılarak,
             ii. Görsel mecralarda, yalnızca sözle ve/veya okunabilirliğini sağlamak şartıyla yazılı olarak,
             iii. Sözlü mecralarda, anlaşılabilir biçimde okunarak belirtilmesi zorunludur.
          f. Reklamlar, insan onurunu zedeleyici biçimde yapılmamalıdır.
          g. Reklamlar, kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılamaz.
          h. Reklamlar, önceden izin alınmadan, hiç kimsenin özel veya sosyal hayatını gösteremez ya da anlatamaz. Reklamlar da, hiç kimsenin özel mülkü, önceden izin alınmadan bir kişisel onay etkisi yansıtacak şekilde görüntülenemez veya belirtilemez.
          i. Reklamlar, kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; şiddet hareketlerine yol açıcı, göz yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez; yasadışı veya kınanacak davranışları cesaretlendiremez.
          j. Reklamlar, dil, din, ırk, mezhep, felsefi düşünce ve cinsiyete dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz, ayrımcılığı destekleyemez, kötüleme içeremez, istismar edemez.
       Ahlaka Uygunluk
          Madde 5.1:Reklamlar, ahlaka uygunluk açısından aşağıdaki hususlara aykırı olamaz.
          a. Genel ahlak kurallarına aykırı ifadeler ya da görüntüler içeremez.
          b. Cinselliğin istismarı ile pornografi içeren ifadeler ya da görüntüler taşıyamaz.
          c. Korku ve batıl inançları konu alan ifadeler yer alamaz.
          d. Toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler ya da görüntüler kullanılamaz.
          e. Hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait görüntü veya ifadelere yer verilemez.
       Dürüstlük ve Doğruluk
          Madde 5.2: Reklamların aşağıda belirtilen hususlara göre doğru ve dürüst olması esastır.
          a. Reklamlar, tüketicinin güvenini kötüye kullanacak ya da onun tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edecek biçimde olamaz.
          b. Çok kısa sürelerle imaj veren elektronik aygıt ya da başka bir araç kullanılarak ya da yapılarını, izleyenlerin fark edemeyecekleri ya da bilemeyecekleri bir biçime sokarak bilinçaltıyla algılanmasını sağlayan reklamlar yapılamaz.
          c. Reklamlar da, bilgi vererek, anlam karışıklığına yol açarak veya abartılı iddialar ileri sürerek yanlış izlenimler yaratmak suretiyle tüketiciyi doğrudan ya da dolaylı olarak yanıltabilecek ifadeler ya da görüntüler kullanılamaz.
       ELEMAN ÇEŞİTLERİ, KULLANIM ALANLARI VE YERLERİ
       Madde 6 :
          6.1. Eleman Çeşitleri Belediye'nin belirlediği ölçülerde kullanılan elemanlar şunlardır ;
        - a.Sabit Elemanlar Çeşitleri ;
          - Düzenli, Sabit Açık Hava Reklam Panoları,
          - Bilboard,
          - Elektronik Panolar,
          - Reklam Kuleleri (Totem),
          - Bez-kağıt Afişler ,
          - Pizza ,
          - Raket ,
          - Afiş Değiştirici Bilboard ,
          - Işıklı Bilboard ,
          - Dıştan Aydınlatmalı Bilboard,
          - Postermatik,
          - Mega Vizyon ve benzerleridir.
          b.Hareketli Eleman Çeşitleri ;
       Kısa süreli kullanılmak amacıyla, tekerlekli veya ayaklı, elde veya el üstünde taşınan, kara, hava, göl veya nehir ortamında sergilenen, sabit olmayan elamanları kapsar.
       (*Reklam, İlan veya Tanıtımın hareketli veya kayar olarak anılması, görüntü ile alakalıdır. )
          6.2. Kullanım Alanları ve Yerleri
          Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde ticari amaçla kullanılacak reklam alan ve yerleri şunlardır:
             a) Binalara Konulan Reklam ve Tanıtıcı Levhalar: Binanın cepheleri, çatıları ile bahçe ve bahçe duvarlarına konan reklam panoları ve levhaları kapsar.
             b) Boş Alan ve Arsalar: İnşaat alanı, açık depo veya ardiye, açık alanlı imalathane ve benzeri biçimde kullanılan veya tümüyle boş tutulan yerlerdir.
             c) Ortak Kamu Kullanım Alanları:
          Yollar, meydanlar, yeşil alanlar, yaya kaldırımları, yaya-taşıt alt ve üst geçitleri, pazaryerleri, açık otoparklar, kavşak düzenlemeleri ve umumun hizmetinde olan elektrik direkleri ile benzeri alanlardır.
             d) Araçlara ve Duraklara Konulan Reklamlar
          Şehir içinde ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi otomobili, dolmuş otomobili, kiralık otomobil, kiralık minibüs, minibüs, otobüs ve kapalı kasa kamyonet araçların iç ve dış yüzeyleri ile duraklarında ki reklamları kapsar.
             e) Yukarıda Belirtilenlerin Dışındaki Alanlar ve Yerler
          İstasyon, gar, stadyum, spor sahaları, eğlence yerleri ve benzeri alanlardaki ilan ve reklamlar ile sesli reklamlar, el ilanları, büfeler, taklar, kent mobilyaları, havadan yapılan reklamlar, inşaat elemanları, karayolu geçimlerindeki tabelalar, altyapı elemanları, İkmal İstasyonları, resmi kurumlara ait tabelalar ve tenteleri vb. alan ve yerleri kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Reklam Alanları ve Yerlerinde Uygulama Esasları

          Sabit Reklam Elemanları
          Madde 7: Sabit Reklam, ve İlan elemanlarının uygulanması aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır;
             a. Düzenlenmiş yeşil alanların içine ve önüne; tarihi eser ve Kültür ve tabiat varlığı olarak tescilli yapıların, heykel ve sanat eserlerinin, kamu kuruluşlarına ait binaların, kültür-sanat işlevli yapıların önüne gelmeyecek ve bunları kapatmayacak biçimde yerleştirilir.
             b. Kavşaklardaki sabit reklam asma panoları araç sürücüsünün görüş üçgenini kapatacak, düşey ve yatay trafik işaretlerinin görünümünü engelleyecek şekilde yerleştirilemez. Yol kenarlarındaki pano ve tanıtıcı levhalarda, yanıp sönen ışıkların kullanılması, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle tertiplenmesi yasaktır.
             c. Sabit reklam asma panolarının üzerindeki ticari duyuruların izin süresinin bitmesi, bozulması, yırtılması, işlevini yitirmesi veya boş kalması halinde, yüzleri beyaz kağıtla örtülecektir. Bu husus kiracı veya ilgilisi tarafından yerine getirilecek, yerine getirilmediği takdirde Belediyece yapılarak kiracı veya ilgilisinden yapılan masrafların % 20 fazlası ile tahsil edilecektir.
             d. Yaya yolu üzerine gelecek şekilde konacak levhaların, en alt noktası ile yaya yolu kotunun en yüksek noktası arasında en az 2,50 m.lik düşey açıklık bulunacaktır.
             e. Sabit reklam asma panoları ile tanıtıcı levhalar standart trafik işaretlerine; karayollarında en az 100 m.den ve şehir içi yollarda en az 50 m.den; diğer işaretler ile birbirlerine; karayollarında en az 25 m.den ve şehir içi yolarda en az 5.00 m.den daha yakına konulamaz.
             f. Sabit reklam asma panoları Belediye tarafından önemli günlerdeki duyurularını ilan etmek amacıyla kullanılabilir.
             g. Sabit reklam asma panoları, tanıtıcı levhalar ve reklam kuleleri için (totem) Belediye'den izin alınacaktır.
             h. İzin almada aranacak hususlar;
                i. Pano veya kulenin; konulmak istenen yerin çevresindeki yapılaşmayı belirten krokisi üzerinde fotoğraf çekme noktaları belirtilerek çevresi ile birlikte değişik açılardan görüntüleri,
                ii. Pano veya kulenin projesi (plan, görünüş, siluet, perspektif gibi) aydınlatma sistemi ile detay çalışmaları Belediye'ye sunulacaktır.
                iii. Belediye'den onay alındıktan sonra tesis edilecektir.
          7.1. Billboard (Afiş Panosu) v.b.:
             a. Belediye' nin belirlediği ölçülerde kullanılan düzenli, sabit, açık hava panolarıdır. Bu panolar boşken beyaz kağıtla örtülmesi Belediyece sağlanacaktır.
             b. Afiş Panoları en fazla dörtlü guruplar halinde konulacak ve diğer dörtlü pano veya pano gurupları arasında en az 25 m. mesafe şartı aranacaktır.
          7.2. İlan Levhası:
          Belediye' ce ölçü ve ebatları belirlenen panolardır. Bu panolar duyuru, bildiri ve kısa süreli ilanlar için kullanılır. Bu panolara asılan duyuru veya bildirim en az ikili en çok dörtlü grup halinde düzenlenir. Panoların yerleri Belediyece tespit edilir.
          7.3. Bez Afişler:
             a. Yollar ve kaldırımlar üzerine bez afiş uygulaması ancak, bayramlar (Dini ve Milli), festivaller (29 Ekim, Yayla Festivali vb.), seçimler (Mahalli İdareler ve Millet Vekilliği Seçimleri), spor kulüplerinin şampiyonlukları, özel gün ve haftalarda veya kampanyalar gibi kamu amaçlı duyurular için yapılabilir.
             b. Özel kişi ve kuruluşların ticari amaçlı bez afişlerinin, kendi bina cephelerini taşmayacak şekilde asılmasına Belediye tarafından izin verilebilir.
             c. Bez afişlerin boyutları maksimum (0,90mx6,00m) minimum (0.40mx2,00m) ve yerden yüksekliği H=5.00 m.' den az olmayacak şekilde ve yola paralel olarak uygun görülen yerlere asılmasına izin verilebilir.
             d. Bez afiş asma süresi (en fazla) 15 gün ile sınırlıdır. Sürenin aşılması durumunda Belediye tarafından kaldırılacaktır.

       BİNA DIŞ CEPHELERİ
       Madde 8:Binaların yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cepheleridir.
          a. Bina cephe yüzeylerine dik ve çıkıntılı reklam panoları takılamaz.
          b. Pano ve tanıtıcı levha binanın cephe boyunu geçemez.

     

          c. Konut alanlarında bulunan ışıklı tanıtım elemanları çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilmesi zorunludur.
          d. Bina dış cephelerinde ki müteahhit firma adı veya amblemleri, ilan, reklam ve tabela yönetmeliği kapsamındadır. Aşağıdaki hususlar çerçevesinde yapılmasına izin verilebilir.
             i. Bina sahiplerinin muvafakati
             ii. Bina projelerinde bina cephesinde reklâm asma yeri olarak gösterilenlerin dışında reklâma izin verilemez.
             iii. Boyutları maksimum (0,30mx1,00m) ve yerden yüksekliği H=5.00 m.' den az olmayacak şekilde ve yola paralel olarak uygun görülen yerlere yapılmasına izin verilebilir.
       BİNA SAĞIR DUVARLARI
       Madde 9: Yapıların mimari biçimlenişleri, yıkılan yapılar veya yeni açılan yollar nedeniyle, bina pencerelerinin yer almadığı veya az bulunduğu cephelerdir.
          a. Bina sahipleri; meydan, bulvar, cadde ve anayollara bakan bina sağır duvarlarını, reklam alanı olarak düzenlemek ve kiraya vermek için belediyeye müracaatta bulunur, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, uygun ise izin verilebilir.
          b. Reklam alanı olarak kullanılacak sağır duvar, tanıtılacak ürün ve bu ürün ile ilgili mesaj, reklamı yapılan firmanın ad ve amblemi ile grafik ve sanatsal değeri olan resimleri içerir. Sağır duvarlara asılacak olan reklam afişi, ilan yapılmadan önce belediyeye sunulacak ve belediye tarafından incelenerek onaylandıktan sonra ilan yapılacaktır (Belediye meclisinin 02.11.2009 tarih ve 366 sayılı kararı ile değiştirildiştir.).

          c. Bina sağır duvarlarına konulacak olan reklamlar görsel, sanatsal ve estetik değerler taşıyacaktır. (Bitkilerle de düzenleme yapılabilir.)
          d. Bina sahipleri sağır duvarlarını reklam alanı olarak kullanmadıkları takdirde, Belediye'nin öngördüğü görsel kirlilik oluşturmayacak şekilde düzenlemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmezler ise, düzenleme 3194 Sayılı İmar Kanunu doğrultusunda Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılır ve masrafları bina sahiplerinden % 20 fazlasıyla tahsil edilir.
          e. Tarihi eser, dini yapılar, Kültür ve tabiat varlığı olarak tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapıların sağır cepheleri de reklam alanı olarak düzenlenemez.

          f. Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan yapıların sağır cephelerine konulacak reklamlar ve elemanlar için;
             i. Bina sahiplerinin muvafakati
             ii. Yapının çevresini belirleyen kroki üzerinde fotoğraf çekme noktası belirtilerek, çevresi ile birlikte değişik açılardan görüntülerini içeren fotoğrafları,
             iii. Yapılacak reklamın çizimi,
             iv. Kullanılacak malzeme ve renk,
             v. Aydınlatma sistemi projesi ile birlikte sunulacaktır

       BİNA ÇATILARI
       Madde 10: Çatı reklamları, bina üstlerine konan ışıklı, ışıksız, hareketli, reklam öğelerini kapsar.
       a. Panonun konulacağı binada çatı varsa, panonun yüksekliği (% 33 eğimle oluşacak) mahya yüksekliğini geçemez.

          b. Binada çatı yoksa panonun yüksekliği % 33 eğimle oluşacak mahya yüksekliğini geçemez.
          c. Çatıda birden fazla reklam, tanıtıcı pano ve benzerleri bulunamaz.

          d. Tarihi eser, dini yapılar ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapıların çatılarına reklam panosu ve benzerleri konulamaz.

          e. Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan yapıların çatılarına reklam ve elemanlar için;
             i. Bina sahiplerinin muvafakati
             ii. Yapının çevresini belirleyen kroki üzerinde fotoğraf çekme noktası belirtilerek, çevresi ile birlikte değişik açılardan görüntülerini içeren fotoğrafları,
             iii. Yapılacak reklamın çizimi,
             iv. Taşıyıcı sistem (statik proje),
             v. Aydınlatma sistemi projesi uygun ölçeklerde belediye sunulacaktır.
          f. Çatı üstüne reklam panosu konulmak istenildiğinde panonun boyu, yapı cephe genişliğinin % 20'sinden büyük olamaz.

          g. Bina çatılarına bina yüksekliğini artıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde reklam elemanları konulamaz.
          h. Çatı reklam elemanlarının sadece bir yüzeyi reklam amaçlı kullanılabilir.
          i. Çatı reklam elemanının taşıyıcı ve elektrik sistemi detayları çevre ve görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde çözülmelidir.
          j. Bina çatı kaplama elemanları (kiremit, sac, ondülin vb.) kullanılarak çatı yüzeyine reklam yapılamaz.
          k. Aksi uygulamada Belediyece bu reklam elemanları sökülür ve söküm işlemi ile ilgili masraflar bina sahiplerinden % 20 fazlası ile tahsil edilir.
       KONUT, TİCARET + KONUT, TİCARET ALANLARI
       Madde 11:
          a. Zemin katta ticaret birimi veya birimleri olan yapılarda her bir birimin tanıtıcı levhası derinliği 0.40 m.'yi aşmamak şartı ile en fazla 0.70 m. yüksekliğinde ve yerden en az 2.50 m. yükseklikte cephe boyunca paralel konulabilir.
          b. Zemin katta birden fazla ticaret birimi söz konusu olduğunda birimlerin tanıtıcı levhalarının yatay çizgilerinde uyum aranacaktır.

     

          c. Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan ticaret biriminde tanıtıcı levhalar yukarıdaki kurallara uyularak her iki cephede yer alabilir.

          d. Ticaret biriminin tentesi üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemi yer alabilir. Tentenin yerden olan yüksekliği minimum 2.50 m. olacaktır. Tente üzerindeki reklam için Belediyeden izin alınacaktır.

*-*     

          e. Bu alanlarda; zemin katın haricindeki üst katlarda büro ve benzeri hizmetlere ilişkin kullanımlar söz konusu olduğunda dış cepheye tanıtıcı levha konulamaz veya yazı yazılamaz. Ancak yapının giriş bölümüne tanıtıcı levha konabilir. Ön bahçe nizamlı yapılarda kamu mülkiyetine taşmamak, parsel sınırı içinde kalmak ve 1.00m²'yi geçmemek şartı ile ışıklı veya ışıksız ayaklı tanıtıcı levha konabilir.

          

          f. Zemin katın haricindeki üst katlarda yer alan büro ve benzeri birimler, pencere ve diğer cam yüzeylere yazı yazamazlar.

          g. Yapıda birden fazla büro birimi yer aldığında giriş bölümüne konulan tanıtıcı levhaların boyutlarında ve kullanılan malzemede bütünlük aranır.
          h. Bu alanlarda yer alan sağlık kuruluşları; bina cephesine beyaz üzerine kırmızı harflerle yazılmış ışıklı veya ışıksız tanıtıcı levha asabilirler.

     

          ı. Sinema, tiyatro, gazino gibi eğlence yerleri Belediye'den izin almak şartı ile bina cephesinden taşan ışıklı tabela kullanabilir. (0,40 cm)
          j. Toplu ticari tanıtım tabelaları alanlarında bina girişindeki dış cephede yer alacak ve binadaki kat sırasına göre düzenlenecektir. Bina girişinin ön cephede olması halinde binanın ön cephesinde uygun görülecek bir yerde toplu ticari tanıtım tabelaları asılacaktır.

          k. Toplu ticari tanıtım tabelasında tanıtım yapılan tüm işyerlerine ait levhalar aynı malzemeden olacak işyerleri tescil edilmiş kendi logo ve renklerini kullanabileceklerdir.
          l. Birden çok ticari amaçlı işyerlerinin bulunduğu binalarda cam yüzeyine veya arkasına tanıtıcı levha konulamaz, yazılamaz.

          m. İş merkezi, pasaj, çarşı vb. binaların ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm iç cephelerinde yer alan ticaret birimlerinin, (büro, yazıhane, muayenehane vb.) kullanacakları ışıklı veya ışıksız ticari tanıtım elemanları, ortak kullanım alanına açılan kapı üzerine, kapı cephesi boyunca ve paralel konabilir ancak yüksekliği 0.70 m.'yi, derinliği 0.40 m.'yi geçemez. Bu elemanların haricinde, site yönetiminden izin alınarak ortak kullanım alanlarına ilan, reklam ve tabela yönetmeliğine uygun elemanlara belediyece izin verilebilir.

       SANAYİ ALANLARI
       Madde 12:
          a. Sanayi tesislerinin cephelerinde yer alacak tanıtıcı levhalar konulacak cephenin toplam alanının % 50'sini geçemez; levhalar ışıklı olabilir. Firmanın amblemi veya logosunun kapladığı alan bu oran içindedir.

          b. Sanayi tesisinin kendi mülkiyetinde yer almak şartı ile ayaklı levha konulabilir. Levhanın büyüklüğü önünde yer aldığı yapı cephesinin % 50'sini ve 10.00 m²'yi geçemez. Ayaklı tanıtıcı levhalar yapıya komşu mülkiyet ve yol sınırına en az 5.00 m uzaklıkta konumlandırılacaktır.

          c. Sanayi alanlarında, sanayi tesisinin çatısında birden fazla reklam ve tanıtıcı pano bulunamaz.
          d. Tesisin çatısı varsa panonun yüksekliği % 33 eğimle oluşacak mahya yüksekliğini geçemez.

     

          e. Tesisin çatısı yoksa panonun yüksekliği % 33 eğimle oluşacak mahya yüksekliğini geçemez.

     

          f. Tesisin çatısına reklam panosu konulacağında panonun boyu, tesisin cephesinin % 30'undan büyük olamaz. Bu pano tesiste bulunan birimlerce eşit şekilde kullanılacaktır.
       Boş Alan (Arazi) ve Arsalar
       Madde 13:
          a. Şehir içindeki ve dışındaki boş alan ve arsalardaki reklam elemanları ve kulelerin (totem) görsel kirlilik oluşturmayacak, silueti bozmayacak şekilde reklam yoğunluğu değerlendirilerek konumlandırılmasına Belediye tarafından izin verilebilir.
          b. Şehir içinde; üzerinde, inşaat faaliyeti devam eden boş alan ve arsaların yol cepheleri paravana sistemiyle kapatılarak, paravana yüzeyinin % 50'sini geçmemek şartıyla yalnızca inşaatı yapan firmanın reklam alanı olarak kullanılabilir.
          c. Görsel kirlilik oluşturan boş alan ve arsaların, maliki veya kullanım hakkı sahibinden izin alınarak onaylı imar planındaki hakları saklı kalmak kaydı ile Belediye' ce geçici yeşil alan olarak düzenlenebilir.
          d. Boş alan ve arsalar; maliki veya kullanım hakkı sahibi tarafından arsa sınırları üzerinde kalmak şartıyla paravana sistemiyle veya sıvalı duvarla (briket, tuğla v.b.) kapatılarak (3194 Sayılı İmar Kanunu'nda belirtilen bahçe duvarı yüksekliği şartı aranacaktır.) ve yüzeyinin % 50'sini geçmemek şartıyla Belediyeden izin alınarak reklam alanı olarak kullanılabilir.
          e. Paravana sistemlerinde kullanılan malzemenin zamanla bozularak çirkinleşmemesi için boş alan ve arsanın maliki veya kullanım hakkı sahibi tarafından gerekli önlemler alınacaktır.
          f. Boş alan ve arsalar üzerinde konumlandırılacak reklam panoları arasında şehir içinde en az 25 m. şehir dışında 50 m. mesafe şartı aranacaktır.
       Ortak Kamu Kullanım Alanları
       Madde 14:
          a. Yeşil alanlar, pazar yerleri ve açık otoparkların çevre duvarlarında ve içlerinde, bunların projelerinde reklam asma yeri olarak gösterilenlerin dışında, sabit reklam asma panoları tesis edilerek, afiş ve pankart asılarak reklam yapılamaz.
          b. Ortak kamu kullanım alanlarında Belediye'nin uygun gördüğü meydanlar, parklar ve bahçeler, yeşil alanlar, kara yolları kenarlarının çim, çiçek ve boyu 40 cm.'yi geçmeyen bodur ağaçlarla peyzaj düzenlemesi yapılarak reklam alanı olarak kullanılmasına Belediyece izin verilebilir.
          c. Bu alanların bakım ve onarımı talep eden firma tarafından karşılanacaktır.
          d. Bu alanların izni; talep edilen yerin krokisi, peyzaj projesi ve fotoğraflarıyla Belediye'ye müracaat ve ilgili birimin onayı ile olacaktır.
          e. Ortak kamu kullanım alanlarındaki döşeme kaplamalarında tanıtım amaçlı reklama izin verilebilir.
       Yaya + Taşıt Alt ve Üst Geçitleri
       Madde 15:
          a. Yaya üst geçitlerinin ön ve arka cepheleri, reklam alanı olarak kullanılabilir.
          b. Yaya üst geçitlerine asılacak reklam tabelaları korkuluk yüksekliğini geçemez. Tanıtıcı levhalar ve panolar korkuluk alanının % 40'ını geçmemek şartıyla konulabilir. Konulan bu eleman köprü açıklığı ile sınırlı olup merdiven veya rampa korkuluğuna taşamaz.


          c. Her cephede tek bir firma reklamı yer alacaktır.
          d. Anlaşmalı olarak bir üst geçit yapım ve isim koyma hakkı elde etmiş ticari firmaların sadece ad ve işaretleri, korkuluk cephe alanının % 20'sini geçmemek şartıyla buralara konabilir.
          e. Yaya alt geçitlerinin yan duvarları, duvar yüzeyinin % 40'ından fazlasını kaplamamak şartıyla reklam alanı olarak kullanılabilir. Taşıt alt geçitlerinin yan duvarları, reklam alanı olarak kullanılamaz.
          Elektrik Direkleri Üzerine Asılan Reklam Elemanları
       Madde 16:
       a. Üzerine reklam panosu konulacak elektrik direkleri yol, meydan, köprü, sokak, park, ve benzeri yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen ve elektrik dağıtım şirketleri tarafından konan standart elektrik direkleridir.
          b. Bu elektrik direklerine reklam astırmak isteyen elektrik dağıtım şirketleri Belediye'den izin almadan bu direkleri kiraya veremezler ve reklam elemanı ve benzeri koyamazlar.
          c. Elektrik direklerine asılacak reklam panolarının tip, şekil, nitelik, ebatları, asılma usul ve esasları ile diğer hususları "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yayınlanan TEK'e ait Tesis ve Basılı Evraktan Reklam Amacıyla Yararlanma Esasları Hakkındaki Yönetmelik" Hükümleri doğrultusunda belirlenir.
          d. Elektrik direklerini kiralayanlar, İlgili elektrik dağıtım şirketi ile yapmış olduğu kiralama kontratı, üçüncü şahıslara karşı sigorta poliçesi ve asılacak reklamın içeriği ile ilgili bilgilerle Belediye'ye başvurularak izin alacaktır.
          e. Tarihi, sanatsal, tescilli eski eserler ve prestij alanı olan yer veya bölgeler, köprüler ile meydanlardaki elektrik direklerine ülkenin tanıtımına yönelik kültürel ve turizm amaçlı olanların dışında reklam elemanları asılamaz.
       Araçlara ve Duraklara Konulan Reklamlar
       Madde 17:
          a. Belediye otobüsleri ve toplu taşıma araçları üzerine konan reklamlarda doğrudan doğruya yüzeye yapışan film (sticker) veya "one way vision " şartı aranacaktır. Bu elemanların tip ve nitelikleri Belediyece belirlenir.
          b. Belediye otobüsleri ve toplu taşıma araçları üzerine konan stciker türü reklamlarda, arka cam haricinde sticker yan cam yüzeyine taşamaz.
          c. Belediye otobüsleri ve toplu taşıma araçlarına ticari amaçlı afiş, bez, pankart asılması yasaktır.
          d. Araçlar üzerinde bulunan reklamlarda telefon, teleks, telefaks numaraları ile adres yer alamaz.
          e. Duraklara (otobüs durağı, tren istasyonları v.b.) konulacak reklamlar için, Belediye'den izin alınır.
          f. Otobüs duraklarının sadece dar yüzeylerinin iç ve dış taraflarına reklam konulmasına izin verilecektir.
          g. Toplu taşıma araçları ve ticari taşıtlar üzerindeki ilan ve reklam için Belediyeden izin alınacaktır.
          h. Ticari araçlarda reklam bulundurulması ve takılması "Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine tabidir
             i. Araç reklamı yapan firmanın, belediye sınırları içerisinde merkez, temsilcililik, fabrika vb. şekillerde ticari faaliyet göstermesi ilan, reklam ve tabela yönetmeliğine tabii olması için yeterlidir.
             j. Hususi araçlarda ticari reklam elemanı bulunamaz.
       Kaldırım + Yol Üstü Ticari Tanıtım Tabelaları
       Madde 18:
          a. Kaldırım, refüj ve yol üstüne ticari tanıtım tabelası konulamaz.
          b. P.T.T., sağlık kurumları, turizm danışma büroları, emniyet kurumları ile resmi daireler ve benzerlerine ait tabelalar kaldırım ve yol üstlerine Belediyece izin verildiği takdirde konabilir.
       Yön ve Yer Gösterici Tabelalar
       Madde 19:
          a. Yön ve yer gösterici tabelalar kaldırım üzerine yerleştirilerek cadde ve sokak isim tabelaları ile birlikte yer alabilir.
          b. Yaya trafiğinin yoğun olduğu kaldırımlarda tek bir direk üzerine yüksekte olduğu gibi yaya trafiğini aksatmayacak şekilde iki dikme arasında daha alçak olarak da düzenlenebilinir. Bir aradaki düzenlemelerde en üstten başlamak üzere:
             i. Cadde, sokak isimleri
             ii. Resmi nitelikli tabelalar (hastane, postane, okul v.b.)
             iii. Özel nitelikli tabelalar (tarihi yerler, otel, tescilli yerler, lokanta v.b.) olarak yazılacaktır.
             - Cadde, sokak isimleri mavi renkte
             - Tarihi, turistik yerleri gösteren yerler sarı renkte
             - Sağlık kurumları beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle
             - Özel yerleri gösteren tabelalar ise kendi özel renginde
             - Sokak isim tabelalarının boyutları: 30 cm./85 cm.
             - Cadde isim tabelalarının boyutları: 35 cm./100 cm.
             iv. Sokak ve cadde isim tabela direklerinin yüksekliği toprak altına gömülen kısım dahil 3.50 m.dir. Tek direk üzerine tabelaların yerleştirilmesinde yerden olan yükseklik 2,25 m.den başlamalıdır.
             v. Yön ve yer gösterici levhalar; ağaçlar ve diğer elemanlarla engellenmeyecek şekilde konumlandırılacak, aydınlatmada yansıtıcı yüzey malzeme kullanılacaktır.
             vi. Yön ve yer gösterici tabelaların direkleri özürlü insanların dolaşımını engellenmeyecek şekilde konumlandırılacaktır.

          Yukarıda Belirtilenlerin Dışındaki Elemanlar
       Madde 20:
          a. Hava alanı ve otogarlarda, stat, salon, eğlence yerleri ve açık hava etkinlik alanlarında kullanılan reklam panoları için Belediye'den izin alınır.
          b. Lokanta, restaurant, kafe v.b. işyerleri, yapı mülkiyetleri içinde; girişe yakın bir konumda sundukları hizmeti ve fiyatlarını gösterir levhayı koyabilir.
          c. Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, restaurant gibi eğlence, dinlence tesisleri ile kültür tesislerinin yapıları üzerine konacak elemanlar için Belediye'den izin alınır.
          d. Tarihi ve tescilli bina ve alanların üzerinde bulunan reklamlar Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararına tabidir.
          e. Kitlesel kamu kullanım binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri, çarşılar, pasajlar v.b. kapalı alanlarda kullanılmak istenen elemanlar, Belediye'nin iznine tabidir.
       20.1. Sesli Reklamlar:
       Her türlü sabit veya araç üzerinde; ses yükseltici elektronik cihazlar veya megafonlarla, ya da bağırarak reklam, duyuru veya seyyar satış yapılmasına izin verilemez. Bu tür duyurular sadece, Belediyeye ait ses yayın aracı ile yapılır.
       20.2. El İlanları:
       Her türlü amaç için hazırlanmış olan, kağıt veya değişik maddelerden yapılan ve halka dağıtılması yolu ile duyuru sağlamayı amaçlayan el ilanlarının dağıtımında aşağıdaki hususlara uyacaktır.
          a. İlanların elektrik direkleri, trafolar, otobüs durakları v.b. kamu malı tesislere veya özel mülklerin duvarlarına yapıştırılması veya asılmasına izin verilmez.
          b. İlanları sadece; izin veren iş yeri veya binaların camekan veya pencerelerine veya Belediyece bu amaçla yapılmış olan ilan panolarına asılabilir.
          c. İlanları kontrolsüz olarak ve toptan, havadan veya yerden atılarak dağıtılmaz. Vatandaşlardan kabul edenlere elden verilmesi gerekir.
          d. İlanlar konut veya iş yerlerinin posta kutularına konulabilir. Ancak konutların ve apartman dairelerinin kapılarına ve kapı altlarına atılamaz.
          e. El ilanlarında ilanın basıldığı matbaanın adı, telefonu, basım adedi bulunmalıdır.
          f. El ilanı dağıtımından önce Belediyeden izin alınması zorunludur.
          g. El ilanları, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde dağıtımına (veya asılmasına) Belediyesi tarafından izin verilebilir.
          h. Yukarıdaki şartlar doğrultusunda dağıtılmadığı ve çevreyi kirlettiği belirlenen veya ilanın basıldığı matbaanın adı, telefonu, basım adedi bulunmayan el ilanlarını dağıtanlar hakkında en az 5.000 (beş bin) adet matbaaca basıldığı kabullenilerek cezai işlem yapılır.
       20.3. Büfeler:
          a. Büfelerdeki tabelalar 0,40 x 1m ebadından büyük olamaz.
          b. Her ne şartta olursa olsun çatı reklamına izin verilmez.
          c. Büfelerde tente kullanımına izin verilmeyecektir.
          d. Cam yüzeylere yazı yazamazlar.

     

          20.4. Kent Mobilyaları:
          a. Gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının reklamlarını taşıyan kent mobilyalarının, kentin uygun bölgelerine konulması için gelen talepler belediyece değerlendirilir uygunluğu halinde izin verilir.
          b. Kentin estetiğini, yaya ve araç trafik akışını olumsuz etkileyecek unsurlara izin verilmez.
       20.5. Havadan Yapılan Reklamlar:
       Belediye mücavir alanı içinde havadan uçak, helikopter vb. hava araçları ile yapılacak el ilanı, broşür, posta vb. ilan reklam unsurlarına çevreye vereceği kirlilikten dolayı izin verilemez. Ancak önemli tören ve kutlamalarda belediyeden izin alınması kaydıyla izin verilebilir.
       20.6. Ağaç Dibi Koruma Tabelaları:
       Kent içinde kamuya açık alanlarda yer alan ağaçların diplerine korumaya yönelik olarak yapılan kafes ve muhafaza amaçlı unsurların üzerine reklam tabelası konulmasına izin verilemez.
       20.7. Yol Üstü Taklar:
          a. Belediyece hazırlanan özel projeler çerçevesinde tasarlanan ve kent mobilyası niteliğinde olan uygulamalar hariç; kent içerisinde yolları enlemesine kesen; gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmak istenen taklar için belediyeden izin alınır.
          b. Bahçe duvarları ve giriş kapıları üstünde yer alan ve reklam unsuru taşıyan taklara izin verilmez.
       20.8. İnşaat Elemanları:
          a. Kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde inşası devam eden inşaatların çevreleme elemanı üzerine sadece inşaatı yapan firmanın reklamına yer verilebilir (Madde 15/ b). bu tür reklamlar da ilan, reklam ve tabela yönetmeliğine tabiidir.
          b. Yapım, tadilat ve tamiratı yapılan her türlü inşai faaliyette işin tamamını veya bir bölümünü yapan ticari kuruluş bez afiş olarak reklam vermek isterse 7.3.b-c-d maddelerindeki esaslara tabiidir.
       20.9. Resmi Kurumlara Elemanlar:
          a. Resmi Kurumların hizmet binaları üzerindeki tabelaların dışında, hizmet binaların kent içindeki yerini tarif etmek amacıyla konulacak yön ve tanıtım tabelaları için Belediyeden izin alınır.
          b. Belediye, talep edilen tabelanın proje ve ölçüsü ile yerini; kentin estetiği ve kentin vatandaşlarca kullanımını olumsuz etkilediği gerekçesi ile değiştirebilir veya reddedilebilir. Bu durumda ilgili kurum Belediyenin uygunluk kriterleri çerçevesinde yeni bir öneride bulunmak durumundadır.
       20.10. Karayolu Geçimlerindeki Tabelalar:
       Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan şehir içi karayolu geçişlerinin kamulaştırma sınırları içinde yapılacak reklamlara türü ne olursa olsun Karayolları Genel Müdürlüğü görüş alınmadan izin verilmez. Ancak, Belediyenin Karayolları Genel Müdürlüğü ile bu hususta protokol yapması halinde, protokol şartları çerçevesinde yapılacak reklamların yeri, ölçüsü ve projesi konusunda Belediye tam yetkilidir.
       20.11. Tenteler
          a. Ticaret birimi cephelerine yapılacak tenteler bina cephesine konsol olarak monte edilmek üzere, kendi cephelerini taşmayacak şekilde, açılır kapanır ve binaya en fazla 1.5 metre konsol olacak biçimde konumlandırılabilir.
          b. Aynı hizada açık ve kapalı çıkması bulunan yapılarda tenteler açık veya kapalı çıkma dahil 1.5 metredir.
          c. Tentenin yerden olan yüksekliği (açılmış haliyle) minimum 2.50 m. olacaktır.
          d. Ticarethanenin adı, logosu veya amblemi sadece tentenin düşey (alın) kısmında 0,20 cm yi geçmemek üzere yer alabilir ancak rengi ve uygulanması ile ilgili belediyeden izin alınacaktır.
          e. Belediyece yapılan meydan, cadde, vb. düzenlemeler hariç sabit tentelere izin verilmez.

          20.12. Akaryakıt ve LPG, CNG İkmal İstasyonları:
          a. İkmal istasyonlarında bağlı bulunduğu dağıtım şirketi ve ürünleri ile ikmal istasyonu satış biriminin haricinde reklam unsuru bulunamaz.
          b. İkmal istasyonlarında bulunan kanopi, pompa, bina cephesi, reklam kuleleri (totem) ve fiyat listeleri (iki yölü ve dağıtıcı ve satıcı firma bölümleri), vb. elemanların üzerindeki reklamlar yönetmeliğe tabiidir. Konulacağı yerler konusunda belediyeden izin alınır. İlan, reklam vergisi tahakkuku da belirtilen elemanların alanı ve niteliği üzerinden yapılır.
          c. Bilgilendirme ve yönlendirme (Market, wc, hava, su, park yeri vb. ticari nitelik taşımayan) elemanları yönetmeliğe tabii olup konulacağı yerler konusunda belediyeden izin alınır.
          d. Bina cephesinde ki reklam elemanı, derinliği 0.40 m.'yi aşmamak şartı ile en fazla 0.70 m. yüksekliğinde ve yerden en az 2.50 m. yükseklikte cephe boyunca paralel konulabilir.
          e. Bina, kanopi ve pompa cephe yüzeylerine dik ve çıkıntılı reklam elemanları takılamaz.
          f. İkmal istasyonlarında düzenlenen her türlü kampanya ile ilgili bez ve afişler madde 7.3 teki esaslar dahilinde uygulanır.
       20.13. Bina Cephe Koruma ve Güvenlik Elemanları:
          a. Ticaret birimlerinin cephelerini kapatmak ve korumak (güvenlik) amacıyla yaptırdıkları kepenk, panjur vb. elemanların üzerine resim, grafik, logo, yazı vb. reklam unsuru taşıyan öğeler bulunamaz.
          b. Bina altındaki veya bahçe içerisindeki garaj ve depo kapılarında da resim, grafik, logo, yazı vb. reklam unsuru taşıyan öğeler bulunamaz.
       20.14. Dış Cephe Elemanları:
       Bina dış cephesinde bulunan klima, çanak anten, gün ısı vb. özel tesisat malzemelerinin üzerinde üretici firmanın okunabilir ölçülere (en fazla 0.15 cm yüksekliğinde) adı ve logosunun olduğu reklamlara izin verilebilir.
       20.15. Altyapı Elemanları:
          a. Kamu veya özel işletmeler tarafından yapılan su, elektrik, atık su, yağmur suyu, telefon, doğalgaz vb. alt yapı tesisleri ile ilgili elemanların (Baca, pano, ızgara, vana v.b) üzerinde bilgilendirme amaçlı firma adı, logosu vb. unsurlara izin verilebilir.
          b. Ancak Bu elemanların üzerinde kurum ve firmayı ilgilendiren reklam unsuru taşıyan afiş vb. elemanlar ilan, reklam ve tabela yönetmeliği kapsamındadır. Elemanın ait olduğu kuruluş haricinde reklam amaçlı kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Genel İlkeler

       Madde 21: Uygulamaya İlişkin Genel İlkeler
       Reklamlar, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda aşağıda belirtilen genel ilkeler esas alınır.
          a. Bu yönetmelikte belirtilen reklam, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda; sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki, sigara, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz.
          b. Yönetmelikte belirtilen reklam ve ticari tanıtım levhaları ve ilanlar yürürlükteki mevzuata göre getirilen kısıtlamalar ile Hükümet, Bakanlıklar veya Milli Güvenlik ve genel ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uymak zorundadır.
          c. Reklamlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez.
          d. Ticari faaliyet gösteren her türlü kurum ve kuruluş adı, unvanı, faaliyet konusu vb bilgileri içerir reklam elemanı bulundurması zorunludur.
          e. Ticarethanelerin cephesindeki yüzeyler ticarethane içindeki faaliyetin görünmesini engelleyecek biçimde doğruya yüzeye yapışan film (sticker), yapıştırıcı folyo vb. elemanlarla (reklam öğesi içermese dahi) kapatılamaz.
          f. Çatı, bina cepheleri ve elektrik direklerinde kullanılacak olan reklamlar, ticari tanıtıcı levhalar ve ilanlar da; amblem, isim ve grafik anlatımlar dışında telefon ve telefaksını yazabilir, adreslerini yazamazlar.
          g. Reklam panosu, tabela ve ilanlar projektörlerle aydınlatıldığında;
             i. Projektörler, ticarethanenin cephesinin bulunduğu yol üzerindeki araç trafiğini etkilemeyecek biçimde konumlandırılacaktır.
             ii. Konut ve ticaret alanı olan bölgelerde; ticarethane, bina cephesini de aydınlatmak isterse bina sahiplerinin muvafakatini almak zorundadır.
             iii. Projektörle yapılan reklamlar, ışıklı reklamlar kapsamındadır.
          h. Eleman ve benzerlerinin taşıyıcı sistemleri yağmur, rüzgar gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacaktır.
          i. Elemanların asma, bakım ve onarımı reklamı yapan firma tarafından yapılacaktır. Bu konudaki esaslar Belediye ile reklamı koyan firma arasında yapılacak bir şartname ile belirlenecektir. Yer tahsisi ve ücretinin tahsili, Belediyece yapılacaktır.
          j. Her bir eleman için ayrı izin alınır. Müracaat izin sayılamaz. Yazılı izin alınmadan hiçbir surette eleman konulamaz. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrib olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen elemanlar, yapılacak yazılı uyarıyı takiben, yazılı uyarıda belirtilen hususların verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Belediye tarafından kaldırılacaktır.
          k. Elemanların bakım ve onarımının yapılmaması durumunda Belediye tarafından reklam firması uyarılacaktır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tanıtıcı elemanlar Belediyece kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) % 20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilecektir.
          l. Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arifelerinde bina ve işyerleri, süresi 15 günü aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ile tanıtım yapılabilir.
          m. Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklam amaçlı tabelaları, kamu mekanları üzerinde yer alamaz.
          n. Kentin siluetini bozacak doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde eleman konulamaz.
          o. Kapı girişlerinde, boşluk ve geçiş koridorlarında yerden itibaren yüksekliği 2,5m.'nin altında hiç bir pano, levha, tabela asılamaz ve konulamaz.
          p. Koruma amaçlı bölgeler ve sit alanlarına konulacak elemanların ebat ve niteliğine Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararları doğrultusunda görüş alınarak izin verilir.
          q. Elemanlar birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.
          r. Ağaçların üstüne hiç bir şekilde elemanların veya bez afişlerin asılmasına izin verilemez.
          s. Ana arter, yol, meydan ve bulvarlara cephesi olan binaların bahçe ve bahçe duvarlarına tanıtıcı eleman konulabilir, reklam elemanı konulamaz.
          t. Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergah çevresinde karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine etken, hitap eden yerlerde ilan, reklam, tanıtım ve benzeri elemanların ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün uygunluk görüşü alınmadan elemanların konulmasına izin verilemez.
          u. Konut, konut+ticaret ve ticaret alanlarında bulunan binaların dış cephe elemanlarında (balkon vb.) ticari reklam unsuru taşıyan elemanlara izin verilmez.
          v. Tanıtım amacıyla kullanılan ilan ve reklam elemanlarının sağ alt köşelerine beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle elemanların izin tarih ve numarası ile reklam vergisi başlangıcı ve bitim tarihleri yazılması zorunlu olup bu etiket bulunmayan elemanlar Belediye Ekiplerince kaldırılır.
          w. Bez afişlerde, izin tarih ve numarası, başlangıcı ve bitim tarihleri yazılması zorunlu olup bu yazıları bulunmayan bez afişler Belediye Ekiplerince kaldırılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

İzin Mercii ve Denetim Yetkisi

BİRİNCİ BÖLÜM

İzin Verme Yetkisi

       Madde 22: Bu Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda;
       Belediye mücavir alanlar dahilindeki kamunun ortak kullanım alanı olan meydan, bulvar, cadde ve anayollardaki sabit reklam asma panoları, ilan asma yerlerine, her türlü yapıların sağır duvarlarına, elektrik direkleri, büfeler, tercihli yollara konan elemanlara, toplu taşıma ve ticari araçlara konan elemanlarına izin vermeye yetkilidir.
       İzin Mercii
       Madde 23:
       Bu Yönetmeliğin uygulaması için, Trabzon Belediye Başkanlığı'nda Estetik Kurulu,
       Tasarım Birimleri kent mobilyalarının tip, şekil ve niteliğinin belirlenmesi ile bu Yönetmelik doğrultusunda ilan, reklam ve tanıtım elemanlarının konulmasına uygunluk görüşü verirler. Trabzon Belediye Belediye Başkanlığı'nda oluşturulacak Estetik Kurulu üç teknik eleman (mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, ressam, grafiker, endüstri tasarımcısı, elektrik mühendisi, elektronik mühendisi vb.gibi), tabib, zabıta müdürü, belediye müfettişi ilan ve reklam uzmanı ve Belediye Başkanınca görevlendirilecek uzman personelden oluşur.
       Başvuruda İstenecek Belgeler
       Madde 24: Başvuruda İstenecek Belgeler
       İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanlarını Asmak ve Dikmek İçin Belediye' ye Aşağıdaki Belgelerle Başvurulması Zorunludur
          a. Dilekçe
          b. Adresi belirten kroki
          c. Metin yazısı
          d. Sigorta poliçesi: (Asılacak veya konulacak levha ve ya panonun düşmesi , kopması sonucu doğabilecek zararlar için üçüncü şahısların ve eşyaların sigortalandığını belirten belgedir.)
          e. Arsa veya bina sahibinden izin alındığına dair belge
          f. Proje (Aydınlatma ve taşıyıcı sistem (statik) projesi dahil) İlgili maddesinde Yönetmelikle istenen diğer belgeler.
       İzin Belgesi
       Madde 25: Bu Yönetmelik doğrultusunda izin için;
          a. İzin verilen firma adı ve adresi, ilan, reklam ve tanıtım elemanının konulacağı yer, ilan reklam ve tanıtım elemanının şekli, ebatları, cinsi, niteliği ile konma başlangıç ve bitim tarihini içeren onaylı izin belgesi Belediyece düzenlenir.
          b. İzin belgelerinde bulunan; İzin tarih ve numarası, izin başlangıç ve bitim tarihlerinin, ilan, reklam ve tanıtım elemanlarının sağ alt köşelerine beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle uzaktan okunacak büyüklükte konulması zorunludur.
       İzin Verme Süresi
       Madde 26:
          a. İlan, reklam ve tanıtım elemanları için izin süresi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Hükümleri doğrultusunda bağlı bulunduğu takvim yılı içerisinde geçerlidir.
          b. Süre bitiminden 15 gün önce müracaatla izin alınması zorunlu olup, izin alınmadığı takdirde, süre bitiminden 15 gün sonra ilan, reklam ve tanıtım elemanları Belediyece kaldırılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Gözetim Yetkisi

       Madde 24:Denetim:
          a. Trabzon Belediyesi sınır ve mücavir alanları içinde meydanlar, caddeler, bulvarlar ve anayollarda bulunan, bu yerlere cepheleri bakan yapılar ile bu yerlerde hareket eden her türlü nakil vasıtaları üzerine tanıtım ve reklam amacıyla çizilerek, yapıştırılarak yapılan resimler, asılmak veya dikilmek suretiyle konan (her türlü panolar, reklam kuleleri (totem), boyalı reklamlar, elektrikli gösteriler, dükkan vitrinleri, araç üstü reklamlar, gökyüzüne yazılan reklamlar v.b.) her türlü ilan, reklam ve tanıtım elemanları denetlenir.
          b. Trabzon Belediye Başkanlığı'nda izin ile teknik ve estetik yönden denetimi; İmar Müdürlüğü,Estetik Kurulu, Zabıta Müdürlüğü , Park ve Bahçeler Müdürlüğü elemanlarınca yapılır.
          c. Vergi Denetimi de ve 2464 Sayılı Kanun Hükümleri doğrultusunda Gelir Müdürlüğü elemanlarınca yürütülür.
       İzinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım elemanları
       Madde 30: Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım elemanları;
          a. Kamu mülkü üzerinde bulunuyorsa, 775 Sayılı Kanunun 18.nci maddesi,
          b. Her türlü yapılara konulanlara, 3194 Sayılı Kanun Hükümleri doğrultusunda işlem yapılarak Belediye tarafından kaldırılır.
       Bu ilan reklam ve tanıtım elemanlarını koyanlar için
          a. 1608 ve 151 Sayılı Kanuna göre,
          b. 2464 Sayılı Kanuna göre,
işlem yapılır.
          c. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda ayrıca işlem yapılması için gerekli mercilere müracaat edilir.

BEŞİNCİ KISIM

Son Hükümler

       Madde 31:Yürürlük
       Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilmesini müteakip, Valilik Makamına gönderildikten sonra yürürlülüğe girer.
       Madde 32:Yürütme
       Bu yönetmeliği Belediye Başkanı yürütür.
       Geçici Madde 1:Bu yönetmeliğin yayın tarihinden önce ruhsat alınmış tanıtım amaçlı pano veya tabelalar ile yönetmeliğe aykırı olan pano, levha, tabela ve reklam kuleleri (totem) v.b. elemanlar yönetmelik yayın tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yönetmeliğe uygun hale getirilir. Madde 11-e ' de belirtilen esasların uygulaması öncelikli olarak doğuda Meydan bölgesiyle batıda Cumhuriyet Caddesi, kuzeyde Sahil yolu, güneyde Tanjant yolu ile sınırlandırılan alan (Ekteki krokide belirtilen alan) içindeki sokaklarda yer alan yapılarda yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 8 ay içinde yapılacaktır. Ekli krokide belirtilen bölge içinde bulunan Kunduracılar Caddesindeki tabela uygulamaları " Kunduracılar Caddesi Yenileme- Canlandırma Projesi " kapsamında devam edecektir.
       Geçici Madde 2: Bu yönetmelikte teşkili öngörülen estetik kurulu ve yürütme organları en geç yürürlüğü takip eden 3 ay içerisinde oluşturulur ve faaliyete geçirilir.