Geri

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Planlama Müdürlüğü

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ

1-       Başvuru Dilekçesi.

2-       Güncel Tapu Kaydı Örneği (Başvuru tarihinden en geç 1 ay önce alınmış)

3-       Taşınmaza ait Aplikasyon Krokisi ve Koordinat Listesi

4-       Diploma Sureti ve Müellif Tarafından Verilen Taahhütname, Sicil Durum Belgesi

5-       İdarece Onaylı Hâlihazır Haritalar üzerine çizilmiş 1/1000 ölçekli Uygulama ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları (6 Takım)

6-       1/1000 Ve 1/5000 Ölçekli İmar Planları Plan Açıklama Raporları (6 Takım)

7-       Planlama alanının uydu görüntüsü

8-       Hazırlanan Dosya CD’si (4 Adet) (tüm belgeler taranmış)

9-       Belediyesince Onaylı Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı

10-   Onaylı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu

11-   Planlama Alanına İlişkin Fotoğraf Dosyası

12-   Planlama Alanına İlişkin Ölçekli ve İlçe Belediyesince Onaylı Mevcut-Öneri Paftası (A3)

13-   Belediyesince Onaylı Yürürlükteki 1/1000 ölçekli teklife ilişkin alanın işlenmiş olduğu Hâlihazır harita paftaları

14-   Gerekliyse Vekâletname

15-   Gerekliyse ÇED Raporu ve Olumlu Belgesi

 

 

İlçe Belediyelerinden Gelen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

16-   İlçe Belediyesi Planlama Biriminin Gerekçeli Teklif Yazısı.

17-   Onaylı İlçe Belediye Meclis Kararı ve İmar Komisyon Raporu

18-   Belediyesince Onaylı Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulamama İmar planı

19-   Belediyesince Onaylı Yürürlükteki 1/1000 ölçekli teklife ilişkin alanın işlenmiş olduğu Halihazır harita paftaları

HES Projeleri için;

20-EPDK Lisansı

21-Projenin Bulunduğu Bölgeye DSİ tarafından onaylı Havza Planı

22-DSİ Su Kullanım Anlaşması

23-Mülkiyet Belgesi ve Kesinleşmiş Kamu Yararı Kararı

24-Gerekliyse Orman İzni

Akaryakıt İstasyonları İçin;

25-Mesafe Tespit Tutanağı

26-Civarında Baz istasyonu varsa Telekomünikasyon kurumundan uygundur onayı alınması.

 

 

 

 

 

 

 

10 gün

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

KURUM GÖRÜŞLERİ

 

 

 1-İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşların Olumlu Görüşleri

·         İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Onaylı Tarım Dışı Kullanım görüşü

·         DSİ Onaylı Sulama ve Taşkın Alanında Olmadığına Dair Görüş

·         İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Onaylı Tescilsiz ve Koruma Altında Olmadığına Dair Görüş

·         TEİAŞ, TEDAŞ ve Dağıtım Şirketleri Elektrik İletim Hatları, Nakil Hatları, Koruma Alanları, Trafolar vb. Çerçevesinde Kurum Görüşü

·         Orman ve Bölge Müdürlüğü Onaylı Orman Sınırları İçerisinde Bulunup Bulunmadığına Dair Kurum Görüşü

·         Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün Çevre Kanunu ve Çevre Düzeni Planı Kapsamında Kurum Görüşünün Alınması.

·         Karayollarının Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Kenarına Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde Görüşlerin Alınması.

 

 

 

·         Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Mevcut Öneri Demiryolu Güzergahları Çerçevesinde Kurum Görüşü

 

·         Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Mania Planları Çerçevesinde  Kurum Görüşü

·         BOTAŞ Genel Müdürlüğü Doğalgaz Boru Hatları Ve Koruma Alanları Çerçevesinde Kurum Görüşü

·         Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kurum Görüşü

·         Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kurum Görüşü

·         Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Kurum Görüşü

·         Jandarma Genel Komutanlığı Kurum Görüşü

·         Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Kurum Görüşü

·         Halk Sağlığı Müdürlüğü Kurum Göürüşü

·         İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kurum Görüşü

·         İlçe Kaymakamlığı Kurum Görüşü

·         İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kurum Görüşü

·         İlçe Belediyesi Kurum Görüşü

 

 

 

 

 

 

 

30 gün

 

 

ONAY SÜRECİ

 

 

2- Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonuna Havale

3- İmar Planı İnceleme ve Onaylama

 

 

 

 

90 gün

 

 

DAĞITIM

 

 

4-Askı İşlemi (30 gün)

5-Mahalli Gazete İlan edilecek ise Faturasının Ödenmesi

6-Dağıtım

 

 

 

 

 

35 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASELASYON PLANI KONTROLÜ VE ONAYI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)       İlgili İlçe Belediye Başkanlığınca Yapılan Başvuru Yazısı

2)       Parselasyon Planı Onaylanacak Olan Uygulamaya Ait Teknik Dosya       a-Tapu Kayıtları

       b- 1:1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (onaylı)

       c-Plan Uygulama Hükümleri (plan notları)

       d-Encümen Kararları

       e-DOP Cetveli

       f-İmar Ada Dağıtım Cetveli

      g-Mal Sahipleri Araştırma Föyü

      h-Parselasyon Haritası(onaylı)

      ı- Röleve Ölçü Krokisi(onaylı)

      i-Koordinat Özet Çizelgesi

      j-Alan Hesapları

3)       Söz konusu Uygulama İçin Hazırlanan Teknik Dosyadan Bir Adet CD Kopyası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAPI RUHSATI İZİN TALEBİ

 

 

 

 

 

1-Başvuru Dilekçesi

2-Tapu Kayıt Örneği ;

ruhsat verme aşamasında tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler: “tapu senedi, Özel kanunlara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kaydedilmemiş  ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi, mülkiyete ait kesinleşmiş mahkeme kararı , kesinleşmiş kamulaştırma kararları”

3-Mimari Proje;

a-1/500 ölçekli umumi kotlu vaziyet planı

b- 1/50 veya 1/100 ölçekli temel, bodrum ve kat planları

c-1/50 veya 1/100 ölçekli en az 2 tam kesit

d-1/50 veya 1/100 ölçekli cephe resimleri

4-Statik Proje;

a-Çelik karkas binalarda çelik yapı hesabı, betonarme binalarda betonarme hesap ve 1/20,1/50,1/100 ölçekli projeleri

b-asma çatılı binaların çatı hesabı ve projesi

c-Tesisat,elektrik,plan,proje,resim ve hesapları

5-Aplikasyon Krokisi

6-İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uygun Görüşleri

7-Plan Kotesi veya Halihazır Haritası

8-İmar Durumu

9-Ölçekli Çap

10-Ölçülü Çap

11-Kanal Kotu Tutanağı

12-Jeofizik Rapor

13-Plankote

14-Aplikasyon Dosyası

15-Sığınak Raporu

16-Müteahhit Ve Şantiye Şefi ve Proje Müellifine Ait Belgeler

17-Bina Yapı Denetimine Tabi İse Yapı Denetimine Ait Evrakların Tümü

NOT: Ayrıca; İmara açılacak alanlarda; halihazır harita,jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporları getirilmelidir.

Köy yerleşik alanlarında ruhsata tabi olmayan alanlar için; 3194 sayılı İmar Kanununun 27. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Gün

 

(İmar planı yapılacak alanlar için 90 Gün)

 

 

5

 

 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

 

1-Başvuru Dilekçesi

2- Teknik Rapor (TUS)

3- Sosyal Sigortalar İlişiksiz Belgesi

4-Lisanslı Büronun Hazırlayacağı Cins Değişikliği ve Aplikasyon Krokisi

5-Harita Mühendisinin Hazırlayacağı Bağımsız Bölüm Listesi

6-Enerji Performansı Kimlik Belgesi

7-Varsa Sığınak Raporu

 

 

 

30 Gün

 

 

 

6

 

 

 

HALİHAZIR HARİTA ONAY İŞLEMLERİ

 

1-Başvuru dilekçesi

2-1/1000 ve 1/5000 ölçekli halihazır harita

3-Hesap cildi

         -Teknik Rapor

         -Tapu Kaydı

         -Dayanak noktaları protokol özeti

         -Lup kapanmaları

         -koordinat listesi

         -Kadastro onaylı nirengi ve poligon kanavası

4- Diploma Sureti ve Müellif Tarafından Verilen Taahhütname

 

 

 

 

15 gün

 

28 Mart 2017