Geri

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç Madde 1 – Bu Yönetmelik Trabzon Büyükşehir Belediyesinde, Belediye Hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin, Devlet memuruna yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyenlere, yasakladığı fiilleri işleyenlere, durumun niteliğine ve işlenilen fiilin derecesine göre uygulanacak disiplin cezalarını vermeye yetkili disiplin amirlerini tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam Madde 2 – Bu yönetmelik Trabzon Büyükşehir Belediyesinde görevli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlar hakkında uygulanır. Hukuki Dayanak Madde 3 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 124. Ve 134. Maddeleri gereğince, 17/09/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16. Maddesi ve5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (m) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen; Kurum : Trabzon Büyükşehir Belediyesini, Başkan : Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, Disiplin Amiri: Yönetmeliğin ekli çizelgesinde gösterilen disiplin amirlerini, ifade eder. Disiplin Amirleri Madde 5 – Başkan, Kurumda görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir. Bu sıfatla, haiz bulunduğu uyarma, kınama ve aylıktan kesme gibi disiplin cezalarını vermeye ilişkin bütün yetkilerini her derecedeki memur personel hakkında doğrudan kullanabilir. Kurumda görevli memur personelin diğer Disiplin Amirleri bu yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilmiştir. Çeşitli Hükümler Madde – 6 Üst Disiplin Amirleri kendinden önce gelen Disiplin Amirlerinin ve bunlara bağlı olan personelinde aynı zamanda disiplin amiri sıfatına sahiptirler. Geçici olarak, asıl görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri ekli cetvelde belirtilen geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amiridir. Memurların Disiplin İşleri Madde 7 – Trabzon Büyükşehir Belediyesinde görevli memurların disiplin iş ve işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 17/09/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan değişik “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 8 – Belediye Meclisinin 08/05/2014 tarihli 2014/016 sayılı kararı ile yürürlüğü bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 9 – Bu yönetmelik, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 10 –Bu yönetmelik hükümleri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

03 Mart 2015