Page 4 - gazete2
P. 4
EMMUZ 2016 / SAYI: 2 www.trabzon.bel.tr

Gümrükçüoğlu Başkent’te

ders verdi

Trabzon Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Orhan Fevzi Güm-
rükçüoğlu, Ankara Üniversitesi
Gayrimenkul Geliştirme ve Yöneti-
mi Anabilim Dalı yüksek lisans ve
doktora öğrencilerine ders verdi.
Ankara Beşevler’deki Gayrimenkul
Geliştirme ve Yönetimi Anabilim
Dalı kampüsündeki derste büyük
ilgi gören Başkan Gümrükçüoğlu,
“Büyükşehir Belediye Yönetimleri,
Trabzon Büyükşehir Belediye Örne-
ği” konulu sunumunda detaylı bilgi
verdi. Gümrükçüoğlu, dersten önce
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Erkan İbiş’i makamında ziyaret
ederek bir süre görüştü.

ÖNCE TOPLUM TÜRKİYE BEN O GÜN
YARARI ÖRNEĞİDİR AĞLADIM

Başkan Gümrükçüoğlu, görüşmede Büyükşehir Belediye Başkanı Konuşması esnasında Türkiye’de ilk
Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı döne- Gümrükçüoğlu, yüksek lisans ve olimpiyat adı altında organizasyo-
minde ilaç fiyatlarını nasıl düşürdü- doktora öğrencilerine verdiği derste nun 49 ülke gençlerinin katılımı ile
ğü yönündeki sorular üzerine, “Biz ise, Trabzon’u geleceğe taşımak için Trabzon’da Avrupa Gençlik Olimpik
hizmet ederken birinci vazife olarak birçok büyük proje yaptıklarını kay- Oyunları adı altında yapıldığını belir-
toplum yararını gözetiriz. Bizim dederken, Trabzon’un kentsel dönü- ten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
için firmalar, şirketler, kişiler de- şümlerde Türkiye örneği olduğunu Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Finlan-
ğil, toplumun tümü önemlidir. Eğer söyledi. Ayasofya, Zağnos, Tabakhane diya’nın Tampere kentinden olimpiyat
bir hizmet özellikle bakanlık gibi, ve Çömlekçi kentsel dönüşüm pro- bayrağını teslim aldığı günü anlatır-
belediyecilik gibi müesseselerde jelerinin şehrin çehresini değiştir- ken ‘O gün Türkiye’mizin ilk olimpiyat
toplumumun tümüne hitap etmiyorsa meye başladığını vurgulayan Başkan organizasyonunun yapacağımız hissini
o tartışılır. İşte bizde bakanlıkta ol- Gümrükçüoğlu, bu projelerle kente yaşamak, olimpiyat bayrağını teslim
duğu gibi belediyecilikte de bir kişiye yeni yaşam alanları kazandırdıkla- almak, hayatımda en çok duygulandı-
yarayacak hizmetleri değil toplum rını ifade etti. Trabzon’da yaptıkları ğım, ülkem adına gözlerimin dolduğu,
yararını gözeten, herkesin yararlana- diğer çalışmalar hakkında da bilgi ağladığım anlardan bir tanesi idi.
bileceği hizmetleri ilk planda hayata sunumunda bulunan Gümrükçüoğlu, Trabzon olarak biz bu ilki Trabzon’da
geçiriyoruz’” dedi. yapımına başlanan ve devam eden gerçekleştirerek, Avrupaya ülkemi-
altyapı projeleri, meydan düzenle- zin ve şehrimizin ismini bir kez daha
meleri, yol çalışmaları ile Trabzon’u duyurduk. Trabzon Türkiye’nin en
geleceğe hazırladıklarını söyledi. temiz ili seçildi. Trabzon Türkiye’nin
Başkan Gümrükçüoğlu, yapımları en yaşanılabilir ili seçildi. Biz gü-
devam eden Kanuni Bulvarı, Erdoğdu zel şeyler yaptık, ama marifet bizde
yolu, Uğurlu-Karşıyaka yolu, Gül- değildir, marifet bizlere bu görevi layık
cemal Sahil Dolgu Projesi, Trabzon gören bizlere hizmet etme imkânı
Botanik, Akyazı Spor Kompleksi ve veren Trabzon halkının ta kendisinde-
diğer projelerin tamamlanması ile dir. Eğer onlar olmasaydı, onlar bize
Trabzon’un cazibe merkezi haline bu onurlu görevi bahşetmeseydi biz ne
geleceğini ifade etti. yapabilirdik ki?” şeklinde konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9