Page 3 - gazete2
P. 3
USTOS 2016 / SAYI: 3 www.trabzon.bel.tr 3

GÜMRÜKÇÜOĞLU’NDAN GECE YARISI BİLDİRİSİ

15 Temmuz gece yarısı yayımladığı ve milletimizin tam desteği, emniyet HERKES
mesajında yaşananların kabul edi- güçleri ile sağduyulu Mehmetçikleri- SEFERBER OLDU
lemez olduğunu kaydeden Trabzon mizin başarılı operasyonları ile ber-
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. taraf edilmiştir. Sayın Cumhurbaş- Konuyla ilgili olarak değerlendirme-
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, vatan- kanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye lerde bulunan Trabzon Büyükşehir
daşları meydanlara davet etti. Me- eski Türkiye değildir ve bu çapulcu- Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi
sajında sorumluların en ağır şekilde lara karşı yeni Türkiye’nin hareket Gümrükçüoğlu, demokrasi eylem-
cezalandırılmasının toplum vicdanını biçimiyle gerekli cevap verilmiştir… lerinin bir memleket meselesi ol-
biraz olsun rahatlatacağını kaydeden Bu canilerin gerekli yasal düzen- duğunu ifade ederken, meydanları
Başkan Gümrükçüoğlu, Türk Silah- lemelerin yapılarak en sert şekil- terk etmemeye kararlı olduklarını
lı Kuvvetleri içindeki bazı hainlerin de cezalandırılması bu yaşananları kaydetti. Trabzon’un Meydan Parkı’n-
memleketi uçuruma sürüklemek asla affetmeyecek olan milletimizin da ve diğer ilçelerinde her akşam
istediğine dikkat çekerken, “Türki- vicdanını biraz olsun rahatlatacaktır. düzenlenen eylemlerin hangi siyasi
ye’nin 2002’den beri yakaladığı bü- Türk halkı darbe kalkışımı karşısın- düşünceye mensup olursa olsun tüm
yük yükselişten rahatsız olan ülkele- da sabaha kadar ülke genelinde tüm vatandaşların katılımıyla gerçekleşti-
rin kuklası Fethullahçı Terör Örgütü meydanlara el koyarak, demokrasiye rildiğine dikkat çeken Başkan Güm-
tarafından beyinleri yıkanmış olan ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Trab- rükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesinin
bazı çapulcuların ülkemize yaşattık- zon’umuz da her zaman olduğu gibi dışında birçok kamu kurumu ve sivil
ları elem vericidir… Demokrasimi- 15 Temmuz gecesi de sorumluluğu- toplum örgütlerinin alanlarda eylem-
ze, milli iradeye, milli ekonomimize nu fazlasıyla yerine getirmiştir. Bu lere destek olabilmek için mücadele
darbe vurmayı planlayan bu hainler, vesile ile aziz Türk milletine, kıymetli ettiğini ifade ederken, “Alanda bir
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Trabzonlu hemşehrilerime şükran- bakıyorsun Beşir Derneğimiz kek da-
Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanı- larımı ve minnetlerimi sunuyorum” ğıtıyor, sabah oluyor İHH’mız çorba
mız Binali Yıldırım’ın kararlı tutumu ifadelerini kullandı. dağıtıyor, bir fırıncı esnafımız alana
koli koli ekmek yolluyor. Kızılay’ımız,
BÜYÜKŞEHİR CİDDİ Yeşilay’ımız, Tarım Kredi Koopera-
KATKILAR SAĞLIYOR tifimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğümüz alanda katılımcılara ikmal
Öte yandan darbe girişiminin yaşan- desteği sağladığını fark ettiğim diğer
dığı 15 Temmuz akşamından itiba- kurumlarımız. Herkese ortaya çıkan
ren her akşam Trabzon’un Meydan bu birlik ve beraberlikten ötürü te-
Parkı’nda binlerce kişinin katılımıyla şekkür ediyorum. Ve bir kez daha ifa-
gerçekleştirilen ve halen sürdürü- de etmek istiyorum ki bu iş tamamen
len demokrasi eylemlerine Trabzon bitene kadar meydanları asla ve asla
Büyükşehir Belediyesi ciddi katkı- terk etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.
lar sağlıyor. Belediye ekipleri, Trab-
zon Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun
talimatları doğrusunda her akşam
19.00’da başlayan ve sabah nama-
zının kılınmasıyla son bulan eylem-
lerde katılımcılara bayrak, sınırsız
su, sınırsız çay, 6 bin pohoça, 3 bin
simit ve bin sandviç dağıtımı yapıyor.
Alanda çadır kuran Büyükşehir Bele-
diyesi ekipleri, gerekli olan diğer ik-
malleri de kısa sürede temin ederek
demokrasi eylemlerine güç veriyor.
Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi
otobüsleri eylemlere vatandaşların
daha rahat katılımını sağlayabilmek
amacıyla il genelinde günlerce üc-
retsiz olarak taşımacılık yaptı.
   1   2   3   4   5   6   7   8