Page 5 - gazete2
P. 5
USTOS 2016 / SAYI: 3 www.trabzon.bel.tr 5

Kişi başına gelir seviyesinin 3 bin verdik, şimdi sıra Türkiye’de’ dediniz rum, dostluk bugündür hadi görelim
dolardan 10 bin dolara çıktığını an- ama gafiller, elinize aldığınız oyun- bakalım. Yalvarıyordunuz Türkiye’ye
latan Bakan Soylu, şu ifadeleri kul- cak bu işi beceremedi bu sefer. Bu ‘Suriyelileri buraya göndermeyin’
landı: “Bizim neyimize ki bütün dün- işi becerttirmedi bu millet.” diye ko- diye, öyle mi ‘güçlü Türkiye istiyoruz’
ya yokluk çekerken, ekonomik sıkıntı nuştu. diye. Peki niye sesiniz kısık çıktı, niye
içindeyken, biz bir taraftan Mar- Soylu, bu işe kalkışanlara dünyanın çok söz söyleyemediniz, niye ağzınız
maray ile buluşturduk Türkiye’yi, en ağır bedelini ödettireceklerini dola dola ‘darbe yanlıştır’ diyemedi-
bir taraftan bölünmüş yollarla, bir söyledi. Demokrasiden, hukuktan ve niz?”
taraftan barajlarla, hastanelerle.. milletin değerlerinden ayrılmadan Kendisinin eleştirildiğini de ifade
Milletimizin çektiği sıkıntıları birbir adımlar attıklarını belirten Soylu, eden Soylu, şunları kaydetti: “Beni
ortadan kaldırdık. Bunu millet yaptı. “İlk kanun hükmündeki kararname- eleştirdiler. Niye ben ilk gün çık-
Çok net söylüyorum bizim neyimi- mizi çıkardık. Onların dershanele- tım dedim ki ‘darbenin arkasında
ze ki 3. boğaz köprüsünü, Avrasya rinden okullarına kadar, hastanele- Amerika’ var diye. Laf yetiştirmeye
Tüneli’ni, yetmiyormuş gibi Körfez rine kadar bütün terör yuvalarına, çalıştılar. Hadi ben söylemeyim siz
geçişini, bizim neyimizeydi ki Ça- bütün onları besleyen yuvalara her söyleyin kim var’Şimdi size şunu
nakkale Boğazını, kanal İstanbul’u şeye kadar bu milletin malı olarak söylemek istiyorum. O günde söy-
devreye sokmaya çalışıyorsun. Her ledim, şimdi de söylemek istiyorum.
biri 3. havalimanıyla birlikte kendi devletimize tekrar kazandırdık. Şim- Milletimizin asaletine uygun davran-
adına bir tedbir oluşturdu. Bizim ne- di bugün yeni çıkan kanun hükmün- dık, uygun davranmaya da devam
yimizeydi ki dünyanın 190 ülkesine de kararname ile yepyeni adımlar ediyoruz. Herkese, tüm müttefik-
ihracat yapan bir ülke oldu. Bizim atıyoruz.” dedi. lerimize ama eğer oradan o adamı,
neyimizeydi ki.O Soylu, uluslararası topluma da ses- o haini, o psikopatı, o alçağı, o mil-
Onlar talimat verecek biz yerine lenerek, sözlerini şöyle sürdürdü: letimize nifak sokmaya çalışan o
getirecektik değil mi? Onlar ekono- “Türkiye’de bir darbe girişimi oldu. Fethullah Gülen denilen hain adamı
mik kriz çıkacak bir günde zengin- Millet bunu tersine çevirdi. Ulusla- oradan göndermezseniz, bunu bu
liğimizin yüzde 50’sini alacaklardı, rarası toplumdan tok ses duyama- millete anlatamazsınız. Uluslara-
değil mi? Onlar istedikleri zaman dık. Bunu niçin yaptınız diyen tok ses rası topluma tekrar çağrımız var.
bize imanımızla, inancımızla değer- duyamadık ama demokrasi ve insan Demokrasiye sahip çıkın, hukuka
lerimizle yaşayabilirsiniz diyecek, hakları deyince mangalda kül bırak- sahip çıkın ve belkide kendi ülkeniz-
biz teşekkür ederiz diyecek sesimi- mıyorlar. Ne ortaya koyuyorlar, Tür- de göremeyeceğiniz demokrasi kah-
zi çıkarmayacaktık değil mi? Bunu kiye’yi eleştirmeye çalışıyorlar. Ne ramanlığına ve bu milletin ortaya
bozdunuz, oyunuzla, sadakatinizle sağlamaya çalışıyorlar, Türkiye’nin koymuş olduğu bu vakara ve iradeye
bozdunuz. Bu toprakların ve coğ- açığını bulmaya çalışıyorlar. Ey Av- sahip çıkın. Hiç merak etmeyin onlar
rafyanın üzerinde yıllardır oynanan rupa’daki dostlar sizlere söylüyo- ne yaparsa yapsınlar, ne ortaya ko-
oyunu, iradenizle ve kararlılığınızla yarlarsa koysunlar dünyanın ilk 10
bozdunuz. Buna tahammül edeme- büyük devletinden birisi olacağız.”
diler. Her yıl bir oyun ortaya koydu- Soylu, vatandaşlara ‘kıymetli Cum-
lar ve zannettiler ki 1960 darbesinde hurbaşkanımızı katledeceklerdi
olduğu gibi biz bunu millete yediririz, doğru mu “ sorusunu da yönelterek,
siz millete bunu yediremediniz ama “Ona o psikopat öldürün talimatı
millet tablanızı ters çevirdi ve bunu vermişti doğru mu’ Hainleri şimdi
size, bunların arkasındakilere yedir- kedi gibi kaçan, alçak gibi saklanan.
di. “ Eğer bir iş yapmışsanız biz yaptık
Meydanlarda bugüne kadar demok- diye ortaya çıkın adam olun adam.
rasi nöbeti tutulduğunu anımsatan Fare gibi kaçmayın.” ifadeleri kul-
Soylu, “Biz bunun farkındayız. Bütün landı. Demokrasi nöbetine devam
dünyaya ders veriyorsunuz. O bize edileceğini de vurgulayan Soylu, “Bu
demokrasi naraları atanlara ders can bu bedende olduğu müddetçe
veriyorsunuz. ‘Nasıl olsa Mısır’ı dize ne Recep Tayyip Erdoğan’ı veririz ne
getirdik, nasıl olsa Suriye’de iste- demokrasiden vazgeçeriz ne hürri-
diğimizi yapıyoruz, nasıl olsa Irak’ı yetten ne özgürlükten ne ay yıldızlı
karıştırdık, nasıl olsa etrafımızda- bayrağımızdan ne de Allah’u Ekber
ki coğrafyaya istediğimiz gibi ders diyen ezanımızdan vazgeçeriz.” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10