Page 4 - gazete2
P. 4
KİM 2016 / SAYI: 5 www.trabzon.bel.tr

TARİHİNİN EN BÜYÜK AFETİNİ YAŞAYAN BEŞİKDÜZÜ,
BELEDİYE İŞÇİLERİNİN GAYRETLERİYLE AYAĞA KALDIRILDI

Belediye işçileri
Beşikdüzü’ne seferber oldu

21 Eylül öğlen saatlerinden itibaren
etkili olan baskın yağış Beşikdü-
zü’nde büyük bir afete neden oldu.
Beşikdüzü’nde dereler taşarken
sel suları ilçe merkezini kapladı. İl-
çenin kırsal mahallelerinde ise sa-
yısız heyelan olayı meydana geldi.

5 YILDA YAĞAN sürdürüldü. Heyelan nedeniyle ka- 24 saat esaslı olarak sürdüren Büyük-
TOPLAM YAĞMUR palı olan tüm mahalle yollarına eş şehir Belediyesi, 415 personel ve 112 iş
MİKTARI İKİ SAATTE zamanlı olarak müdahale edildi. makinesiyle ilçenin tüm alanlarında ça-
YAĞDI Bunun yanında mahallelerde he- lışmalarına devam etti. Bu kapsamda
yelan riski taşıyan alanlara da yine kırsal mahalle yolları teker teker ula-
Meteoroloji den baskın yağış ihba- Büyükşehir Belediyesi ekipleri ta- şıma açılırken heyelan riskleri kontrol
rını alan Trabzon Büyükşehir Bele- rafından müdahale gerçekleştiril- altına alındı. İlçe merkezinde ilk etapta
diyesi ve Beşikdüzü Belediyesi, afet di. İlçe merkezinde ise hazırlanan suyun yönünün dere yataklarına dön-
öncesinde ilçede konuşlanmıştı. plan doğrultusunda ilgili kamu ku- dürülmesi sağlanırken bunun hemen
Şiddetli yağışın başlamasıyla bir- rumları ile birlikte seferberlik ha- akabinde hafriyat kaldırma ve temizlik
likte ilk yarım saat içinde birçok linde çalışmalar sürdürüldü. çalışmalarına başlandı. Doğu ilçelerin-
noktaya müdahale edildi. Buna deki afet riskinin ortadan kalkmasıyla bu
karşın son beş yılın yağışını birkaç ACI HABERLER ilçelerde hazır bekletilen iş makineleri de
saat içinde alan Beşikdüzü’nde bü- YÜREKLERİMİZİ başta Beşikdüzü olmak üzere batı ilçele-
yük bir afet olayı yaşandı. YAKTI rine yönlendirildi. Böylece Büyükşehir
Belediyesi ilçede 425 personel ve 122 iş
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Beşikdüzü’nün Ağaçlı Mahallesi’nde makinesiyle çalışmalarına devam etti.
Beşikdüzü Belediyesi, ilçe bele- Fatih Oğuzhan ile Dolanlı Mahallesi’n- Trabzon Büyükşehir Belediyesi ilçede
diyeleri, kamu kurum ve kuruluş- de Dürdane Dübüş heyelan nedeniyle bir yandan afetle mücadele çalışmaları-
larının ekipleri, ilk andan itibaren evlerinin çökmesi sonucu hayatlarını na devam ederken bir yandan da sosyal
ilçede seferberlik ilan etti. Birkaç kaybetti. Oğuzhan ve Dübüş 22 Eylül ‘de çalışmalar gerçekleştirdi. Trabzon İç-
saat içinde ilçede yüzlerce işçi ve toprağa verildi. Ardıçatak köyünde sel mesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ)
onlarca iş makinesi afetin izleri- ve heyelanlarda toprak altında kalarak Genel Müdürlüğü tarafından su arızaları
ni ortadan kaldırmak için çalış- kaybolan Gülten Angın’ın (55) bulunma- kısa sürede giderilerek ilçeye su veril-
maya başladı. Trabzon Büyükşehir sı için ilgili kamu kurumları ile birlikte mesine rağmen, ilçe genelinde yapılan
Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi gerçekleştirilen çalışmalar 22 Eylül’de anonslarla vatandaşlardan şebeke su-
Gümrükçüoğlu’nun yerinde sevk ve tamamlandı. Büyükşehir Belediyesine yunu birkaç günlüğüne içme suyu ola-
idare ettiği çalışmalar kapsamında ait iş makinesiyle sabah erken saatlerde rak kullanmamaları istendi. Bu sürede
okullarda mahsur kalan öğrenciler başlatılan çalışmalar neticesinde An- ilçenin içme suyu ihtiyacı Büyükşehir
itfaiye araçları ve botlarla kurtarı- gın’ın cesedine ulaşıldı. Merhume Angın Belediyesi ekipleri tarafından su dağıtımı
larak ailelerine teslim edildi. 23 Eylül’de Cuma namazına müteakiben yapılarak karşılandı. Sivil toplum kuru-
Ardıçatak Mahallesi’nde toprağa verildi. luşları da düzenledikleri çalışmalarla su
Büyükşehir Belediye Başkanı Güm- İlçede seferberlik halinde çalışmalarını
rükçüoğlu’nun talimatları ile ilçe-
de 24 saat esaslı çalışma metodu
uygulamaya konuldu. Çalışmalar
ilçe merkezi ve kırsal mahalleler
olmak üzere iki kademeli olarak
   1   2   3   4   5   6   7   8   9