Page 6 - gazete2
P. 6
KİM 2016 / SAYI: 5 www.trabzon.bel.tr

TABAKHANE VADİSİ’NDE UYGULANACAK OLAN REKREASYON PROJESİ HAZIRLANDI

Tabakhane’ye
muhteşem proje

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Trab- ZİHİNSEL GELİŞİME TEŞVİK EDER
zon Büyükşehir Belediyesi tarafın- NİTELİKTE KURGULANDI
dan sürdürülen Tabakhane Kentsel
Dönüşüm Projesi çerçevesinde, Su kenarında vadinin farklı konum- Spor alanları, fizik-egzersiz alanları
bölgede gerçekleştirilecek olan uy- larında biri kış bahçesi özelliğinde 3 ve bu etkinliği destekleyen donatılar,
guluma projesi tamamlandı. adet kafeterya ve bunları destekle- plates/yoga/jimnastik gibi sporların
Ortahisar tarihi kale surlarını da yen etkinlik mekanları, her biri farklı gerçekleşebileceği serbest geniş
içine alan Tabakhane Vadisi Proje- konsept ve farklı özelliklere sahip yeşil alanlar oluşturuldu.
si, sahilden itibaren güneye doğru çocuk oyun alanları eğitim, bilgi- Proje tasarım aşamasında atılan
uzanan bin 150 metrelik bir hat bo- lendirme ve zihinsel gelişime teşvik her adımda, engelsiz yaşam için en-
yunca toplam 72 bin m2’lik alanda eder nitelikte kurgulandı. gelsiz tasarım çözümleri üretildi. Bu
projelendirildi. sayede engelli vatandaşlara yönelik
Tabakhane Vadisi Kentsel Dönü- ulaşım aksları ve mekânlar oluştu-
şüm Projesi kapsamında farklı ruldu.
noktalarda meydanlar, toplanma/
dağılma/buluşma alanları, mini
kadınlar pazarı, fıskiyeli su gösteri-
leri ve etrafında oturma, dinlenme,
seyir alanları, yeşil adalar, sohbet
etme, yeme-içme ve gezinti alanla-
rı oluşturuldu.

Ana ulaşım aksı boyunca yaya ge-
zinti/yürüyüş/koşu yolları, bisiklet
parkurları, engelsiz ulaşım aks-
ları, festival/kutlama/eğlence//
sergi alanları, ışıklı ve müzikli su
gösterileri, su kıyısında oturma/
dinlenme alanları ve seyir terasları
tasarlandı.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11