Page 2 - KASIM 2016
P. 2
ASIM 2016 / SAYI: 6 www.trabzon.bel.tr

12 YATIRIM

TRABZON’A HAYIRLI OLSUN

Aralarında Trabzon İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Trabzon İçmesuyu İsale Hattı
gibi şehir için büyük önem arz eden dev yatırımların bulunduğu 270 milyon
TL maliyetli 12 ayrı tesisin temel atma ve açılış programı gerçekleştirildi.

Osman ve Su işleri Bakanlığı tara- Törende katılımcılara seslenen Or- na güzel mekânlar yaptık. Mustafa
fından Trabzon il genelinde tamam- man ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ- kardeşimizin vasiyetini yerine getir-
lanan ve inşaatına başlanılan top- lu, Trabzon’a her seferinde müjde- menin mutluluğunu yaşıyoruz” diye
lamda 270 milyon TL’lik toplam 12 lerle geldiklerini ifade ederken dev konuştu.
ayrı yatırımın açılış ve temel atma tesislerin temelini atmanın ve inşa- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
töreni gerçekleştirildi. Akçaabat il- atı tamamlanan tesislerin açılışını Eroğlu, törendeki konuşması sı-
çesinde gerçekleştirilen törende yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını rasında, Trabzon’daki programını
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel ifade etti. “12 tesisin temeli atılacak, iptal ederek Diyarbakır’da şehit
Eroğlu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, açılışları yapılacak. 270 milyon TL programına katılan İçişleri Bakanı
Trabzon Büyükşehir Belediye Baş- Trabzon’umuza, Akçaabat’ımıza ha- Süleyman Soylu’ya telefonla bağ-
kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yırlı olsun. Allah (c.c.) bereket nasip landı. Trabzon’da gerçekleştirmekte
Trabzon milletvekilleri Adnan Gün- etsin” diyerek sözlerine başlayan oldukları programı Bakan Soylu’ya
nar ve Salih Cora, AK Parti Trabzon İl Bakan Eroğlu, “Sadece bugünü de- aktaran Bakan Eroğlu şehitlere
Başkanı Haydar Revi, Ortahisar Be- ğil geleceği de planlıyoruz. Mustafa rahmet, ailelerine ve milletimize
lediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Cumur kardeşim rahmetli oldu. O başsağlığı diledi. Telefon aracılığı ile
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik dedi ki ‘şurada Sera Gölü var, berbat katılımcılara seslenen Bakan Soylu
Türkmen, kamu kurumları ve STÖ bir vaziyette. Buraya güzel bir mekân da, “Bugün orada önemli bir törene,
yetkilileri ile çok sayıda vatandaş yap’ dedi. Neticede burayı yaptık, önemli bir hizmete imza atıyorsunuz.
hazır bulundu. ıslah ettik, gölü temizledik, etrafı-
   1   2   3   4   5   6   7