Page 3 - KASIM 2016
P. 3
IM 2016 / SAYI: 6 www.trabzon.bel.tr 3

Çok teşekkür ediyorum. Bu yapılan Trabzon Büyükşehir Belediye Baş- maması için çok büyük bir progra-
hizmetler ülkemizin her noktasın- kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğ- mı hizmete sokacağını Trabzonlula-
da olduğu gibi ilimizde de büyük bir lu, açılış ve temel atma töreninde ra arz ediyorum. Tüm şehitlerimizi
heyecan yaratmaktadır. Orada bu- yaptığı konuşmada yapılan yatırım- rahmetle anarken liderimiz Sayın
lunan hemşehrilerime saygılarımı ların Trabzon için önemine değin- Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbaka-
sunuyorum” dedi. di. Trabzon’da göreve başladığında nımız Sayın Binali Yıldırım’a, Ba-
Törende katılımcılara seslenen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel kanlarımız Sayın Veysel Eroğlu’na,
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 15 Tem- Eroğlu’na gittiğini ifade eden Baş- Sayın Süleyman Soylu’ya ve mil-
muz’da yaşananlara dikkat çekti. kan Gümrükçüoğlu, “Sayın Bakanı- letvekillerimize şükranlarımızı arz
15 Temmuz gecesi Trabzon halkının mız ‘Bakanlığımızın tesislerinden ediyoruz” diyerek sözlerini tamam-
üzerine düşen vazifeyi fazlasıyla ye- istediğin kadar fidan al, Trabzon’u ladı.
rine getirdiğini ifade eden Vali Yavuz, donat’ dedi. Bugün Beşirli sahili- Programda konuşmaların ardından
“Trabzon insanı 15 Temmuz akşamı mizde, sahillerimizde, parklarımız- toplu açılış ve temel atma töreni
gözünü kırpmamış ve tereddüt gös- da o fidanlar boy gösteriyor. Sayın gerçekleştirildi. Trabzon içmesu-
termemiştir. Trabzon hizmetlerin en Bakanımız ‘Atasu Barajı’nda tek yu arıtma tesisi, Trabzon içmesuyu
iyisini, yatırımların en güzelini hak kuruş ödenek eksikliği olmayacak’ isale hattı, Manahos Vadisi ıslahı
ettiğini ortaya koymuştur” diye ko- dedi. Ve şimdi Trabzon olarak Atasu ikmali, Akçaabat Söğütlü Mahal-
nuştu. Barajı’nın suyunu içiyoruz. Nereye lesi Kangiza Deresi 2. kısım ıslahı
Trabzon Milletvekili Adnan Günnar baksak Sayın Bakanımızın çalış- ve Çarşıbaşı ilçe merkezinin Çarşı-
ise konuşmasında Türkiye üzerin- malarını görüyoruz. Su Kanalizas- başı, Taşlıtepe ve Kaldırım dereleri
de oynanan oyunlara dikkat çekti. yon Genel Müdürlüğümüzün 643 ikmali yatırımlarının temeli atıldı.
Günnar, “Bazı ülkeler Türkiye’nin milyonluk yatırımlarında en büyük Programda ayrıca tamamlanan Be-
önünü kesmek istiyor. Çünkü artık desteği gördüğümüz Sayın Bakanı- şikdüzü Şalpazarı Ağasar Vadisi 2.
yaşlanmış, evlerinde çocuk olmayıp mızın Trabzon’a desteklerini hiçbir kısım ıslahı, Beşikdüzü ilçe merke-
köpek besleyen Avrupa baktığında zaman unutmayacağız” dedi. zi dereleri 2. kısım ıslahı, Çarşıba-
dünya medeniyetini sahiplenecek ve şı ilçe merkezi yan dereleri ıslahı,
yükseltecek olan sadece Türk mil- Konuşmasında Beşikdüzü’nde Akçaabat Şinik Mahallesi taşkın
letidir diyor. PKK ile, DAİŞ ile, dün- yaşanan afet olayına da değinen koruma tesisi, Akçaabat Yıldızlı
yanın gelmiş geçmiş en büyük terör Gümrükçüoğlu, “Beşikdüzü’nde Sera Deresi ıslahı, yeni orman yol-
örgütü olan FETÖ ile planlar yapı- hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ları-büyük onarım-sanat yapısı te-
yorlar, bizlere tuzaklar kuruyorlar. Allah’tan (c.c.) rahmet dilerken Sa- sisleri ve müteferrik taşkın koruma
Ama biz tuzakları milletimizle boşa yın Bakanımızın yaptığı toplantıda, tesislerinin temeli atıldı. Açılışı ya-
çıkartıyoruz” ifadelerini kullandı. ‘Samsun’dan Hopa’ya bütün bölge- pılan ve temeli atılan tesislerin top-
yi havza bazlı olarak değerlendirip lam yatırım maliyetinin 270 milyon
bölgede böyle olaylarla karşılaşıl- TL olduğu açıklandı.
Osman ve Su işleri Bakanlığı tara-
fından Trabzon il genelinde tamam-
lanan ve inşaatına başlanılan top-
lamda 270 milyon TL’lik toplam 12
ayrı yatırımın açılış ve temel atma
töreni gerçekleştirildi.
   1   2   3   4   5   6   7   8