Page 4 - KASIM 2016
P. 4
ASIM 2016 / SAYI: 6 www.trabzon.bel.tr

DERE YATAKLARI IÇIN BÜYÜK BIR

KOORDINASYON SAĞLAYACAĞIZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nu makamında
ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bölgede afetlerin tekrar
yaşanmaması amacıyla dere yatakları için büyük bir koordinasyon sağlayacaklarını ifade etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Bakan Eroğlu da ziyaret dolayısıyla ekipler şimdi arazide çalışıyor. Daha
Eroğlu, Trabzon Büyükşehir Beledi- yaptığı değerlendirmede, Trabzon’da önce dereleri yaparken her kurum
ye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrük- çok büyük çalışmalara imza atıldığını kendi başına çalışıyordu. Şimdi bütün
çüoğlu’nu makamında ziyaret etti. gördüğünü ifade ederken, “Sayın Bü- çalışmaları birleştirme kararı aldık.
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon yükşehir Belediye Başkanımız altyapı Bunu AFAT Yüksek Kurulu’na da ge-
Milletvekili Adnan Günnar, AK Parti yatırımlarından üst yapı çalışmalarına tireceğim. Artık sadece dereyi değil,
Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, bü- kadar çok güzel çalışmalara imza atı- dere havasının bütününü dikkate ala-
rokratlar ve siyasilerin de hazır bu- yor. Ben DSİ Genel Müdürü iken Sayın rak önce tespitler yapılacak. Yanlış
lunduğu toplantıda Bakan Eroğlu’nun Başkanımız müsteşardı. Müsteşarlığı yapılan sanat yapıları, yanlış yapılan
Trabzon için çok önemli çalışmalara döneminde çok büyük çalışmalar yap- binalar, dere yataklarındaki bir takım
imza attığını kaydeden Başkan Güm- tı. Şimdi de bu çalışmalarına devam mânialar, bunları kim nasıl yapacak
rükçüoğlu, “Sayın Bakanımız şehri- ediyor. Her gelişimde Trabzon’u daha tespit edeceğiz, toplu bir çözüm bu-
mize göstermiş olduğunuz hassasi- da güzelleşmiş görüyorum. Bugün 12 lacağız. Buraya bütün kurumlar dâhil
yet bizleri çok mutlu ediyor. Bu şehir dev tesisin açılışını ve temel atma tö- olacak. Hepsini koordine edecek bir
için yaptıklarınızı anlatmama bir saat renlerini gerçekleştirdik. Bunlar ara- sistemde çalışacağız. Pazar günü ak-
yetmez. Yerleşim yerlerinin taşkın sında Trabzon İçmesuyu Arıtma Tesisi şam koordinasyon toplantısında bunu
gibi olaylardan tamamen korunması ve Trabzon İçmesuyu İshale Hattı gibi ifade ettik. Kim neyi, ne zaman nasıl
amacıyla Samsun’dan Hopa’ya kadar çok yüksek bütçeli iki dev tesis var. yapacak? Bunu belirleyeceğiz. Sade-
tüm bölgenin havza olarak planlan- Trabzon’da çok güzel işler yaptık ve ce DSİ dere ıslah etmeyecek” ifadele-
ması için talimatlarınızı verdiniz. Her yapmaya devam edeceğiz. İki gündür rini kullandı.
seferinde Trabzon’a müjdelerle gel- Trabzon’dayız. Koordinasyon toplantı- Başkan Gümrükçüoğlu, Bakan Eroğ-
diniz. Bugün yine çok önemli müjde- sı gerçekleştirdik. Önemli kararlar al- lu’na ziyaret anısına Trabzonspor’u
ler getirdiniz. Çok önemli tesislerin dık. Zengin turistler bu şehre geliyor. simgeleyen kravat ve Osmanlı tuğrası
açılışını ve temel atmalarını gerçek- Bu turizm potansiyeli için çok önemli hediye etti. “Trabzonspor’un çok güzel
leştirdiniz. Kadirşinas Trabzon halkı tesisler yapacağız” diye konuştu. bir kravatı vardı bende. Bir vatandaşı-
yaptıklarınızı takdir ediyor. Trabzon Bölgedeki dere yataklarında ger- mız ‘ne güzel kravat’ diyerek onu ben-
şehri adına sizlere şükranlarımı arz çekleştirilecek çalışmalar hakkında den aldı” diyen Eroğlu, Gümrükçüoğ-
ediyorum” dedi. da açıklamalarda bulunan Bakan lu’nun hediyesi olan kravatı takarak
Eroğlu, “Şimdi bir ekip oluşturduk. O temaslarını sürdürdü.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9