Page 4 - 2016
P. 4
RALIK 2016 / SAYI: 7 www.trabzon.bel.tr

Büyükşehir’in 2017 yılı bütçesi

695.000.000 MiLYON TL

Trabzon Büyükşehir İlçe belediyelerinin 2017 gelir-gider
Belediyesinin 2017 yılı bütçeleri ise şu şekilde onaylandı
bütçesi 695 milyon TL
olarak öngörülürken dev Akçaabat Belediyesi: 75 milyon TL
bütçede aslan payı raylı Araklı Belediyesi:
sistem inşaatı için Ulaşım Arsin Belediyesi: 22 milyon TL
Dairesine ayrıldı. 19 milyon 100 bin 500 TL
Beşikdüzü Belediyesi: 55 milyon 800 bin TL
ASLAN PAYI Çarşıbaşı Belediyesi: 9 milyon 970 bin TL
RAYLI SİSTEME Çaykara Belediyesi: 11 milyon 705 bin TL
Dernekpazarı Belediyesi: 3 milyon 500 bin TL
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Düzköy Belediyesi: 13 milyon TL
ilçe belediyelerinin 2017 yılı bütçe- Hayrat Belediyesi: 4 milyon 530 bin 972 bin 80 TL
leri Trabzon Büyükşehir Belediye Köprübaşı Belediyesi: 4 milyon 100 bin TL
Meclisinin bugünkü oturumunda Maçka Belediyesi: 16 milyon TL
görüşülerek karara bağlandı. Trab- Of Belediyesi:
zon Büyükşehir Belediye Başkanı Ortahisar Belediyesi: 19 milyon 52 bin TL
Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun Sürmene Belediyesi: 188 milyon TL
başkanlığında gerçekleştirilen otu- Şalpazarı Belediyesi
rumda Büyükşehir Belediyesinin Tonya Belediyesi: 22 milyon TL
2017 yılı bütçesi gelir-gider bütçesi Vakfıkebir Belediyesi: 13 milyon 60 bin TL
695 milyon TL olarak belirlenirken Yomra Belediyesi: 8 milyon 570 bin TL
dev bütçede aslan payı, Trabzon’a 21 milyon 14 bin 915 TL
hafif raylı sistem yapılması için Ula- 30 milyon TL
şım Dairesi Başkanlığına ayrıldı. Bu
kapsamda Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Dairesi Başkanlığının büt-
çesi 286 milyon 642 bin TL olarak
belirlendi.

BAŞKAN Trabzon Büyükşehir Belediye Mec- bütçe çalışmalarına katkılarından
lisi yoğun bütçe maratonunun ar- ötürü Büyükşehir Belediye Meclisi
GÜMRÜKÇÜOĞLU: dından her yıl olduğu gibi bu yılda ve TİSKİ Genel Kurulu üyelerine te-
bir araya geldi. Trabzon Büyükşehir şekkür etti.
Bu dönem Belediye Meclisi, ilçe belediyeleri ve Gecede katılımcılara seslenen Baş-
kol kola girme, TİSKİ Genel Müdürlüğünün bütçele- kan Gümrükçüoğlu özetle şunları
dedikoduya, rinin neticelendirilmesinin ardından kaydetti: Her yıl olduğu gibi bu yılda
gıybete kulak geleneksel bütçe yemeği Arsin’de gerek Büyükşehir Belediyemiz, ge-
asmama bir restoranda gerçekleştirildi. Bu- rek ilçe belediyelerimiz ve Su Kana-
dönemidir rada katılımcılara hitap eden Trab- lizasyon İdaremizin bütçeleri Kasım
zon Büyükşehir Belediye Başkanı ayında yoğun bir çalışma sonucu
Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ka- neticelendi. Allah Teâlâ inşallah, ta-
sım ayında gerçekleştirilen yoğun
   1   2   3   4   5   6   7   8   9