Page 5 - 2016
P. 5
LIK 2016 / SAYI: 7 www.trabzon.bel.tr 5

TİSKİ’nin 2017 yılı bütçesi

297.000.000 MiLYON TL

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresinin 2017 yılı bütçesi 297 milyon TL olarak
öngörülürken, beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde içme suyu tarifesine
yüzde 50 indirim uygulandı.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon TİSKİ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı MÜLGA BELDE VE
İdaresi (TİSKİ) 2016 yılı 2. Olağan içme suyu tarifesi meskenlerde 2.86 KÖYLERE DEV
Genel Kurulu bugün gerçekleşti- TL+KDV olarak belirlendi. İNDİRİM
rilen oturumla tamamlandı. Trab-
zon Büyükşehir Belediye Başkanı İLÇELERE İNDİRİM Öte yandan 6360 Sayılı Kanunda
Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun UYGULANIYOR yapılan değişiklik kapsamında, bel-
başkanlığında gerçekleştirilen Ge- deden mahalleye dönüşen yerleşim
nel Kurulda, TİSKİ Genel Müdürlü- Söz konusu tarifenin Düzköy, Hayrat yerlerinde içme suyu tarifesinin
ğünün 2017 Yılı Yatırım Programı, ve Şalpazarı ilçelerinde yüzde 52.80; yüzde 50 indirimli, yine söz konusu
2017 Yılı Performans Programı, Tonya, Köprübaşı, Çaykara ve Dernek- kanun kapsamında köyden mahalle
2017 Yılı Tarife Cetveli, 2017 Yılı Mali pazarı ilçelerinde yüzde 42.31, Maçka dönüşen yerleşim yerlerinde de yüz-
Bütçe Tasarısı ile Tarife ve Abone ilçesinde yüzde 14.34, Yomra, Araklı, de 75 indirimli olarak uygulanması
Hizmetleri Yönetmeliği görüşülerek Sürmene ve Of ilçelerinde yüzde 10.84, TİSKİ Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Ta-
karara bağlandı. 2017 Yılı Mali Bütçe Arsin ilçesinde yüzde 7.69, Akçaabat, rife Cetveli kapsamında oy birliği ile
Tasarısına göre TİSKİ Genel Müdür- Vakfıkebir, Beşikdüzü ve Çarşıbaşı il- kabul edildi.
lüğünün 2017 yılı gelir-gider bütçe- çelerinde ise yüzde 3.85 indirimli ola-
si 297 milyon TL olarak öngörüldü. rak uygulanması kararlaştırıldı.

rihinin belki en zor döneminden geç- rında taşıyan sizlerin gücünüzü,
mekte olan bütün Ortadoğu coğraf- kuvvetinizi, hizmetlerinizi arttır-
yasının, bütün dünya coğrafyasının sın. Bu dönem; kol kola girme,
bu dönemindeki vatanını omuzla- hiçbir dedikodu ile gıybetle uğ-
raşmama, bunu yapanlar varsa
kulak asmama, itibar etmeme
herkesi kucaklama dönemidir.
Millet olarak birbirimize ne kadar
sarılırsak, dedikoduya ne kadar
itibar etmezsek, herkese güler
yüzlü davranırsak o zaman hepi-
miz biliyoruz ki Allah (c.c.) daha
büyük bir nusret nasip ediyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10