Page 6 - 2016
P. 6
RALIK 2016 / SAYI: 7 www.trabzon.bel.tr

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜMRÜKÇÜOĞLU:

Herkesi şehrin imarına
sahip çıkmaya davet ediyorum

Trabzon’daki imar uygulamaları üzerine basın toplantısı düzenleyen Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, küçük bir azınlığın
çeşitli manevralarla imar uygulamalarını delmek istediğini ifade ederken, “Yüksek
kat taleplerini içeren tadilatları kabul ettirmek istiyorlar. Şehrimizin tüm kesimlerini
şehrin imarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Bende Büyükşehir Belediye Başkanı
olarak bu sorumluluğumu tam olarak sürdüreceğimi ilan ediyorum” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Baş- AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞI DUYMUYOR
kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrük-
çüoğlu düzenlediği basın toplantı- ‘Büyükşehir Belediyesi’ kavramının kanuni imar uygulamaları delinme-
sıyla Trabzon’daki imar çalışmalarını ülkemizde ortaya konulmasının en ye çalışılmıştır. En önemlisi de şeh-
değerlendirdi. Trabzon Büyükşehir önemli gerekçelerinden biri ve belki rimizin sahibi olarak yaşayan vatan-
Belediyesi olarak bütün uygulama- en baştaki ‘imar uygulamalarındaki daşlarımız ve şehrimize dışarıdan
ları şehrin geleceği ve herkesin hak- çarpıklıkların ve keyfi icraatların or- gelenlerin hemen hemen tamamı,
kını dikkate alarak ilgili yasa ve yö- tadan kaldırılmasıdır.’ Kanun, şehir- otobüste, sokakta, kahvede, gezdik-
netmeliklere göre yaptıklarını ifade lerin yaşanılabilir olarak yeni nesil- leri yerlerde, kısacası her vesile ile
eden Gümrükçüoğlu, arsa sahibi ve lere ve geleceğe taşınabilmesi adına her ortamda belli bölgelerimizdeki
müteahhitlerin hak ve hukuku ne ise büyükşehir belediyelerine yetki ve yüksek ve yoğun yapılaşmayı, ‘beton
Trabzon’da yaşayan 768 bin kişinin sorumluluk vermiştir. Bu sorumlu- mezarlıklarını yapmaktasınız. Bu
toplumsal hak ve hukukunu da gözet- luk belediyelerin yanı sıra bütün hal- şehrin geleceğini karartmaktasınız’
mek durumda oldukları hatırlattı. kımızda, diğer resmi kurumlarda, diyerek eleştirmektedirler. ‘Hani
sivil toplum kuruluşlarında, meslek yeni Çukurçayır’lar yapılmayacaktı,
Başkan odalarında, basın ve yayın organla- bu yapı yoğunluk artışı ve yükseklik-
Gümrükçüoğlu, basın rında ve inşaatçılarda da olmalıdır. lere hangi altyapı cevap verebilir ki’
mensuplarının tüm Bu yetki ve sorumluluğun 2014 ma- diye feryat etmektedirler. Bu büyük
sorularına ayrıntılı halli seçimleri sonrası Büyükşehir toplumsal tepkiye kulaklarını tıka-
yanıtlar verdi. olacak Belediye tarafından Trab- yanlara buradan duyurulur.
zon’umuzda da yerine getirileceğini Hal böyle iken 2014 mahalli seçim-
“Biz menfaatleri için seslerini gür görenler ki, bunlar tek tek şahıslar leri sonrası Büyükşehir Belediyesi
çıkarmaya çalışanların gürültülerine veya inşaatçılar olabilirler; belde, olarak göreve başladığımız andan
bakmaksızın haklarını hukuklarını ilçe, il döneminde ilgili belediyeler- itibaren ortaya çıkabilecek sosyal
tanıyarak yasaları uygularken, ses- de seçim öncesi bir büyük aceleci- ve ekonomik kayıplara uğranılmasın
siz yığınların, yani şehrin hakkını da likle 38 bin konutluk inşaat ruhsatı diye yasaların bize verdiği yetkiyi ve
yerine getirmekle vazifeliyiz” diyen almışlardır. Bu da, herkesin 2014 sorumlukları altını çizerek söylü-
Başkan Gümrükçüoğlu açıklamala- Büyükşehirle beraber imar konu- yorum, ‘keskin’ bir şekilde uygula-
rını özetle şu şekilde sürdürdü: sunda nasıl bir yol izleneceğinin maya koymadık. Bizim bu iyi niyetli
bilinmesindendir. Yani 2014 sonra- anlayışımız ve çeşitli uyarılarımız
sında Büyükşehir Belediyesi şeh- suistimal edilerek ‘Büyükşehir’le
rin bilcümlesinin bildiği ve kanunun hiçbir şey değişmedi, eski uygula-
gerektirdiği yetki ve sorumlulukları malarımıza devam edelim’ anlayışı-
uygulamaktadır. nı maalesef ortaya çıkarmıştır. İşte,
Maalesef 2014 sonrasında da eski- iddia eden küçük bir azınlığa göre
den olduğu gibi çeşitli manevralarla varsa bir problem şehrin ve 768 bin
insanımızın geleceğini kendi menfa-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11