Page 7 - 2016
P. 7
LIK 2016 / SAYI: 7 www.trabzon.bel.tr 7

ati için hiçe sayma anlayışından kay- gili gelecek vizyonunu belirlemek tadilatlarının Büyükşehir’e gönde-
naklanmaktadır. için “çevre düzeni planı” çalışmala- rilmemesi tavsiye edilmiştir. Eldeki
Şimdi buradan hakkı-hukuku-ada- rı hızlı bir şekilde devam ediyor ve konut stoku alınan inşaat ruhsatla-
leti tekrar ilan edelim: 2014 mahal- onay süreçlerindedir. Bu çalışmaya rı ve devam eden inşaatlara karşı-
li seçimlerinden beri yeni revizyon rağmen, şimdi ki süreç içinde de lık daire satış rakamları mukayese
imar planları yürürlüğe girene ka- vatandaşlarımız ve kamunun imar edildiğinde, şehrimizde yeni konut
dar, 2014 seçimi öncesindeki var tadilat teklifleri ilçesinde görüşül- yapımının aciliyet olmadığı da bir
olan imar haklarında Büyükşehir’in dükten sonra Büyükşehir Beledi- gerçektir. Bu konudaki son cümle,
herhangi bir kısıtlaması ve yasağı ye Meclisinde görüşülerek müspet ‘kimin ne müracaatı varsa, bunlar
söz konusu değildir. Ve hiçbir za- veya menfi veya ilçeden gelen şekli Belediye Başkanı da olsa bireysel
manda olmamıştır. Yani daha önce değiştirilerek karara bağlanmış- tercihlerle değil Büyükşehir Bele-
mevcut olan imar planına göre ruh- tır. Fakat herkes iyi bilmeli ki, ‘ben diyesi Meclis kararları ile sonuç-
sat almak isteyenin ilçeden veya Bü- bir tadilat projesi yaptım ve getir- landırılmaktadır. Başta söylediğim
yükşehir’den tadilat isteme ihtiyacı dim, İlçe de kabul etsin Büyükşehir gibi 2014 mahalli seçimi öncesi 38
yoktur. İnşaat ruhsatını zaten alır. de kabul etsin. Anlaşma da yaptım, bin konutluk ruhsat alınmıştır. Bir
Peki problem nedir? Mevcut imar dairelerimi de sattım’ diye akıllara konutta 4 kişinin yaşadığını varsay-
planındaki imar hakkını kentsel ta- ziyan ve ülkemizin hiçbir yerinde gö- sak 38 bin konut 152 bin nüfus eder.
sarım sunarak yüksek kat taleple- rülmeyen bir kanunsuzluk olamaz. Trabzon’un 2014 nüfusu 766 bin 782,
ri içeren tadilatları ilçede ve/veya Yani hiç kimse kendisini her şeyin 2015 nüfusu 768 bin 417’dir. Nüfus
Büyükşehir’de kabul ettirme ısra- yerine koyup da karar veremez. Bir artış sayısı 1.635 kişidir.
rıdır. Bu girişimler hoyratça sürer- de ‘2014’ten öncekiler yaptı bende Bu kadim şehrin, bu tarihi şehrin
ken bizim derdimiz ise şu idi; Tüm yapayım’ diyenlere şehir adına diyo- bütün yaşayanlarını, basın yayınını,
ilçelerde ortak bir imar bütünlüğü ruz ki, bir ormanın yangında mesela sivil toplum kuruluşlarını, meslek
sağlamak ve şehrimizin imarla il- yarısı yandı diye diğer yarısı da yan- odalarını, resmi kurumlarını, şehri
sın denemez.” gelecek nesillere ve dünyaya beton
Açıklamasında Büyükşehir Bele-

Trabzon Büyükşehir Belediyesi diyesinin verdiği kararların kesin mezarlıkları haline getirilmemiş,
Adına İmtiyaz Sahibi hükmünde olmadığını ve hepsine şehirciliğin ve tabiatın en güzel
yargı yolunun açık olduğunu kayde- uyumu ile dünyanın en iyi yaşanıla-
Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU den Başkan Gümrükçüoğlu, vatan- bilir kentlerinden biri olarak devre-
daşların ve kurumların bu haklarını debilmek için en başta lazım olan,
Genel Yayın Yönetmeni kullanmalarından asla rahatsızlık imarına sahip çıkmaya davet edi-
Mustafa AKKAYA duymayacaklarını ifade ederken yorum. Bende Büyükşehir Belediye
sözlerini özetle şu şekilde tamam- Başkanı olarak bu sorumluluğumu
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ladı: “Çevre düzeni planı çalışması- tam olarak sürdüreceğimi ilan edi-
Ahmet YOLOĞLU nın 1/100.000’liği Büyükşehir Mec- yorum.”
lisinde onaylandı. Diğer 1/50.000 Büyükşehir Belediye Başkanı Güm-
Editör ve 1/5.000’liklerde hızlı bir şekilde rükçüoğlu, açıklamalarının ardın-
Avni ÖZASLAN sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. dan basın mensuplarının sorularını
Kalan çalışmaların daha sağlıklı ve tek tek yanıtlayarak toplantıyı ta-
Grafik Tasarım hızlı olması için imar dairelerinin ve mamladı.
Emre OKUTAN müdürlüklerinin iş yoğunluğu hesa-
ba katılarak, bundan sonraki plan
Fotoğraf
Hüseyin ARPAÇAY

İsmet ÖZENDİ
Mehmet Salih GÜMRÜKÇÜOĞLU

Özcan İSAK
Miraç KESKİN

Baskı
İleri Haber Ajansı Tan.İlt.Yay. ve Tek. Hiz.A.Ş.

0212 454 32 90

YAYIN TÜRÜ
Yaygın Süreli Yayın

İletişim
0462 224 61 61 - www.trabzon.bel.tr
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12