Page 8 - 2016
P. 8
RALIK 2016 / SAYI: 7 www.trabzon.bel.tr

190 milyon TL maliyetli
iki dev yatırım
hızla devam ediyor

Bu yatırımlar tamamlandığında 4 ilçede 35 yıl ANA İSALE HATTI ve
boyunca su sorunu yaşanmayacağı gibi TİSKİ 1. DÜZEY DEPOLAR
Genel Müdürlüğü yılda yaklaşık 10 milyon TL 150 MİLYON TL
tasarruf sağlayacak.
Yine TİSKİ Genel Müdürlüğü tara-
AKOLUK İÇME SUYU ARITMA TESİSİ 40 MİLYON TL fından gerçekleştirilen çalışmalarla
Devlet Su İşleri (DSİ) marifetiyle ya-
pımına başlanan Trabzon İçme Suyu
Ana İsale Hattı ve I. Düzey Depolar
inşaatlarına da aralıksız olarak de-
vam ediliyor. Çelik ve düktil tipi de-
ğişik çaplarda isale hattı, içme suyu
depoları, terfi merkezleri ve tüm sa-
nat yapılarını içeren projenin birinci
etabı (Ortahisar ilçesi) 150 milyon TL
bedelle gerçekleştiriliyor. Proje kap-
samında 1 adet 4000 m3’lük, 3 adet
1500 m3’lük, 1 adet 1000 m3’lük, 5
adet 500 m3’lük içme suyu deposu
ve 5 adet terfi merkezi yenilene-
cek. Yine bu kapsamda 2500 m3’lük
bir adet, 1500 m3’lük 2 adet, 1000
m3’lük 4 adet, 500 m3’lük 1 adet
içme suyu deposu revize edilecektir.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizas- landığında Atasu Barajı’ndan alı- DEV İŞLER YAPMANIN
yon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdür- nan su, bu noktada arıtılarak Or- MUTLULUĞUNU
lüğü, Trabzon’un içme suyu ve tahisar, Akçaabat, Yomra ve Arsin YAŞIYORUZ
kanalizasyon sorunlarına çözüm- ilçe merkezlerine ait, 200 kotuna
ler üretmeye devam ediyor. TİSKİ kadarki içme suyu depolarına ca- Konuyla ilgili olarak değerlendirme-
Genel Müdürlüğü tarafından ger- zibe ile verilecek. Böylece elektrik lerde bulunan Trabzon Büyükşehir
çekleştirilen çalışmalarla yapımı- giderleri önemli ölçüde azalacak Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi
na başlanan; Ortahisar, Akçaabat, olup, yıllık yaklaşık 10 milyon TL Gümrükçüoğlu, yüksek maliyetli iki
Yomra ve Arsin ilçelerine hizmet tasarruf sağlanacağı gibi büyük dev çalışmaya başlamış olmanın
verecek olan Akoluk İçme Suyu bir alan sağlıklı ve yeterli içme mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Arıtma Tesisi inşaatına süratle de- suyu ile beslenmiş olacak. Günde Başkan Gümrükçüoğlu, “190 milyon
vam ediliyor. Akoluk Mahallesi’nde 200 bin m3 su arıtma kapasitesi- TL maliyetli bu iki dev yatırım ta-
40 milyon maliyetle 240 kotun- ne sahip olacak olan tesis, 582 bin mamlandığında 35 yıl şehrimize hiz-
da gerçekleştirilmekte olan içme nüfusa rahatlıkla hizmet verebile- met edecektir. TİSKİ adına DSİ eliyle
suyu arıtma tesisi inşaatı tamam- cek. yapımına başlanılan bu çalışmaların
maliyetleri TİSKİ Genel Müdürlüğü-
müz tarafından DSİ’ye 30 yılda öde-
necektir” diye konuştu.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13