Page 2 - gazete10
P. 2
ART 2017 / SAYI: 10 www.trabzon.bel.tr

Büyükşehir Belediye Meclisinde

ERDOĞAN’DAN IMAR DERSI

Trabzon Büyükşehir Belediye Baş- verdi. Cumhurbaşkanımız Erdo- Bu konuda belediyelerimizin has-
kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ğan’ın dikey mimariye, imar yo- sas davranması lazım. Bodrumu
Trabzon Büyükşehir Belediye Mecli- ğunluğuna, kimliksiz yapılaşmaya, zemine dönüştüren anlayış ihanet
si Şubat ayı toplantılarının açılışında insanları yalnızlaştıran apartman içindedir. ‘İşte efendim ne yapalım
farklı bir uygulamaya imza attı. Gö- ve site sistemine eleştirilerini sıra- şuradan kazanmaya çalışıyoruz,
reve başladığı günden itibaren imar ladığı konuşmasında şu ifadelere buradan kazanmaya çalışıyoruz.’
yoğunluğu uygulamalarına karşı yer verdiği görüldü: “Bu facialara Geç o işleri geç! Kazanmaya çalı-
verdiği mücadele ile bilinen Başkan Bakanlık olarak, belediyeler olarak şırken şehre ihanet ediyorsun iha-
Gümrükçüoğlu, Cumhurbaşkanımız ilgili ve yetkili tüm birimler olarak net. Sadece rant, sadece kar, sade-
Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Ocak’ta izin vermemeliyiz! İşte burada be- ce kazanç odaklı bir anlayışla böyle
Ankara’da gerçekleştirilen Şehirci- lediye başkanlarımız var, hep bir- bir şehir inşası gerçekleştiremeyiz.
lik Şurası’ndaki konuşmasını Mec- likte buna karşı set oluşturmalıyız. En büyük kazancımızın insan önce-
lis oturumunun başında görüntülü Ben dikey mimariden yana değilim, likli yaşanabilecek şehirler kurmak
olarak yayınlatarak Meclis üyelerine ben yatay mimariden yanayım. İn- olduğunu kabul ederek yolumuza
izletti. san topraktan uzak değil, toprağa devam etmeliyiz. İnsanlara huzur
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara- yakın olarak yaşamalıdır. Bugünün yerine gerginlik veren şehir sorunlu
fından Cumhurbaşkanlığı Sarayında Türkiye’si böyle bir çirkinliği, böyle şehirdir! Merhum Turgut Cansever
gerçekleştirilen Şehircilik Şurasına bir nobranlığı asla hak etmiyor. Di- hocamız ‘şehir insanı terbiye et-
katıldığını ve şurada son konuşma- key mimarinin altında yatan gerçek tiği gibi kötü şehirlerde insanları
yı Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın nedir? Az topraktan çok büyük para ahlaksızlaştırır’ demiştir. Ne olur
yaptığını ifade eden Gümrükçüoğlu, kazanmak! Yapılan iş budur. Kot yerel mimariye uygun olarak hare-
“Bizler belediyeci olduğumuz için denilen bir olay var ve bununla ne ket edelim. Şehirlerimize gelenler,
ehemmiyeti münasebetiyle bu ko- yazık ki müteahhitler acımasız bir ‘burası falanca ildir’ desin. ‘burası
nuşmanın 10 dakikalık bölümünü şekilde yolsuzluk yapıyorlar! Kotu Mardin’dir’, ‘burası Trabzon’dur’,
bilgilerinize arz ediyorum” diyerek denizden verme anlayışını kesin- ‘burası Safranbolu’dur’ desin. Yapı-
Erdoğan’ın konuşmasının startını likle bizim getirmemiz lazım. Bod- sıyla, yerel özgün mimarisiyle gör-
rum diyorsun, adam zemin yapıyor. düğünde hemen tanıyıversin.”

Cumhurbaşkanımız
Erdoğan’ın Şehircilik
Şurası’ndaki
konuşması Meclis
oturumunun başında
görüntülü olarak
yayınlandı.
   1   2   3   4   5   6   7