Page 3 - gazete10
P. 3
T 2017 / SAYI: 10 www.trabzon.bel.tr 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuş- radan kaldırılabilir’ gibi uygulama- Başkan Gümrükçüoğlu,
masının ardından Belediye Mecli- lar vebaldir. Bizim gelecek nesillere Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın
sinde değerlendirmelerde bulunan kötü bir şehir bırakmamız ve bugün
Gümrükçüoğlu özetle şunları kay- yapılmış binaların belki 50 yıl sonra konuşmaları üzerine önemli
detti: “Bu konuşmada siyaset yok. bu ülkenin katrilyonlarının harcana- açıklamalarda bulundu.
İstanbul gibi bir dünya şehrini Bele- rak tekrar kentsel dönüşüme tabi tu-
diye Başkanı olarak idare etmiş olan, tulması neticesini doğurmasıdır.
şimdi de ülkemizin Cumhurbaşkanı
olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın O zamanları iyi hatırlayalım. Bu de-
belediyecilikteki tecrübeleri, devlet diğimiz lejantlarla birlikte 10 bin m2
idaresinde gördükleri ve bir beledi- inşaat yapılabilecek bir yerde 40 bin
yecilik üstadı olarak söyledikleri var. m2 inşaat yapılabiliyordu. Ülkemizin
Bir hatırlayayım 2014 Mahalli seçim- Cumhurbaşkanının; yap-sat, mü-
lerinden sonra Belediye Meclisimiz teahhit, yüklenici, arsa sahibi veya
(Trabzon) vazifeye başladı. Oradan belediyeler olarak sorumluluklarını
hareketle plan notlarında olan, ‘le- hangi tanımlarla hatırlattığını hep
jant’ diye tabir ettiğimiz hususlardaki beraber izledik… Cumhurbaşkanı-
absürtlükleri, akıl almaz bina yapım- mızın bu konuşmasından sonra bir
larını bir düzene kavuşturalım diye nedenle Çarşıbaşı Belediye Başka-
bu Mecliste bir karar aldık. Bu, bun- nımız Coşkun Yılmaz’ı aradım. ‘Cum-
dan sonrası için şehre yön verdirmek hurbaşkanımızın konuşma metnini
gayretiydi. Ama bir hususu akıldan sizin yazdığınızı düşünüyorum’ dedi.
çıkartmayalım. Aldığımız o kararlara Ben yazmadım ama ben Sayın Cum-
riayetinde de az önce söylendiği gibi hurbaşkanımız ile Başbakanken
bu şehrin geleceğini belirleyeceğini, sağlık sektöründe çok toplantılara
torunlarımıza neyi bırakacağımızı katıldım, onunla birebir çalıştım.
belirleyeceğini de tekrar hatırlatmak Dolayısıyla Türkiye’ye nasıl baktığını
istiyorum. öğrenmiş oldum. Sadece Cumhur-
O zamanki lejantlarda olan o yanlış- başkanımızın değil, şehir plancıla-
lar, ‘bir bodrum sayılmaz-iki bordum rının, akademik kariyerlerdeki öğ-
sayılmaz, bilmem hangi kata küçük retim görevlilerinin, imar konusunda
bir mescit koyarsan orası sayılmaz, dünya tecrübesi çok olanların tecrü-
balkon sayılmaz, şu boşluklar son- belerini de görmüş oldum.” İHA
   1   2   3   4   5   6   7   8