Page 6 - gazete10
P. 6
ART 2017 / SAYI: 10 www.trabzon.bel.tr

DERNEKPAZARI’NA BÜYÜK MÜJDE

Dernekpazarı ilçe merkezi
kentsel dönüşüme tabi tutulacak

Dernekpazarı ilçe merkezini oluştu- Dernekpazarı bölgenin en
ran Yenicami Mahallesi, Zincirlitaş modern ilçelerinden biri
Mahallesi ve Merkez Mahallesi’nde haline gelecek.
gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm
çalışması için Trabzon Büyükşehir
Belediyesi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
ve Dernekpazarı Belediyesi arasında
protokol imzalandı.

Protokol kapsamında ‘kentsel dö- pazarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim yaçlarının karşılandığı, yaya ve araç
nüşüm ve gelişim alanı’ ilan edilen Projesi ile ilgili çalışmalara devam trafiği, engelli bireylerin ulaşımının
toplamda 21,18 hektar alanın kent- edildiğini kaydeden Başkan Gümrük- dikkate alındığı çağdaş standartlarda
sel dönüşüme tabi tutulması planla- çüoğlu, “Proje alanında yer alan va- bir ilçe inşa edilecektir. Tüm ülkede
nırken ilçe merkezinde fonksiyonunu tandaşlarımıza ait taşınmazların tes- olduğu gibi Trabzon’umuzda ve Der-
yitirmiş, köhnemiş ve çarpık yapılaş- piti, değerlemesi, alana ilişkin imar nekpazarı’mızda da kentsel dönü-
maya son verilmesi, yöresel mima- planı, kentsel tasarım ve mimari pro- şüm çalışmalarına büyük destek ve-
riye özen gösterilerek ilçe merke- jelerin hazırlanması, maliyet analizi ren, adeta projelerin lokomotifi olan
zinin modern ve sağlıklı bir yaşam çalışmasının yapılması, hak sahip- TOKİ’ye, Başkanı Sayın Mehmet Er-
alanı olarak yeniden dizayn edilmesi lerimiz ile görüşmelerin gerçekleş- gün Turan ve çalışma arkadaşlarına
amaçlanıyor. tirilmesi gibi iş ve işlemler sırasıyla teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
uygulanacak ve sonrasında dev ya-
ÇAĞDAŞ tırımın inşasına başlanacaktır. Tüm
STANDARTLARDA bu çalışmalar TOKİ’nin koordinatör-
BİR İLÇE İNŞA lüğünde Büyükşehir Belediyemiz ta-
EDECEĞİZ rafından yapılacaktır. Bu dev yatırım
ile ilçedeki mevcut çarpık yapılaşma
Konuyla ilgili olarak değerlendirme- tasfiye edilecek, yöresel mimariye
lerde bulunan Trabzon Büyükşehir özen gösterilerek mahalle kültürü-
Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi nün yaşatıldığı, sosyal donatı ihti-
Gümrükçüoğlu, gerçekleştirilecek
çalışmalarla Dernekpazarı’nın böl-
genin en modern ilçelerinden biri ha-
line getirileceğini ifade etti. Dernek-

Başkan Gümrükçüoğlu, Başkan Gümrükçüoğlu sözlerini şu
Dernekpazarı’nı çağdaş şekilde tamamladı: “TOKİ Başkanı-
standartlarda yeniden inşa mız Sayın Mehmet Ergün Turan ve
edeceklerini söyledi. Dernekpazarı Belediye Başkanı Sa-
yın Mehmet Aşık ile birlikte üçlü pro-
tokolü geride bıraktığımız Ocak ayın-
da imzaladık. Hayırlı olsun.”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11