Page 10 - gazete11 web
P. 10

10  NİSAN 2017 / SAYI: 11                                www.trabzon.bel.tr


     TRABZON’A ŞEHİR HASTANESİ
     MüJDESİ VEREN SAĞLIK BAKANI AKDAĞ,
     BüYüKŞEHİR BELEDİYESİNİ ZİYARETLERİNDE
     BİR DE ANISINI ANLATTI

   birbirimize
   Çok Şeyler ÖĞreTerek   bUgüNlere geldik


      Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep  Trabzon’umuz sevinçle karşılamıştır.  kanımız o zaman Sağlık Bakanlığının
      Akdağ Trabzon Büyükşehir Be- Bugüne kadar sürdürdüğünüz hiz-  müsteşaraydı. Birlikte çalışıyorduk.
    lediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Güm- metler münasebetiyle Trabzon halkı  Sayın Cumhurbaşkanımızda o zaman
    rükçüoğlu’nu makamında ziyaret etti.  adına şükranlarımızı arz ediyorum”  Başbakanımız idi. ‘Kendilerini (Baş-
    Bakan Akdağ’ı makamında ağırlayan  diye konuştu.          kan Gümrükçüoğlu’nu) Trabzon’a
    Gümrükçüoğlu Türkiye ve Trabzon’a                  aday yapacağız’ dediklerinde ben çok
    yaptığı hizmetlerden ötürü kendileri- Başkan Gümrükçüoğlu’nu Trab- itiraz etmiştim. O zaman dedim ki
    ne teşekkür etti.         zon’da gerçekleştirdiği çalışmalar- ‘Sayın Başbakanım Orhan Bey bana
                     dan ötürü kutlayan Bakan Akdağ ise  çok lazım.’ Dedi ki ‘bana da lazım,
    Gümrükçüoğlu, “Sağlıkta bütün va- Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsa- onu Trabzon’a götüreceğiz.’ Dedim
    tana yaptığınız hizmetlerin bir örneği  mında Gümrükçüoğlu’nun çok önemli  ki ‘o zaman ben ne yapacağım? Kimi
    de Trabzon’umuzdur. Trabzon, sizle- çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydet- müsteşar yapacağız?’ Bana Prof.
    rin çalışma arkadaşınız olarak görev  ti. Dönemin Başbakanı, Cumhurbaş- Dr. Nihat Tosun’u işaret etti. Böylece
    yaptığım ve ayrıldığım zamandan beri  kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, döne- Sağlıkta Dönüşüm Progra-
    Türkiye’de 10 bin kişiye dü-   min Sağlık Bakanı Müsteşarı Orhan      mının en önemli hamle
    şen yatak sayısı bakımın-     Fevzi Gümrükçüoğlu’nu Trabzon        yaptığımız yıllarında bu
    dan en üstteki illerden       Belediye Başkanı yapmak iste-      iki Trabzonlu arkadaşım
    biri olma özelliğini sür-      diğinde buna karşı çıktığını ifa-      Türkiye Sağlıkta Dönü-
    dürürken sağlık tesis-        de eden Akdağ, “Hafızam beni        şüm Programına ciddi
    lerimizin nitelikli yatağa      2009’a götürüyor. Değerli Bü-       katkılar verdiler. Şimdi
    geçecek şekilde, tek         yükşehir Belediye Baş-            Trabzon’un pırıl pırıl
    yataklı ya da iki ya-                                  bir kent haline
    taklı hale dönüş-                                    geldiğini, Sa-
    türülmesinde                                       yın Büyükşe-
    büyük gayret-                                      hir Belediye
    lerinizden ötü-                                     Başkanımızın
    rü halkımızın                                      icr aatl ar ını
    şükranlarını arz                                    gördüğümde
    ediyoruz. Hele                                     çok mutlu olu-
    hele  modern                                     yorum. Birbiri-
    şehir  hasta-                                    mize çok şeyler
    nesi için biraz                                    öğreterek bugün-
    önce verdiğiniz                                    lere geldik” şek-
    müjdeyi bütün                                     linde konuştu.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15