Page 2 - gazete11 web
P. 2

2  NİSAN 2017 / SAYI: 11                                www.trabzon.bel.tr


    CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN TRABZON’DA
    57 TESİSİN AÇILIŞINI YAPTI ve HALKA SESLENDİ
    TrAbzoN’A 14 yıldA    19 kATrilyoN


    yATırım yAPTık
     umhurbaşkanımız Recep Tayyip  da, Yomra’mız, Maçka’mız, Arsin’imiz,  STAdı AÇTık
   CErdoğan, Trabzon’da yapımı 568   Araklı’mız, Sürmene’miz, Köprüba-
    milyon TL maliyetle tamamlanan 57  şı’mız, Çaykara’mız, Dernekpazarı’mız,  PUANlAr
    tesisin açılışını gerçekleştirdi. Atatürk  Of’umuz Hayrat’ımız burada. Biz hep  yAĞmAyA bAŞlAdı
    Alanı’nda düzenlenen toplu açılış töre- beraber Trabzon’uz, 780 bin insanımız-
    ninde on binlerce Trabzonlu hazır bulu- la ve 80 milyon milletimizle... Bugün  Aralık ayında stadın açılışını gerçek-
    nurken programın açılış konuşmasını  buradaki tarihi buluşmamızda Türki- leştirdik. Nasıl, stadınızdan memnun
    Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı  ye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızı  musunuz? Puanlar da yağmaya baş-
    Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ger- birlikte kucaklayacağız. 15 Temmuz  ladı. Bugün stadın trafik sorununu
    çekleştirdi.            gecesi bu meydanda nasıl ayağa kalk- çözecek olan tünellerin ve bağlantı
                     tıysak şimdi de ayağa kalktık. Sayın  yollarının açılışını yapıyoruz. Toplam
    “Vatanımızı milletimizi omuzlarında  Cumhurbaşkanımızı karşılıyoruz. Hep  değeri 568 milyon TL olan bu eserlerin
    taşıyan kıymetli Trabzon halkı” ifade- beraber ‘hoş geldiniz şeref verdiniz’  vatanımıza milletimize hayırlı olması-
    siyle on binlerce hemşehrisini selam- diyoruz. Mücadelemiz mübarek olsun”  nı diliyorum. Emeği olanlara teşekkür
    layarak konuşmasına başlayan Güm- şeklinde konuştu.         ediyorum…
    rükçüoğlu, “Mücadelemiz mübarek
    olsun. Biz bu alandayız. Bu muhteşem  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er- Geçtiğimiz 14 yılda Trabzon’a ne kadar
    kalabalığı bugüne kadar Trabzon tari- doğan on binlerce Trabzonlunun ilgi  yatırım biliyor musunuz? 19 katrilyon.
    hi görmedi. Bu muhteşem kalabalığı  ile takip ettiği programda Trabzon’da  Tarihte böyle bir yatırım görülmedi.
    meydana getiren ve vatanımızı, mil- tamamlanan ve sürdürülen yatırımlar  Kenarından köşesinden Karadeniz’e
    letimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi  hakkında önemli açıklamalarda bu- uğramadılar, Trabzon’a uğramadı-
    muhafaza eden sizlersiniz. Allah (c.c.)  lundu. Sözlerine Trabzonspor’un yeni  lar… Araklı, Akçaabat, Arsin, Hayrat,
    hepinizden razı olsun. Şalpazarı’mız  stadyumunun içinde bulunduğu Şe- Sürmene ve Yomra ilçelerine bu yıl
    burada, Beşikdüzü’müz burada, Vak- nol Güneş Spor Kompleksinin açılışını  içinde, Maçka’ya önümüzdeki yıl, Vak-
    fıkebir’imiz, Tonya’mız, Çarşıbaşı’mız,  Aralık ayında yaptıklarını hatırlatarak  fıkebir ve Beşikdüzü’nde de bir sonraki
    Akçaabat’ımız, Düzköy’ümüz burada,  başlayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan  yıl doğalgaz verileceğinin müjdesini
    merkezimizdeki Ortahisar’ımız bura- Trabzon ile ilgili olarak şunları kaydetti:  Enerji Bakanımızdan aldınız. İnşallah
   1   2   3   4   5   6   7