Page 4 - gazete11 web
P. 4

4  NİSAN 2017 / SAYI: 11                                www.trabzon.bel.tr

    yolA ÇıkTıĞı biNANıN    AÇılıŞıNı gerÇekleŞTirdi


       Cumhurbaşkanı
       Erdoğan, “Yeter söz de
    karar da milletindir” ifadesini
    ilk kez, restorasyonunun
    ardından açılışını yaptığı
    Trabzon’daki tarihi belediye
    binasının balkonundan 16 yıl
    önce Türkiye ve dünyaya ilan
    etmişti.

     rabzon’da yapımı 568 milyon TL
    Tmaliyetle tamamlanan 57 tesisin
    açılışını düzenlenen toplu açılış töreni
    ile gerçekleştiren Cumhurbaşkanı-
    mız Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon
    Büyükşehir Belediyesi tarafından
    tamamlanan Meydan Parkı II. Etap
    Kentsel Yenileme Projesi ve bu kap-
    samda restore edilen tarihi Belediye  o bAlkoN,
    binasının açılışını gerçekleştirdi.  milleT bAlkoNU
                       ilAN edildi
    Atatürk Alanı’nda düzenlenen toplu açı-
    lış töreninin ardından, açılışı yapılan 57  Trabzon Büyükşehir Belediye Başka-
    eser arasında bulunan Meydan Parkı II.  nı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ta-
    Etap Kentsel Yenileme Alanı’na geçen  rihi Belediye binasında Cumhurbaş-
    Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tamam-  kanı Erdoğan’a bir de sürpriz yaptı.
    lanan projenin ve restore edilen Büyük- Merhum Başbakan Adnan Mende-
    şehir Belediyesinin tarihi binasının açı- res’in 23 Kasım 1953’teki Trabzon zi-
    lışını, “Burası ciddi bir restorasyondan  yaretinde halka hitap ettiği ve ‘yeter
    geçti. Şimdi Belediyemizin Trabzon’da  söz milletindir’ ifadesini kullandığı
    hizmetinde olacak bu hizmet binasının  tarihi Belediye binasının balkonun-
    yeni dönem açılışını yapıyoruz. Trabzon  dan Cumhurbaşkanı Erdoğan da
    Büyükşehir Belediyesine, Trabzonlula- Pınarhisar Cezaevi’nden çıktıktan  o FoToĞrAFı
    ra hayırlı olması temennisiyle açılışı ya- sonra siyasi yolculuğuna başladığı  Hediye eTTi
    pıyoruz” diyerek gerçekleştirdi. Burada  24 Kasım 2001’de Trabzon halkına
    kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen va- seslenmiş ve “Merhum Menderes  Büyükşehir Belediye Başkanı
    tandaşların taleplerini geri çevirmeyen  bu meydanda, bu balkondan ‘yeter  Gümrükçüoğlu, Cumhurbaşka-
    Erdoğan, kendisini takip eden Trabzon- söz milletindir’ demişti. Şimdi biz  nımız Erdoğan’ın hizmete açılan
    lu basın mensuplarıyla da objektiflere  de yeter söz de kararda milletindir’  tarihi Belediye binasını inceleme-
    poz verdi.             diyoruz” ifadesini ilk kez burada kul- si sırasında “Yeter söz de karar
                     lanmıştı. Trabzon Büyükşehir Beledi- da milletindir” ifadesini ilk kez 24
    Cumhurbaşkanımız Erdoğan açılışın  yesi yeniden restore ettiği tarihi Be- Kasım 2001’de bu balkondan kul-
    ardından beraberindeki heyet ile birlik- lediye binasında söz konusu balkonu  landığını hatırlatarak Erdoğan’ın o
    te tarihi Belediye binasını gezerek Baş- “Millet Balkonu” olarak düzenledi ve  gün “Millet Balkonu’nda konuşma
    kan Gümrükçüoğlu’ndan gerçekleştiri- binanın girişine söz konusu gelişme- yaparken çekilmiş fotoğrafını ken-
    len çalışmalarla ilgili olarak bilgi aldı. lerin yazıldığı bir de levha asıldı.  dilerine hediye etti.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9