Page 5 - gazete11 web
P. 5

NİSAN 2017 / SAYI: 11                                www.trabzon.bel.tr 5


     başkan gümrükçüoğlu


     on binlere teşekkür etti    Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-  Konuyla ilgili yayımladığı mesajın- hizmete açılmıştır. Trabzon’umu-
    kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,  da Trabzonluların büyük Türkiye  za hayırlı olsun. Bu alanda yaptı-
    düzenlenen toplu açılış töreni ile 568  yolunda bir kez daha Cumhurbaş- ğımız çalışma ile Trabzon tarihini
    milyon TL’ye mal olan 57 tesisin açı- kanı Erdoğan’ın yanında olduğunu  ortaya çıkartmanın, Trabzon’umu-
    lışını gerçekleştiren Cumhurbaşka- gösterdiğini ifade eden Gümrük- za verdiğimiz bir sözü daha yerine
    nımız Recep Tayyip Erdoğan ve açı- çüoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız  getirmiş olmanın mutluluğunu ya-
    lış programına katılan on binlerce  Recep Tayyip Erdoğan şehrimizde  şıyoruz. Ayrıca yine Belediyemizin
    Trabzonluya teşekkür etti.     tamamlanan kamu yatırımlarının  şehrimize kazandırdığı dev içme
                     açılışlarını gerçekleştirdiler. Trab- suyu, altyapı, toprak işleri-sanat
                     zon’a her zaman özel önem veren,  yapıları, üstyapı çalışmaları ile
                     Trabzon’un taleplerini kısa süre- Konaklar Öğrenci Yurdu ve Taşkın
                     de gerçeğe dönüştüren, Trabzon’a  Konağı (restorasyon) Sayın Cum-
                     her gelişinde müjdeler getiren ve  hurbaşkanımız tarafından hizmete
                     onlarca kamu yatırımının açılışını  açılmıştır. Açılışı yapılan Belediye-
      TRABZON BüYüKŞEHİR BELEDİYESİ gerçekleştiren Sayın Cumhurbaş-  miz yatırımlarının toplam maliyeti
        ADINA İMTİYAZ SAHİBİ   kanımıza şehrimiz adına şükran-  85 milyon TL’dir. Tüm bu yatırımla-
      Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
                     larımı sunuyorum. Bu özel günde  rın her zaman öncüsü olan Sayın
        GENEL YAYIN YöNETMENİ   alanı hınca hınç doldurarak Trab- Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
         Mustafa AKKAYA
                     zon’umuzun büyük Türkiye yolun-  Erdoğan’a Trabzon halkı adına bir
       SORUMLU YAZI İŞLERİ MüDüRü  da Sayın Cumhurbaşkanımız ile el  kez daha şükranlarımı sunuyor te-
         Ahmet YOLOĞLU
                     ele, omuz omuza yürüdüğünü tüm   şekkür ediyorum” ifadelerine yer
          EDİTöR
         Avni ÖZASLAN      dünyaya bir kez daha ilan eden on  verdi.
                     binlerce hemşehrime ayrıca te-
         GRAfİK TASARIM
         Emre OKUTAN       şekkür ediyorum” ifadelerini kul- Başkan Gümrükçüoğlu mesajında,
                     landı.               1953 yılında merhum Başbakan
          fOTOĞRAf
         Hüseyin ARPAÇAY                       Adnan Menderes’in “Yeter söz mil-
         İsmet ÖZENDİ      Mesajında Cumhurbaşkanı Erdo-   letindir” ifadesini kullandığı, Cum-
       Mehmet Salih GÜMRÜKÇÜOĞLU
          Özcan İSAK       ğan’ın açılışını gerçekleştirdiği  hurbaşkanı Erdoğan’ın da Pınarhi-
         Miraç KESKİN      kamu yatırımları arasında Büyük-  sar Cezaevi’nden çıktıktan sonra
           BASKI        şehir Belediyesinin önemli yatı-  siyasi yolculuğuna başladığında,
     İleri Haber Ajansı Tan.İlt.Yay. ve Tek. Hiz.A.Ş. rımlarının da olduğunu hatırlatan  “Yeter, söz de karar da milletindir”
         0212 454 32 90
                     Gümrükçüoğlu, “Meydan Parkı II.  ifadesini ilk kez Türkiye ve dünya-
          YAYIN TüRü
         Yaygın Süreli Yayın   etap kentsel yenileme çalışmaları  ya ilan ettiği tarihi Belediye bina-
                     Belediyemiz tarafından tamam-   sının balkonunun “Millet Balkonu”
          İLETİŞİM
      0462 224 61 61 - www.trabzon.bel.tr lanmış ve bu önemli alan Sayın  olarak düzenlendiğini de hatırlata-
                     Cumhurbaşkanımız   tarafından  rak, “Hayırlı olsun” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10