Page 8 - gazete11 web
P. 8

8  NİSAN 2017 / SAYI: 11                                www.trabzon.bel.tr


    İÇİŞLERİ BAKANI SüLEYMAN SOYLU:
   bU milleT ArTık   büyük AdımlAr   ATAcAk


      İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  ğil, patron bu ülkenin başına tezgâh  yıllardan beri karşı karşıya kalmış
      Trabzon’un ilçelerinde mitingler  kurmaya çalışanlar değil, patron mil- oldukları bu milletin yükselmesini
    düzenleyerek halkla buluşuyor. Çay- lettir… 7 Haziran’da hükümet kurula- engellemek için acaba nasıl bir tu-
    kara ilçe meydanında vatandaşlara  madı. Birileri nasıl sevindiler, ‘13 yıl- zak kurarız diyen o anlayışın içerisine
    hitap eden Soylu, terörle mücadele  dan beri tek başına iktidarla, kişi başı  kendilerini birden soktular.” değer-
    çalışmalarına değinerek, “Güya bizi  3 bin dolar milli geliri 11 bin dolara  lendirmesinde bulundu.
    terörle, anarşiyle, enflasyonla, dar- getiren Türkiye, demek sen 3’üncü
    belerle terbiye edecekler. Bizi terbiye  Boğaz köprüsünü yapmaya kalkarsın  İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasının
    etmeye çalışanlar, yıllarca bu ülkenin  ha, sen dünyanın en büyük havalima- ardından beraberindeki Trabzon Bü-
    iliğini, kemiğini, kanını her şeyini sö- nını yapmaya kalkarsın ha, sen hızlı  yükşehir Belediye Başkanı Dr. Or-
    mürdüler. İşte 16 Nisan’da bu millet  trenler yapmaya kalkarsın, sen İsra- han Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti
    artık kısık adımlar, küçük adımlar at- il’den heron almazsın, insansız hava  MKYK Üyesi ve Trabzon Milletvekili
    mayacak, büyük adımlar atacak” diye  uçağı yapmaya kalkarsın ha, sen bir  Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Trab-
    konuştu.              de hedef koyarsın 2023, 2053, 2071,  zon milletvekilleri Adnan Günnar ve
                     yok araba yapacağım, yok uçak yapa- Salih Cora, AK Parti İl Başkanı Hay-
    Konuşmasında 16 Nisan’daki refe-  cağım, yok kendi milli uydumu yapa- dar Revi ile vatandaşlara karanfil attı.
    randumda verilecek kararın öne-  cağım diye ha. Şimdi eskiden olduğu  Öte yandan Soylu’yu, parti otobüsü ile
    mine dikkat çeken Bakan Soylu, “16  gibi her 100 liranın 70 lirasını bütçe- ilçe meydanına gelişi sırasında elle-
    Nisan’da vereceğimiz karar tam   den faize ver de aklın başına gelsin’  rinde Türk bayrakları bulunan atlı
    anlamıyla şudur: Patron onlar de- diye sevindiler. Nasıl sevindiler, nasıl  gençler karşıladı.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13