Page 9 - gazete11 web
P. 9

NİSAN 2017 / SAYI: 11                                www.trabzon.bel.tr 9


    BAŞBAKAN YARDIMCISI
    CANİKLİ BüYüKŞEHİR BELEDİYE
    BAŞKANI CüMRüKÇüOĞLU’NU
    ZİYARETİNDE AÇIKLADI:

   gerekirSe   FıNdık
   AlAcAĞız


      Başbakan Yardımcısı Nurettin  doğuracak adımların atıldığını biz  yürütüyor. Önce bu çalışmayı yapa-
      Canikli Trabzon Büyükşehir   biliyoruz, bunları yakından da ta- cağız. Eğer böyle bir müdahale yok
    Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi  kip ediyoruz. Bir önceki sezonda da  ve piyasa şartları çerçevesinde böy-
    Gümrükçüoğlu’nu makamında zi-   yine fındık fiyatı üzerinden bir takım  le bir durum söz konusu ise onu da
    yaret etti. Ziyaretlerinde yaptığı de- oyunlar oynandığına şahit olduk, ge- takip edeceğiz ve özellikle önümüz-
    ğerlendirmede fındık fiyatında yaşa- rekli müdahaleleri yaptık ve sezon  deki sezon öncesinde arz durumunu
    nan düşüşü incelemeye aldıklarını  üreticimizi de memnun edecek şe- da dikkate alarak üreticimizi mağdur
    kaydeden Canikli, gerekli müdaha- kilde bir fiyatla sonuçlandı. Yine son  edecek bir fiyat ortaya çıkarsa, geç-
    lelerin yapılacağını ifade ederken,  günlerde fındığın fiyatında bir mik- miş dönemlerde olduğunu gibi ge-
    “Bu müdahale                                      rekli müdahale-
    her türlü yön-                                     leri yapacağız.
    temi içerebilir.                                    Bu  müdahale
    Psikolojik yö-                                     her türlü yön-
    netimden tutun                                     temi içerebilir.
    gerekirse, şart-                                    Psikolojik yö-
    lar  oluşursa                                     netimden tutun
    müdahale alımı                                     gerekirse, şart-
    da dâhil olmak                                     lar  oluşursa
    üzere her türlü                                     müdahale alımı
    müdahaleyi ya-                                     da dâhil olmak
    pacağız” dedi.                                     üzere her türlü
                                                müdahaleyi ya-
    Canikli konuy-                                     pacağız…”
    la ilgili olarak
    şunları kaydet-                                     Başkan Güm-
    ti: “Bizim fın-                                     rükçüoğlu, Ca-
    dık politikamız                                     nikli’ye fındıkta
    2002’den beri hiç taviz vermeden  tar aşağıya gidiş var. Bunun nereden  gerekirse müdahale alımı dahi yapı-
    üreticilerimizin mağdur edilmeme- kaynaklandığını araştırıyoruz. Eğer  lacağını açıklamasından ötürü özel
    si ilkesi üzerine oturtuldu. Bundan  normal piyasa şartları dışında dışa- olarak teşekkür etti. Gümrükçüoğ-
    hiç taviz vermedik ve bugüne kadar  rıdan müdahalelerle piyasa şartları  lu, “Gerekirse alım dahi yapacağız
    fındık üreticimizi mağdur etmedik,  bozularak fındığın fiyatı bu hale geti- cümlenize halkımız adına ayrıca
    bundan sonra da etmeyeceğiz. Son  riliyorsa elbette onunla ilgili gerekli  şükranlarımı sunuyorum” diyerek
    14-15 yıllık dönemde de fındığın fi- adımları atacağız. Bununla ilgili ge- Canikli’ye ziyaretlerinin anısına tel-
    yatının manipüle edilerek üretici- rekli başvurular Rekabet Kuruluna  kariden yapılmış serander maketini
    mizin zarara uğratılması sonucunu  yapıldı. Rekabet Kurulu çalışmasını  hediye etti.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14