Page 10 -
P. 10

10  MAYIS 2017 / SAYI: 12                                www.trabzon.bel.tr


         oRTAHİSAR, AKÇAABAT, YoMRA VE MAÇKA’DA BÜYÜKŞEHİR
          BELEDİYESİ AĞINDAKİ YoLLAR TAMAMİYLE BAKIMDAN

       GEÇİRİLİYoR. ÇALIŞMALAR YILSoNUNA KADAR TAMAMLANACAK.

          büyüKşehir belediyeSi


              4 ilçedeKi yolları                   baKıma aldı

    Trabzon Büyükşehir Belediyesi; Orta-
    hisar, Akçaabat, Yomra ve Maçka ilçe-
    lerinde Büyükşehir ağındaki yollarda
    gerekli bakım ve onarım çalışmaları-
    nın yapılması için ihale gerçekleştir-
    di. İhalenin ardından hemen başlanı-
    lan çalışmaların yılsonuna kadar 2,5
    milyon TL maliyetle tamamlanması
    planlanıyor. İhale kapsamında ayrıca
    söz konusu yollarda bulunan 250 adet
    yağmur suyu ve atıksu bacası ile 250
    adet yağmur suyu ızgarası, yol ile aynı
    kota yükseltiliyor. Böylece trafik akış-
    kanlığının önündeki engeller ortadan  mayla ortadan kaldırılacağını söyledi.  TL olarak planlanmıştır. İnşallah yıl-
    kaldırılıyor.           Gümrükçüoğlu, “Bu çalışma, ekiple- sonuna kadar söz konusu çalışmaları-
                     rimizin aralıksız olarak sürdürdüğü  mızı tamamladığımızda ana yol olarak
    Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı  yol çalışmalarının yanı sıra ihale ile  nitelendirdiğimiz herkes tarafından
    Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, söz  gerçekleştirdiğimiz ayrı bir çalışmadır.  öncelikli olarak kullanılan bu yolla-
    konusu ilçelerde Büyükşehir ağındaki  İhale bedeli ve temin edeceğimiz asfalt  rımızda sorun kalmayacaktır. Hayırlı
    yollarda var olan sorunların bu çalış- ile birlikte toplam maliyeti 2,5 milyon  olsun” diye konuştu.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15