Page 3 -
P. 3

MAYIS 2017 / SAYI: 12                                www.trabzon.bel.tr 3


                       aKören mahalleSi muhTarı      aKçaKale mahalleSi muhTarı
                       yaşar uSTaoğlu:          hüSnü ToSun:
                       büyüKşehir             büyüKşehir
                       Sorunları             belediye
                       TeKer TeKer            başKanımızın
                       çözüyor              hizmeTlerinden

                     Akçaabat’ın Akören  Mahallesi   memnunuz
                     Muhtarı Yaşar Ustaoğlu, Trabzon
                     Büyükşehir Belediyesinin mahal-
                     lelerinde son derece kalıcı çalış-
                     malara imza attığını ifade ederken,
                     “Büyükşehir ile birlikte yılların
                     birikimi olan sorunlarımız teker
                     teker çözülüyor” dedi. Trabzon’un
                     büyükşehir statüsüne kavuşma-
                     sıyla birlikte son üç yıl içinde ma-
                     hallelerinde son derece önemli
                     çalışmaların yapıldığını kaydeden
                     Ustaoğlu, “Büyükşehir Belediyesi
     KorKuT mahalleSi muhTarı    kalıcı, sağlam, uzun yıllar hizmet
     Cemal şaTıroğlu:        edecek çalışmalara imza atıyor.  Akçaabat ilçesinin Akçakale Ma-
     yıllardır            Mahallemizde Büyükşehir Beledi-  hallesi Muhtarı Hüsnü Tosun da
                                               gerçekleştirilen
                                       mahallelerinde
                     yemiz tarafından içme suyu çalış-
     böyle hizmeT          ması yapıldı. TİSKİ Genel Müdürlü- çalışmalardan ötürü Büyükşehir
     görmediK            ğünün gerçekleştirdiği çalışma ile  Belediyesine teşekkür etti. Muh-
                     385 haneye yeterli ve sağlıklı içme  tar Tosun, “Büyükşehir olduktan
    Of ilçesinin Korkut Mahallesi’nde icra  suyu getirildi. Bugün son derece  sonra ciddi şekilde hizmet alıyo-
    edilen asfaltlama çalışmasının ar- sağlıklı bir su kullanıyoruz. Yine  ruz. Geçen yıl mahallemizde as-
    dından açıklamalarda bulunan Muh- TİSKİ tarafından altyapı çalışması  faltlama yaptık, betonlama yaptık,
    tar Cemal Şatıroğlu ise değerlendir- yapıldı. Mahallemizde geride bı- şimdi de asfaltlama yapıyoruz. Bü-
    mesinde yıllardır görmedikleri bir  raktığımız yıllarda yine Büyükşehir  yükşehir Belediye Başkanımızdan
    hizmeti almakta olduklarını kaydet- Belediyemiz tarafından betonlama  Allah (c.c.) razı olsun. Hizmetle-
    ti. Şatıroğlu, “Büyükşehir Belediye  ve kanaval çalışması yapıldı. Ma- rinden çok memnunuz. Şu an bin
    Başkanımız Sayın Gümrükçüoğlu’na  hallemize otobüs durakları yer- ton sıcak asfaltlama yapıyoruz.
    bu güzel hizmetinden dolayı teşekkür  leştirildi. Bugün yine Büyükşehir  Yine Büyükşehir Belediyemizden 4
    ediyoruz. Şuan yıllardır görmediği- yol ağında olan yolumuzun tehlike  menfezlik büz aldık, onları yerine
    miz bir hizmeti alıyoruz, bu hizmet  arz eden noktalarında korkuluk  koyacağız. Yine 3 adet menfez iha-
    ayağımıza geldi. Bunun değerini bi- çalışmasını tamamladık. Büyükşe- lemiz Büyükşehir Belediyemiz ta-
    leceğiz. Emeği geçen herkese teşek- hir Belediyemiz tarafından mahal- rafından yapılacak. Hizmetlerden
    kür ediyoruz” ifadelerini kullandı.  lemizde yapılan oto korkuluk 850  çok memnunuz” diye konuştu.
                     metreye ulaştı. Bu yıl içinde yine
                     Büyükşehir Belediyesi 2 km as-
                     faltlama çalışması yapacak. Akö-
                     ren’de yılların birikmiş sorunları
                     Büyükşehir Belediyesi tarafından
                     teker teker ortadan kaldırılıyor. Bu
                     vesile ile başta Trabzon Büyükşe-
                     hir Belediye Başkanımız Dr. Orhan
                     Fevzi Gümrükçüoğlu olmak üzere
                     emek veren, gayret sarf eden tüm
                     mesai arkadaşlarına Akören Ma-
                     hallesi sakinleri adına şükranları-
                     mı sunuyorum” şeklinde konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8