Page 6 -
P. 6

6  MAYIS 2017 / SAYI: 12                                www.trabzon.bel.tr

    Trabzon’un    plan anayaSaSı    onaylandı

       Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı
       ikinci toplantısında “Trabzon’un plan anayasası”
    olarak ifade edilen ‘Trabzon ili sınırlarını kapsayan
    1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı’ teklifi görüşülerek
    oy birliği ile kabul edildi.
     Trabzon için Tarihi bir adım aTTıK                  Sırada 1/25.000
                                        ölçeKli nazım
    Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-  sını hazırladık. Bu işi tatbik edecek
    kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,  olan ilçe belediye başkanlarımızdır.  imar planı var
    1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Pla- Üst kuruluş olarak biz yol gösteririz,
    nının hazırlanmasında emek veren  bir aksaklık gördüğümüzde uyarırız  Öte yandan Büyükşehir Belediyesi
    tüm mesai arkadaşlarına ve yüklenici  ancak hazırladığımız bu planı uygu- tarafından hazırlanıp Belediye Mec-
    firma yetkililerine özel olarak teşek- layacak olan ilçe belediyelerimizdir.  lisinde öneri kararı alınarak onay-
    kür ederken, Trabzon için tarihi bir  Yoğun çalışmaların sonucu ortaya  lanmak üzere Çevre ve Şehircilik
    adım atıldığını söyledi. Gümrükçüoğ- çıkan bu plan, Trabzon’umuza hayırlı  Bakanlığına gönderilen 1/100.000
    lu, “Trabzon’umuzun plan anayasa- olsun” diye konuştu.       ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu
                                       ve Plan Hükümleri Bakanlıkça onay-
                                       lanarak yürürlüğe girmişti. 1/50.000
                                       Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının da
                                       Belediye Meclisinde kabul edilerek
                                       yürürlüğe girmesinin ardından ça-
                                       lışmaları tamamlanma aşamasına
                                       gelen 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar
                                       Planının da Mayıs ayında Belediye
                                       Meclisinde görüşülmesi planlanıyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11