Page 9 -
P. 9

MAYIS 2017 / SAYI: 12                                www.trabzon.bel.tr 9


      TRABZoN’UN GÜNEY İLÇELERİNDE ALTYAPI SoRUNU KALMAYACAK

       güney ilçelerinde
    alTyapı Seferberliği    Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trab- Tonya, Köprübaşı, düzKöy
    zon’un güney ilçelerinin kanalizasyon
    ve atık su sorunlarını çözüme ka- TİSKİ Genel Müdürlüğü, Trabzon’un  Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-
    vuşturmak için çalışmalarına devam  diğer güney ilçelerinden Tonya’da  kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğ-
    ediyor. Trabzon İçmesuyu ve Kanali- başladığı, Tonya Kanalizasyon İn- lu, söz konusu projelerin tümünü
    zasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdür- şaatını ise sürdürüyor. 9 milyon TL  tamamlayarak güney ilçelerinin
    lüğünün hazırladığı ve bu yıl içinde  maliyetli dev projenin yılsonuna  kanalizasyon ve atıksu sorunları-
    ihaleye çıkarmayı planladığı Güney  kadar tamamlanması planlanıyor.  nı ortadan kaldıracaklarını söyledi.
    İlçeleri Kanalizasyon Şebeke ve Atık- Köprübaşı ilçesinin ise kanalizasyon  Altyapı çalışmalarına Trabzon’un
    su Arıtma Tesisi Projesi ile Çaykara,  şebeke inşaatı devam ediyor. İlçenin  genelinde aralıksız olarak devam
    Hayrat, Dernekpazarı, Maçka ve Şal- atıksu problemini çözüme kavuştu- ettiklerini kaydeden Gümrükçüoğlu,
    pazarı ilçe merkezlerinin kanalizas- racak Köprübaşı Atıksu Arıtma Tesi- “TİSKİ Genel Müdürlüğü ilçelerimiz-
    yon, şebeke ve atıksu bertaraf sorun- si Projesi de hazırlanıyor, şebeke ve  de yılların birikmiş sorunlarını ön-
    ları çözüme kavuşturulacak.    arıtma tesisi 2,75 milyon TL’ye mal  celiklendirerek imkânlar ölçüsünde
                     olacak. Trabzon’un bir diğer güney  çözmeye çalışmaktadır. Güney il-
     5 ilçede            ilçesi olan Düzköy için kanalizasyon  çelerindeki bu çalışmalar insan ve
     30 milyon Tl’liK        şebeke ve atıksu arıtma tesisi proje- çevre sağlığı için büyük önem arz
                     si de hazırlanıyor.
                                       ediyor. Söz konusu çalışmaların ta-
     alTyapı yaTırımı                          mamlanmasıyla ilçelerimiz modern
     başlıyor                              bir altyapıya kavuşmuş olacaktır.
                                       Çağımızın şartları bunu gerektir-
    Proje kapsamında söz konusu beş                    mektedir” dedi.
    ilçede de kanalizasyon şebeke hat-
    tı ile birlikte atıksu arıtma tesisleri
    inşa edilecek. SUKAP kapsamında
    yüzde 50 kredi ve yüzde 50 hibe
    finansmanı ile gerçekleştirilecek
    projenin yaklaşık olarak 30 milyon
    TL maliyetle tamamlanması ön-
    görülüyor.
    Bu Kapsamda Dernekpazarı Ka-
    nalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıt-
    ma Tesisi inşaatının 8,5 milyon TL,
    Maçka Kanalizasyon Şebeke ve Atık-
    su Arıtma Tesisi inşaatının 8,5 milyon
    TL, Hayrat Kanalizasyon Şebeke ve
    Atıksu inşaatının 4,5 milyon TL, Şalpa-
    zarı Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Te-
    sisi inşaatının 4,5 milyon TL ve Çayka-
    ra İlave Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma
    Tesisi inşaatının 4 milyon TL maliyetle
    inşa edilmesi planlanıyor.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14