Page 1 - gazete
P. 1

HAZİRAN 2017 / SAYI: 13                                www.trabzon.bel.tr
   MUJDELER
   SIRA SIRA


                               iŞTE TESiS

                                KaraKaya GrUP İÇME sUyUnda
                    cUdİbEy ortaoKUlU ve
                 trabzon ÖĞrEtMEnEvİ ProJEsİ bUlanıKlıK sorUnU tarİh olUyor

    Trabzon Büyükşehir Be-
    lediyesi Trabzon’a değer
    katmaya devam ediyor. Bü-
    yükşehir Belediyesi; Katlı
    Mekanik Otopark, Trabzon
    Öğretmenevi, Cudibey Orta-
    okulu ve yeni Kadınlar Hali
    inşaatlarına bu yıl içinde
    başlayacak.           Katlı otoParK ProJEsİ Büyükşehir Belediye- TİSKİ Genel Müdürlüğü
                               si, Ortahisar, Akçaabat tarafından Ortahisar ilçe-
    Hacıkasım’da yapılacak olan              ve Maçka ilçelerinde 32 sinin Ağıllı Mahallesi’nde
    okul ve öğretmenevi inşa-               mahallenin içme suyu ih- 10 dönüm arazinin kamu-
    atları tamamlanınca tarihi             tiyacını karşılayan Kara- laştırılmasıyla başlanılan
    Karagöz Meydanı üzerinde               kaya Grup İçme Suyunu içme suyu arıtma tesisi
    bulunan okul ve öğretmenevi              en iyi şekilde aboneleri- inşaatı kapsamında arıt-
    buraya taşınacak. Alandaki              ne sunmak için başlattığı ma tesisi üniteleri yerleş-
    binalar yıkılarak tarihi mey-             içme suyu arıtma tesisi tirildi. Ayrıca tesisin çelik
    dan yeniden Trabzon’a ka-               inşaatını tamamlanma konstrüksiyon montajına
    zandırılacak.    15’te    Kadınlar halİ ProJEsİ aşamasına getirdi.   da başlandı.    12’de     2-5’Te  trabzon bİr   13’Te  hafrİyat     16’dA  büyüKşEhİr    26-27’de  on bİnlEr
      KEz daha
                                              trabzon
                                İtfaİyEsİ 4 bİn
                   KaMyonları
                                yanGına
                                              KİtaP fUarına
                   UydUdan taKİP
      anKara’ya
                                MüdahalE Ettİ
                   EdİlEcEK
                                              aKın Ettİ
      İMza attı
    10  MaKİnE ParKına dEv yatırıM           11  İKİsU GrUP yolU ÇoK GüzEl olUyor
   1   2   3   4   5   6