Page 10 - gazete
P. 10

10  HAZİRAN 2017 / SAYI: 13                               www.trabzon.bel.tr

   bÜyÜkŞEhiR bELEDiyESinDEn   MAkinE pARkInA DEv yATIRIM
      Trabzon Büyükşehir Belediye- Genel Müdürlüğü bünyesine 22 mil- Gümrükçüoğlu, 2014-2017 dönemin-
      si, makine parkını bölgenin en  yon 886 bin 480 TL bedelle 127 yeni  de toplamda 294 yeni araç ve iş ma-
    büyük makine parkı haline getirdi. 31  araç ve iş makinesi alındı.  kinesi alımı yaptıklarını ifade eder-
    Mart 2014 itibariyle büyükşehir sta-                 ken, “2009-2014 döneminde de çok
    tüsüne kavuşan Trabzon’da, Büyük- Böylece Büyükşehir Belediyesi bün- sayıda araç ve iş makinesi alımı yap-
    şehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu  yesindeki araç ve iş makinelerinin  mıştık. Otobüslerimizi, kamyonları-
    TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesine  sayıları 698’e yükseldi. Büyükşehir  mızı, kepçelerimizi, greyderlerimizi
    70,8 milyon TL bedelle toplamda 294  Belediyesi çalışmalarını 498 araç ve  yenileyerek halkımıza en iyi hizmeti
    araç (kamyon-kamyonet-otobüs-vb)  iş makinesi ile sürdürürken TİSKİ  kesintisiz olarak sunma şansına sa-
    ve iş makinesi alındı.       Genel Müdürlüğü 200 araç ve iş ma- hip olduk. devlet Malzeme Ofisin-
                     kinesi ile Trabzon’a hizmet veriyor.  den (dMO) gerçekleştirdiğimiz bu
    Son 3 yılda Trabzon Büyükşehir Be-                  alımlarla bölgenin en güçlü makine
    lediyesi bünyesine 47 milyon 967 bin  Konuyla ilgili olarak değerlendirme- parkına sahip olduk. Bu alandaki ya-
    707 TL bedelle 167 araç ve iş maki- lerde bulunan Trabzon Büyükşehir  tırımlarımızı her yıl sürdüreceğiz”
    nesi alınırken aynı dönemde TİSKİ  Belediye Başkanı dr. Orhan Fevzi  diye konuştu.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15