Page 2 - gazete
P. 2

2  HAZİRAN 2017 / SAYI: 13                               www.trabzon.bel.tr


    trabzon GünlErİ anKara’da düzEnlEndİ

   AnkARA’DA
   TRAbzon,

   fIRTInASI ESTi      Ankara’da düzenlenen Trabzon  etkinliklerin açılış programına teş- dır” ifadelerini kullandı.
      Günleri yoğun ilgi gördü. An- rif ederek katılımcılara seslenen  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    kara Atatürk Kültür Merkezinde dü- TBMM Başkanı İsmail Karaman ko-  konuşmasında Ankara’da Trabzon
    zenlenen ve 25 Mayıs’ta başlayan et- nuşmasında Trabzon’un Türk-İslam  Günlerine teşrif eden hemşehrile-
    kinliklerin açılış programında TBMM  dünyası için önemine dikkat çekti.  ri ve Trabzon’un misafirlerine özel
    Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri  Kahraman, “Fatih Sultan Mehmet  olarak teşekkür etti. Bakan Soylu,
    Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Ba- Trabzon’u 28 Ağustos 1461’de fetih  “Trabzon; Fatih’in, Kanuni’nin, Ya-
    kanı Naci Ağbal, Gençlik ve Spor Ba- etti. Şehirlerin fetihleri törenlerle  vuz’un şehridir. Sümela’nın, Uzun-
    kanı Akif Çağatay Kılıç, Trabzon Valisi  kutlanır, kurtuluşları kutlanmaz.  göl’ün, Kadiralak’ın, tüm güzellik-
    Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Be- ‘Ben esirdim, kurtuldum’ diye kut- lerin, çayın, fındığın, asil insanların
    lediye Başkanı dr. Orhan Fevzi Güm- lama olmaz. Osmanlı padişahları  şehridir. Buraya gelen tüm misa-
    rükçüoğlu, Ankara Büyükşehir Bele- bu şehirde yetişti. Yavuz Sultan Se- firlerimize şükranlarımızı sunuyo-
    diye Başkanı Melih Gökçek, Trabzon  lim Trabzon’da yetişti. Trabzon’da  rum. Burada Akçaabat’ın köftesini,
    Milletvekilleri Muhammet Balta, öyle bir yetişti ki ağabeylerinin önü- kuymağın nasıl yapıldığını, Araklılı
    Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar,  ne geçip Osmanlı padişahı oldu. Sa- kadınların el emeği göz nuru eser-
    Salih Cora, İstanbul Milletvekili Rav- dece 8 yıl padişahlık yaptı, Osmanlı  lerini, Ortahisar’ı, Zağnos’u, Orta-
    za Kavakçı Kan, devlet eski Bakan- topraklarını 2,5 kat arttırdı. Mısır  mahalle’yi göreceksiniz, Trabzon’u
    ları Faruk Nafiz Özak ve eyüp Aşık,  seferinde halifeliği aldıktan sonra  yaşayacaksınız. Çok fazla söze ge-
    Trabzonspor Başkanı Muharrem    manevi emanetleri Topkapı Sara- rek yok çünkü burada artık söz ser-
    Usta, kamu kurumları ve STK’ların  yı’na getirdi. ‘Burada kıyamete ka- gilenenlerindir” diye konuştu.
    yetkilileri ile binlerce vatandaş hazır  dar 24 saat boyunca Kur’an okuna-
    bulundu. Akçaabat Belediyesi ekip- cak’ dedi, halen okunuyor. Kanuni  Gençlik ve Spor Bakanı Akif Ça-
    lerinin horon gösterileri ile başlayan  Sultan Süleyman Trabzon’da yetişti.  ğatay Kılıç ise konuşmasında
    açılış programında, Trabzon Büyük- Yaptığı tüm işleri kanuna nizama  Karadenizli birisi olarak bu coğ-
    şehir Belediyesi Kanuni Mehteran  göre yaptı. Fetvasız hiçbir iş yapma- rafyanın üyesi olmaktan gurur
    Takımının konseri katılımcılara do- dı. İşte bu topraklarda (Trabzon’da)  duyduğunu söyledi. Bakan Kılıç,
    yumsuz anlar yaşattı.       bu vardır, adalet vardır, asalet var- “Sayın Bakanımız Süleyman Soy-


    İsmail KaraMan  süleyman soylU  akif Çağatay KılıÇ naci aĞbal   yücel yavUz   dr. orhan fevzi
    t.b.M.M. başkanı İçişleri bakanı Gençlik ve spor bakanı Maliye bakanı trabzon valisi
                                               GüMrüKÇüoĞlU
                                               trabzon büyükşehir belediye başkanı
   1   2   3   4   5   6   7