Page 3 - gazete
P. 3

HAZİRAN 2017 / SAYI: 13                               www.trabzon.bel.tr 3                       TRAbzon bU ÜLkEnin ÇiMEnToSUDUR

                     Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-  cesi bunu bir kez daha göstermiştir.
                     kanı dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,  Trabzonlu ‘tek devleti, tek vatanı, tek
                     Trabzon Günlerinin açılışında Trab- milleti, tek bayrağı’ bu şekilde ilele-
                     zon halkı adına katılımcılarla birebir  bet yaşatacaktır” diyerek sözlerini
                     ilgilendi. Trabzon Günlerinde ev sa- tamamladı.
                     hipliği yapan Başkan Gümrükçüoğlu,
                     etkinliklerin açılışındaki konuşma- Gerçekleştirilen konuşmalarının
                     sında, “Trabzon halkı adına bizlere  ardından Trabzon Günleri’nin açılış
                     şeref verdiniz, hoş geldiniz, sefalar  kurdelesi TBMM Başkanı İsmail Kah-
                     getirdiniz. Trabzon halkının şükran- raman, bakanlar ve protokol mensup-
                     larını devletimizin büyüklerine arz  ları tarafından kesildi. TBMM Başka-
                     ediyorum. Trabzon’a desteklerinizin  nı Kahraman, İçişleri Bakanı Soylu,
                     devamını da talep ve arz ediyoruz”  Maliye Bakanı Ağbal, Gençlik ve Spor
                     diyerek devlet erkanı ve katılımcıla- Bakanı Kılıç ve Trabzon Büyükşehir
    lu’ya bizleri bu büyük şölene da- ra seslendi. Başkan Gümrükçüoğlu,  Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu açı-
    vet ettiği için teşekkür ediyoruz.  “dört gün boyunca burada Trabzon’u  lışın ardından AKM’deki stantları tek
    Şehirlerin dinamiklerini ortaya izleyeceğiz. İnşallah sizleri Trab- tek gezerek Trabzonlularla görüştü-
    koyması çok önemlidir. Trabzon’un  zon’da da misafir etmek istiyoruz.  ler. Protokol mensupları Büyükşehir
    Türkiye için önemi tartışılmaz. Ka- Tatillerinizde, boş zamanlarınızda  Belediyesinin standında katılımcılara
    radeniz’in bir vatandaşı olarak bu  sizleri Trabzon’a bekliyoruz. Trabzon  çeşitli hediyeler dağıttı.
    coğrafyanın üyesi olmaktan gurur  bu ülkenin taşıdır, toprağıdır, çimen-
    duyuyorum” dedi.          tosudur. Trabzon insanı gözünü kırp- Ankara AKM’de 25 Mayıs’ta başla-
                     madan vatanı ve milleti için canını  yan Trabzon Günleri 28 Mayıs akşamı
    Maliye Bakanı Naci Ağbal da Trab- feda etmeye hazırdır, 15 Temmuz ge- sona erdi.
    zon Günleri’nin açılışında katı-
    lımcılara seslendi. Bakan Ağbal,
    “Trabzonluların dediği gibi biz Bay-
    burtlulara da her yer Trabzon. Bu
    şöleni tertip edenlere teşekkür edi-
    yorum, Trabzonlulara saygılarımı
    sunuyorum” ifadelerini kullandu.

    Trabzon Valisi Yücel Yavuz konuş-
    masında, “Trabzon’dan selam ve
    saygılarımızı getirdik. Teşrifleriniz
    ile onur duyduk. Trabzon halkı adı-
    na sizlere teşekkür ediyorum, Trab-
    zon’a beklediğimizi ifade ediyorum”
    ifadelerine yer verdi.
   1   2   3   4   5   6   7   8