Page 6 - gazete
P. 6

6  HAZİRAN 2017 / SAYI: 13                               www.trabzon.bel.tr

    TRAbzon, bÜyÜkŞEhiR’in


    hALk ifTARLARInDA

    biR ARAyA GELiyoR


    Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-  pinizin Ramazan’ı mübarek olsun.
    kanı dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğ- Buraya teşrif ederek bizi çok sevin-
    lu, her Ramazanda olduğu gibi bu  dirdiniz. ‘Ramazan birlikteliktir-be-
    Ramazanda da halk iftarlarında   raberliktir, ekmeğini-peynirini bö-
    Trabzonlular ile bir araya geliyor.  lüştürmektir, barıştır-kardeşliktir’
    Büyükşehir Belediyesinin iftar sof- mesajını Hayrat’ın bu mümtaz top-
    raları ilçe merkezlerine kurulurken  luluğu her zamanki gibi Trabzon’u-
    vatandaşlar programlara yoğun ilgi  muza ve ülkemize vermiş oldu. Allah
    gösteriyor.            Teâlâ (c.c.) hepinizden razı olsun,
                     sizi, milletimizi, memleketimizi ka-
    Halk iftarlarının startını bu yıl Hay- zadan beladan korusun, oruçlarımı-
    rat’ta veren Başkan Gümrükçüoğlu,  zı, ibadetlerimizi kabul eylesin ve in-
    katılımlarından ötürü Hayratlılara  şallah hayırlısıyla bayramlaşmamızı
    teşekkür etti. Gümrükçüoğlu, “He- nasip eylesin” diye konuştu.


      EvLATLARIMIzI kUR’An kURSLARInA


       ALMAyAn iDARECiLERi UnUTMADIk     Trabzon Büyükşehir Belediye   da düzenlenen programda AK Par-  Trabzon Büyükşehir  Belediye
     Başkanı dr. Orhan Fevzi Güm- ti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi,  Başkanı dr. Orhan Fevzi Gümrük-
     rükçüoğlu tarafından, Trab-  Trabzon Kur’an Kursları dernekleri  çüoğlu gecede yaptığı konuşmada
     zon’daki Kur’an kurslarında öğ- Federasyonu Başkanı Ahmet Özde-  geçmişte yaşanan olumsuzluklara
     renim görmekte olan öğrenciler  mir, Kur’an kursu talebeleri, hafızlar  dikkat çekti. Gümrükçüoğlu, “Ya-
     onuruna iftar programı tertip  ve öğreticiler hazır bulundu.   kın bir geçmişte neler yaşadığı-
     edildi. Olimpiyat (eYOF) Parkın-                  mızı aziz milletimizin nelere duçar
                                       olduğunu muhterem hocalarımız
                                       iyi hatırlar. İmam hatiplilerin geri
                                       plana itildiği dönemleri, 28 Şu-
                                       bat’ları yaşadık. evlatlarımızın
                                       Kur’an kurslarına ancak ortaoku-
                                       lu bitirdikten sonra verilebilmesi-
                                       ni dayatan idarelerle karşılaştık.
                                       Allah’a (c.c.) şükürler olsun ki
                                       Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
                                       Tayyip erdoğan’ın önderliğinde;
                                       eşitliği, kardeşliği, barışı, dinimizi
                                       öğrenmeyi ve öğretmeyi, önünde-
                                       ki engelleri kaldırmayı, bir arada
                                       beraberce, vatanın milletin mu-
                                       kaddesatıyla olabilmesini temin
                                       etmek yolunda Allah’ın (c.c.) yar-
                                       dımıyla netice aldık. Bunu hep be-
                                       raber başardık” şeklinde konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11