Page 7 - gazete
P. 7

HAZİRAN 2017 / SAYI: 13                               www.trabzon.bel.tr 7

              KardEşlİK İftarı bİnlErİ bİr araya GEtİrdİ
                  İÇİşlErİ baKanı sülEyMan soylU:

    ÜLkEMizin biLEĞini bÜkMEyE


       kiMSEnin GÜCÜ yETMiyoR
    Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile                   Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-
    İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi                   kanı dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
    tarafından Trabzon’da düzenlenen                   da konuşmasında katılımlarından
    Kardeşlik İftarında yaklaşık 6 bin                  ötürü hemşehrilerine teşekkür etti.
    kişi bir arada oruç açtı. Yavuz Selim                 Gümrükçüoğlu, “Burada bir büyük
    Stadyumunda gerçekleştirilen iftar                  Trabzon fotoğrafı, bir büyük ibadet ve
    programına Trabzonlular yoğun ilgi                  kol kola yaşama tablosunu görmek-
    gösterirken İçişleri Bakanı Süleyman                 teyiz. Trabzon’umuzun evladı olan ve
    Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz,  ülkemizin bileğini bükmeye kimsenin  bu kardeşlik iftarını başlatan Gazios-
    Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-  gücü yetmiyor… Seneye bu Avni Aker  manpaşa Belediye Başkanımız bu-
    kanı dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,  Stadyumunu görmeyecekseniz. Bir  raya teşrif etti. Burada Ramazan’ın
    AK Parti Trabzon milletvekilleri Mu- bölümü anı olarak orada bırakacağız  bereketini, ülkemizin beraberliğini
    hammet Balta, Ayşe Sula                            bütün dünyaya göstermiş
    Köseoğlu, Salih Cora, AK                            oldular. Bu büyük şehir
    Parti Trabzon İl Başkanı                            iftarını himayeleri ile des-
    Haydar Revi, Gaziosman-                            tekleyen ve gerçekleş-
    paşa Belediye Başkanı                            melerini sağlayan İçişleri
    Hasan Tahsin Usta, kamu                            Bakanımız Sayın Süley-
    kurumları ve STK’ların                             man Soylu ve tüm katı-
    yetkilileri ile iş, sanat,                           lımcılarımızdır. Bu güzel
    spor ve siyaset dünyasın-                           tablo tüm dünyaya büyük
    dan çok sayıda isim hazır                           bir mesaj vermiştir” ifa-
    bulundu. Büyükşehir Be-                            delerini kullandı.
    lediyesi Kanuni Mehteran
    Takımı iftar öncesinde                            AK Parti Trabzon İl Baş-
    verdiği konserle katılımcılara heye- ama burasını çok güzel şekilde Bü- kanı Haydar Revi, “Katılımlarınızdan
    can ve duygu dolu anlar yaşattı.  yükşehir Belediyemizin öncülüğünde  dolayı hepinize teşekkür ediyorum.
                     düzenleyeceğiz… Şuanda 10 bin evla- Allah ibadetlerimizi kabul etsin” di-
    İftar programında katılımcılara ses- dımız diyarbakır ve Bingöl kırsalın- yerek katılımcıları selamlarken Gazi-
    lenen İçişleri Bakanı Süleyman Soy- da operasyon yapıyor. Sizden onlara  osmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
    lu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  dua etmenizi istiyorum. Allah onların  Tahsin Usta konuşmasında Trabzon-
    erdoğan ve Başbakan Binali Yıldı- ayaklarını taştan esirgesin. Hiç me- lu olmaktan ve Trabzon’da bulun-
    rım’ın selamlarını iletti. “Allah şahit- rak etmeyin. Moralleri en üst nokta- maktan gurur duyduğunu dile getir-
    tir. Yaptığımız işlerin büyük bölümü  dadır. Milletimizin birliğine, az önce  di. Usta, “Yürekli, cesur, mert aziz
    yorgunluk getiren işlerdir. Ama yine  okunan ezan-ı Muhammediye’ye ve  Trabzonlu hemşehrilerim sizlerle bir
    Allah şahittir ki bu gözler Trabzon’u  ay yıldızlı bayrağımıza kim kem gözle  arada bulunmaktan, bir Trabzonlu
    gördükten sonra, bu güzel hemşeh- bakarsa gereği yerine getirilecektir.  olarak ne kadar gurur duysam azdır”
    rilerimi gördükten sonra yorgunlukta                 şeklinde konuştu.
    önemli değil, yatacak yerde önem-
    li değil” diyerek sözlerine başlayan                 Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve
    Bakan Soylu konuşmasında şunları                  Gaziosmanpaşa Belediyesi tara-
    kaydetti: “Çocuklarımızı büyütürken                  fından gerçekleştirilen Kardeşlik
    onlara neler yapmaları gerektiğini                  İftarında 6000 kişi bir arada oruç
    öğreteceğiz. Bakınız yedi düvel bi-                  açarken Büyükşehir Belediyesi 500
    zimle uğraşıyor ama Allah’ın izniyle                 çalışanıyla Trabzonlulara hizmet etti.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12