Page 8 - gazete
P. 8

8  HAZİRAN 2017 / SAYI: 13                               www.trabzon.bel.tr


    başkan Gümrükçüoğlu


    sahur sohbetlerinde


    hemşehrileriyle buluşuyor
                     yanıtlar veren Gümrükçüoğlu, son 14
                     yılda Trabzon’a 19 katrilyon kamu ya-
                     tırımı yapıldığına dikkat çekti.

                     Başkan Gümrükçüoğlu vatandaşla-  yeniden yapacağız. Kadınlar Hali,
                     ra yaptığı değerlendirmelerde özet- Katlı Mekanik Otopark ve Karagöz
                     le şunları kaydetti: “Trabzon’u bir  Meydanı için yapım çalışmalarımıza
                     dünya kenti yapacağız. Hafif Raylı  bu yıl içinde başlıyoruz. Bakın Trab-
                     Sistem üzerine çalışmalarımızı yön- zon’a Botanik Park kazandırıyoruz.
      Trabzon Büyükşehir Beledi-  lendirmiş durumdayız. Finansman  Çamoba Mahallesi’nde 103 dönüm-
      ye Başkanı dr. Orhan Fevzi  teminini tamamlayarak 2017 yılında  lük araziyi Trabzon Botanik olarak
    Gümrükçüoğlu, sahur sohbetlerin-  birinci etabının ihalesini gerçekleş- düzenliyoruz. Bu, Karadeniz’de bir
    de hemşehrileriyle buluşuyor. Her  tirmek istiyoruz. Trabzon şehir mer- ilktir. Biraz da altyapı çalışmala-
    akşam Trabzon’un ayrı bir ilçesinde  kezine bir meydan daha kazandıra- rımızdan bahsedeyim. Son 3 yılda
    gerçekleştirilen halk iftarlarına ka- cağız. Karagöz Meydanı var tarihte.  tamamladığımız, sürdürdüğümüz
    tılan Başkan Gümrükçüoğlu, teravih  Bugün o alanda okul ve öğretmen  ve 2017 yılında yapım çalışmaları-
    ile sahur arasını da sahur sohbetle- evi var. Milli eğitim Bakanlığımız ile  na başlayacağımız 679 ayrı proje-
    riyle vatandaşlarla bir araya gelerek  protokol imzaladık. Okul ve öğret- nin toplam maliyeti ne kadar biliyor
    değerlendiriyor. İftar programının  menevini Hacıkasım bölgesine yeni- musunuz? 1,5 katrilyonun üzerinde.
    ardından çat kapı mahallelere çıkar- den yapıp Bakanlığa devredeceğiz.  Bu Trabzon için birkaç yıl önce hayal
    ma yapan Gümrükçüoğlu, buralarda  Sonrasında Cudibey Ortaokulu ve  dahi edilemeyen bir rakamdı. Şim-
    vatandaşlarla hasbihal oluyor.   Trabzon Öğretmenevini yıkarak tari- di Trabzon il hudutlarında altyapıya
                     hi Karagöz Meydanını yeniden Trab- 1,5 katrilyon harcayabiliyoruz. Gül-
    Sahur sohbetlerinin startını Gülba- zon’a kazandıracağız. Trabzon şehir  cemal gibi dev bir projeyi Trabzon’a
    harhatun Mahallesi’nde veren Baş- merkezine 10 katlı mekanik otopark  kazandırıyoruz. Henüz net değil ama
    kan Gümrükçüoğlu Atapark’ta hem-  yapıyoruz. Bunun için kamulaştır- burada disneyland yapmayı planlı-
    şehrileriyle bir araya geldi. Burada  malara 30 milyon TL ödedik. Kadın- yoruz. Bunu yaptığımızda bütün böl-
    vatandaşların sorularına ayrıntılı  lar Halini yıkıp en modern şekilde  ge illeri Trabzon’a akacaktır.”
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13