Page 10 - gazete 14
P. 10

10  TEMMUZ 2017 / SAYI: 14                                www.trabzon.bel.tr


    MEYDAN PARKI’NDA SIRA GELDİ III. ETABA
    tariH ortaYa

    Çıkartıldı    Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı  kişilik mescid, şadırvan ve okuma
    Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Mey- salonları yapımını tamamladık. Cum-
    dan Parkı II. Etap Kentsel Yenileme  hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
    alanında incelemelerde bulundu. Ya- Erdoğan, restore ederek şehrimize
    pım ve tefrişat çalışmaları tamamla- kazandırdığımız tarihi belediye bina-
    nan İskenderpaşa avlu altı mescid ve  mızın açılışını bizatihi gerçekleştirdi.
    şadırvan alanlarını denetleyen Güm- Burada Trabzon’umuzun tarihi orta-
    rükçüoğlu, bölgede yapılan çalışmay- ya çıkarmış olduk. Buranın ardından
    la tarihin ortaya çıkarıldığı gibi şehir  Meydan Parkı III. etap alanındaki
    merkezinin taleplerine de en güzel şe- çalışmalarımıza başlayaca-
    kilde cevap verildiğini kaydetti. Güm- ğız. III. etap Trabzon’un
    rükçüoğlu, “Burada tarihi binalarımızı  denize bakan balkonu
    restore ettik, alanın Meydan Parkı ile  olacak” şeklinde ko-
    bağlantısını sağladık. Avlu altına 750  nuştu.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15