Page 3 - gazete 14
P. 3

TEMMUZ 2017 / SAYI: 14                               www.trabzon.bel.tr 3


     ikisu GruP Yoluna
     ikinCi taBaka
     asFalt seriliYor


    Öte yandan Trabzon Büyükşehir
    Belediyesi tarafından yeniden inşa
    edilen Yomra İkisu Grup Yolunda
    aşınma asfaltı (ikinci tabaka) serim
    işlemine geçildi. Bölgedeki birçok
    mahalleye ulaşımı sağlayan İkisu
    Grup Yolunu yeniden inşa etmek için
    planlama çalışmalarının ardından
    ilk olarak gerekli olan altyapı çalış-
    maları gerçekleştirildi. Sonrasında
    25 bin m kazı yapılarak yol geniş-
        3
    letildi ve standartlara uygun boyuta
    getirildi. Gerekli sanat yapıları (is-
    tinat ve ihata duvarları) inşa edildi
    ve kaldırım düzenlemesi gerçekleş-  Yol                GeÇiCi deĞil,
    tirildi. Proje kapsamında yolun her  ÇalıŞMalarına           kalıCı
    iki yönüne yaya kaldırımı yapılırken  aĞırlık              ÇalıŞMalar
       2
    9 bin m  parke taşı, yağmur suyu
    hattı ve ızgara döşendi. Asfalt altı  VeriYoruz             YaPıYoruz
    ince malzeme serme işleminin ar-  “Sadece geçen yıl (2016) yollarımız- Hemşehrilerimden özellikle bilme-
    dından yolun oturması için bir süre  da 100 milyon TL’lik çalışma yaptık.  lerini istiyorum ki, çalışmalarımızda
    beklenirken sonrasında asfaltla-  Bu rakam Trabzon için dev bir büt- herkes tarafından ağırlıklı olarak
    ma çalışmalarına başlandı. Birinci  çedir, Trabzon tarihinde daha önce  kullanılan, ana arterlere öncelik ve-
    kat asfaltlama çalışmalarının ta- mahalle yollarına bu denli büyük  riyoruz. Yine hemşehrilerimin özel-
    mamlanmasının ardından ikinci kat  bütçe ile yatırım yapılmamıştır. An- likle bilmelerini istediğimiz bir baş-
    (aşınma asfaltı) serimine start veril- cak hepimiz biliyoruz ki ülkemizin  ka husus ise Trabzon’umuzdaki tüm
    di.9 bin ton nitelikli asfalt kullanıla- en büyük yol ağına sahip olan Trab- yollardan, hangi yolun neresinde ne
    rak tamamlanacak olan asfaltlama  zon’umuzun yol sorunlarını ortadan  sorun varsa hepsinden haberdarız.
    çalışmaları sonrasında çizgileme  kaldırmak için bu denli büyük büt- Program dâhilinde sıra ile bu sorun-
    çalışmalarının da gerçekleştiril- çeli yol çalışmalarının yıllar boyun- ları ortadan kaldırmak çabasındayız.
    mesiyle çalışmalar tamamlanmış  ca üst üste tekrarlanması gerek-  Büyükşehir Belediyesi olarak yolları-
    olacak. İkisu Grup Yolundaki tüm bu  mektedir. Bu kapsamda 2014 yılında  mızda rutin çalışmalar yapmıyoruz.
    çalışmalar Büyükşehir Belediyesi  olduğu gibi, 2015 ve 2016 yıllarında  Çünkü rutin çalışmalar ile bu sorun-
    tarafından 2,1 milyon TL maliyetle  olduğu gibi 2017 yılında da yol çalış- lar ortadan kaldırılamadığı gibi israf
    gerçekleştiriliyor.
                     malarımıza ağırlık veriyoruz.   ile karşı karşıya kalınmış olunuyor.
                                       Yollarımızda kalıcı, uzun yıllar hizmet
    Trabzon genelinde sürdürdükleri                    edecek, birkaç yıl sonra tekrardan
    yol çalışmaları hakkında değer-                    çalışma yapılmasına gerek duyulma-
    lendirmelerde bulunan Trabzon                     yacak, altyapısı sağlam çalışmalar
    Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.                    gerçekleştirmekteyiz.”
    Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trab-
    zon’un ihtiyaçları çerçevesinde ça-
    lışmalarını sürdürdüklerini kaydet-
    ti. Trabzon’un büyükşehir statüsüne
    kavuşmasıyla birlikte il genelinde
    belli bir plan ve program dâhilinde,
    hatırı sayılır bir bütçe ile yol çalış-
    ması gerçekleştirme şansını elde
    ettiklerini kaydeden Gümrükçüoğlu
    şunları söyledi:
   1   2   3   4   5   6   7   8