Page 9 - gazete 14
P. 9

TEMMUZ 2017 / SAYI: 14                               www.trabzon.bel.tr 9


 SAHİL DOLGU (GÜLCEMAL) PROJESİ

 I. ETAP TAHKİMAT ALANINDAKİ DOLGU ÇALIŞMALARININ

 SONUNA GELİNDİ

    Trabzon Büyükşehir Belediyesi ta- İncelemelerinin sonunda alanda ger- Burada düz bir dolgu yapmıyoruz, rüz-
    rafından şehre kazandırılmakta  çekleştirilen çalışmalarla ilgili olarak  gâr yönlerini de hesaba katarak Trab-
    olan Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi  değerlendirmelerde bulunan Güm- zon’un sahilini dantel gibi işliyoruz”
    kapsamında I. etap tahkimat alanın- rükçüoğlu, Sahil Dolgu (Gülcemal)  diye konuştu.
    daki dolgu çalışmalarının sonuna  Projesinin üç etapta tamamlanacağı-
    gelindi. Çalışmalarda son aşamaya  nı, bu kapsamda I. etap (Beşirli) tahki- Alanda uygulanacak olan peyzaj pro-
    ulaşılması nedeniyle bölgede ince- mat çalışmalarının sonuna gelindiğini  jesinin de hazırlanmakta olduğunu
    lemelerde bulunan Trabzon Büyük-  kaydetti.             ifade eden Başkan Gümrükçüoğlu, “I.
    şehir Belediye Başkanı Dr. Orhan                   etaptaki tahkimat çalışmalarımızın
    Fevzi Gümrükçüoğlu, iş makinele-  Beşirli’den Ganita’ya kadar olan  sonuna gelirken, proje kapsamında
    rini kullanarak dolgu işlemi gerçek- alanda gerçekleştirilecek olan pro- üç etapta da uygulanacak olan peyzaj
                                     2
    leştirirken, “Bu son dolgu taşlarını,  je kapsamında toplamda 800 bin m  ve rekreasyon projelerini hazırlıyoruz.
    ülkemize, şehrimize, turizme, sosyal  alan kazanılacağını ifade eden Güm- Bu alanda yapılacak çalışmalarımızı
    hayata büyük katkısı olması temen- rükçüoğlu, “I. etap tahkimat alanında  halkımızın taleplerine göre şekillendi-
                          2
    nisiyle dökmüş olduk” dedi.    250 bin m  alan kazanmış oluyoruz.  riyoruz” ifadelerini kullandı.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14