Page 1 - 15
P. 1

AĞUSTOS 2017 / SAYI: 15                                www.trabzon.bel.tr


              TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
       YOL ÇALIŞMALARINDA TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR
   DURMAK YOK                  A DEVAM
    YOL
                2016 yılında 100 milyon  25 bin km’lik yol
                TL’lik yol yatırımına imza  ağı ile Türkiye’nin
                atarak Trabzon tarihinin  en uzun yol ağına sahip
                en yüksek bütçeli yol ça- olan Trabzon’un yol sorun-
                lışmasını gerçekleştiren  larını çözüme kavuşturmak
                Trabzon Büyükşehir Bele-  için çalışmalarını aralıksız
                diyesi, 2017 yılında da yol  sürdüren Büyükşehir Be-
                çalışmalarına  ivedilikle lediyesi, yayla yollarında da
                devam ediyor.       tarih yazıyor.
                2017 yılında kendi tesis- Yeşilyol Projesi kapsamın-
                lerinde üreterek yollara  da birçok yayla yolu yeni-
                serdiği asfaltın miktarı  lenirken, ilçelerde yapılan
                120 bin tonu aşan Trab-  altyapı çalışmaları nede-
                zon Büyükşehir Beledi-   niyle bozulan yollar da ye-
                yesi, yine kendi tesisle- nileniyor. Büyükşehir Be-
                rinde beton üreterek yol  lediyesi uzun yıllar hizmet
                betonlaması yapmayı da   verecek eserler ortaya çı-
                sürdürüyor.        karıyor.   9-14’te
     8 ilçenin imar planı onaylandı           Büyükşehir susuzluğa son verdi


     Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon’un 8 ilçesi- Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Maçka ilçesi Esiroğ-
     nin 1/5.000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı  lu Mahallesinin Durali, Sakızlı ve Öğütlü semtlerine
     çalışmalarını tamamladı. Trabzon Büyükşehir Bele-  sağlıklı ve yeterli içme suyu ulaştırdı. “Dede mirası
     diye Meclisinin Temmuz ayı son oturumunda görüşü-  susuzluktan kurtulduk” diyen mahalle sakinleri Bü-
     len imar planları oybirliği ile kabul edildi.   15’te yükşehir Belediyesine teşekkür etti.    31’de
   1   2   3   4   5   6