Page 3 - 15
P. 3

AĞUSTOS 2017 / SAYI: 15                               www.trabzon.bel.tr 3

                Büyükşehir Belediye Başkanı
               dr. orhan Fevzi Gümrükçüoğlu

            hemşehrilerinin arasında nÖBeT TuTTu
             bU MEYDAnLARDAn              VERDiğiMiz MEsAjı


          DünYA çOK iYi göRüYOR
    Trabzon Büyükşe-                                için, milletimiz için, di-
    hir Belediye Başka-                               nimiz, mukaddesatımız,
    nı Dr. Orhan Fevzi                               istiklalimiz için mey-
    Gümrükçüoğlu, Mil-                               danlarda. Bütün dünya
    li Birlik Nöbetleri-                              bizim bu meydanlardan
    nin ikinci gününde,                               verdiğimiz mesajı çok
    15 Temmuz Şehitler                               iyi bir şekilde görüyor.
    ve Hürriyet Meyda-                               Bu meydanlar, ‘Türkiye
    nını (Meydan Parkı)                               Cumhuriyeti halkı birlik
    dolduran hemşeh-                                ve beraberlik içindedir’
    rileri ile hasbihal                               diyor. Ve buna emin ola-
    oldu.                                      lım ki bizler bir ve bera-
                                            ber olduğumuz sürece,
    Alandaki  coşkulu                               aramıza nifak tohumla-
    kalabalığın arasına                               rının girmesine izin ver-
    karışarak hemşeh-                                mediğimiz sürece her
    rileri ile uzun süre                              zaman biz kazanacağız.
    sohbet eden Başkan Gümrükçüoğlu,  Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine  Zalimler, hainler, şer odakları bizim
    milli birlik ve beraberliğin önemine  Trabzon’un her noktasından akın  karşımızda her zaman kaybedecek”
    dikkat çekerken, “Bizler bir ve bera- akın gelerek bu meydanını hınca  diye konuştu.
    ber olduğumuz sürece hainler her  hınç dolduran, vatanına milletine
    zaman kaybedecektir” dedi.     sahip çıkmak için ölümü göze alan  Milli Birlik Nöbetindeki Trabzonlu-
                     Trabzon halkı, darbe kalkışımının  larla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren
    Trabzonlularla 15 Temmuz üzerine  ve bunun karşısında Türk Milletinin  Gümrükçüoğlu, sivil toplum kuru-
    değerlendirmelerde bulunan Güm-  yazdığı destanın birinci yıldönümün- luşlarının alandaki stantlarını da zi-
    rükçüoğlu, “15 Temmuz 2016 günü,  de yine bu meydanda. Ülkemizin 81  yaret ederek çalışmalarından ötürü
    Cumhurbaşkanımız Sayın Recep    vilayetinde insanlarımız vatanımız  teşekkür etti.
   1   2   3   4   5   6   7   8