Page 5 - 15
P. 5

AĞUSTOS 2017 / SAYI: 15                               www.trabzon.bel.tr 5


    TraBzon Büyükşehir Belediye Başkanı dr. orhan Fevzi Gümrükçüoğlu:
   böYLE EVLATLAR YETiŞTiREn bU VATAn


   ELbETTE iLELEbET pAYiDAR OLAcAKTıR
    Trabzon’da 15 Temmuz Şehitle-   Törende Şehit Kaplan’ın kabri ba- dikilmiş ve şahadet makamına ulaş-
    ri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik  şında dualar okunurken kabrine  mıştır. Böylesine evlatlar yetiştirten bu
    Günü etkinlikleri kapsamında 15  karanfiller bırakıldı. Trabzon Bü- vatan elbette ilelebet payidar olacaktır.
    Temmuz şehidi Sedat Kaplan kabri  yükşehir Belediye Başkanı Dr. Or- Şehidimiz Sedat Kaplan’ı ve tüm şehit-
    başında anıldı. Yomra ilçesinin Oy- han Fevzi Gümrükçüoğlu, bir kez  lerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz”
    malı Mahallesi’nde gerçekleştirilen  daha başsağlığı dilediği şehit aile- diye konuştu.
    törende; Trabzon Valisi Yücel Yavuz,  sini, vatanı milleti için canını hiçe
    Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-  sayan evlatlar yetiştirdikleri için  Trabzon heyeti, 15 Temmuz gecesi
    kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğ-  tebrik etti.            Yomra ilçe merkezinde sivil bir FETÖ
    lu, Trabzon milletvekilleri Ayşe Sula                 mensubunun darbeye karşı ilçe mey-
    Köseoğlu ve Adnan Günnar, Garni-  Sedat Kaplan’ın tedavi için bulunduğu  danında toplanan kalabalığa ateş
    zon Komutanı Albay Osman Akyıl-  Ankara’da 15 Temmuz gecesi şehit  açması sonucu gözünü kaybeden 15
    dız, Yomra Kaymakamı Hasan Bal-  olduğunu hatırlatan Başkan Güm-  Temmuz Gazisi Özdil Mahallesi Muh-
    cı, Yomra Belediye Başkanı İbrahim  rükçüoğlu, “Ağır hastalıkla mücade- tarı Barış Hatipoğlu da evinde ziyaret
    Sağıroğlu, AK Parti Trabzon İl Baş- le eden bu kahraman vatan evladı 15  etti. Özdil Mahallesi’nde ayrıca 1993
    kanı Haydar Revi, kamu kurumları  Temmuz gecesi vatanının hainler ta- yılında şahadet makamına erişen Re-
    ve STK’ların yetkilileri, merhumun  rafından işgal edilmek istendiğini gö- sul Adanur’un kabri ziyaret edilerek
    ailesi ile vatandaşlar hazır bulundu.  rünce hastalığına rağmen karşılarına  dualar okundu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10