Page 6 - 15
P. 6

6  AĞUSTOS 2017 / SAYI: 15                               www.trabzon.bel.tr


   UnUTMADıK


    UnUTTURMAYAcAğız
    15 Temmuz Şehitleri Anma, De-   Konuşmaların ardından Trabzon Bü- 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet
    mokrasi ve Milli Birlik Günü etkin- yükşehir Belediyesi tarafından düzen- Parkı’nda ziyarete açılan ve resim
    likleri kapsamında Çarşı Camisin- lenen “Direnişten Dirilişe 15 Temmuz”  ve fotoğraf sergisinde; Anadolu
    de Cuma Namazı öncesi Mevlid-i   konulu ulusal resim ve şiir yarışma- Ajansı ve İhlâs Haber Ajansı’na ait
    Şerif okundu ve akabinde, okunan  sında dereceye girenlere ödülleri tak- 15 Temmuz’u (2016) anlatan fotoğ-
    1507 Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı. dim edildi ve 15 Temmuz konulu fotoğ- raflar ile Tılsım Uluslararası Sanat
                     raf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.   Derneği’ne ait 15 Temmuz konulu
    Çarşı  Camisindeki   progra-                   yağlı boya tabloları ve Büyükşehir
    mın ardından 15 Temmuz Şehit-   Resim ve şiir yarışmasında her iki  Belediyesinin düzenlediği resim ya-
    ler ve Hürriyet Parkı’nda (Mey-  alanda birincilere 4’er bin TL, ikincile- rışmasında sergilenmeye değer gö-
    dan Parkı) Trabzon Büyükşehir   re 3’er bin TL, üçüncülere 2’şer bin TL  rülen toplamda 180 eser sahnelendi.
    Belediyesi tarafından gerçekleştiri- ve mansiyon almaya hak kazanan üçer
    len “Direnişten Dirilişe 15 Temmuz”  ayrı esere ise biner TL ödül verildi.
    konulu ulusal resim ve şiir yarışma-
    sında dereceye girenlere ödülleri
    verildi ve 15 Temmuz konulu fotoğ-
    raf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

    Büyükşehir Belediyesi Kanuni Meh-
    teran Takımının konseri ile baş-
    layan etkinliklerde Trabzon Valisi
    Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir
    Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi
    Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye
    Başkanı Ahmet Metin Genç, kamu
    kurumları ve STK’ların yetkilile-
    ri ile Trabzonlular hazır bulundu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11