Page 8 - 15
P. 8

8  AĞUSTOS 2017 / SAYI: 15                               www.trabzon.bel.tr

                  büYüKŞEhiR bELEDiYEsi

           MiLLi biRLiK nöbETLERi


              için sEfERbER OLDU    15 Temmuz Şehitleri Anma, Demok-  Trabzon’da gerçekleştirilen Milli  istiklaline sahip çıkmak için Trab-
    rasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri  Birlik Nöbetleri ile ilgili olarak de- zon’un ilçelerinden, beldelerinden,
    kapsamında, Trabzon’da Milli Birlik  ğerlendirmelerde bulunan Trabzon  mahallelerinden akın akın şehir
    Nöbetleri yüksek katılımla tamam- Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.  merkezine gelen aziz Trabzon halkı,
    landı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürri- Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yoğun  15 Temmuz’un sene-i devriyesinde
    yet Meydanında (Meydan Parkı) ger- katılımdan ötürü hemşehrilerine te- aynı meydanı hınca hınç doldurarak
    çekleştirilen programlarda Trabzon  şekkür etti.           bir kez daha dünyaya ders vermiştir.
    Büyükşehir Belediyesinin faaliyetle-                 Trabzon olarak bir kez daha dünyaya
    ri dikkat çekti.          15 Temmuz 2016’daki hain darbe   ilan ettik ki, bizim birlik ve beraber-
                     girişimi karşısında Türk Milletinin  liğimizi hiç kimse bozamayacaktır.
    Trabzon’un her noktasından vatan- destan yazdığını hatırlatan Gümrük- Ve bizler bir ve beraber olduğumuz
    daşları ücretsiz olarak şehir meyda- çüoğlu, “O hain gecede; vatanına,  sürece vatan hainleri her zaman
    nına taşıyan Büyükşehir Belediyesi  milletine, dinine, mukaddesatını,  kaybedecektir” diye konuştu.
    alanda kurduğu ikram çadırlarında
    Trabzonluların ihtiyaçlarını karşı-
    ladı. Katılımcılara çorba, çay, simit,
    pohoça, sandviç, kek gibi ikramlar-
    da bulunan Büyükşehir Belediyesi,
    ayrıca kamu yararına faaliyet gös-
    teren sivil toplum örgütlerine de yer
    temin ederek ikramlarını halkla bu-
    luşturmalarına olanak sağladı.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13