Page 9 - 15
P. 9

AĞUSTOS 2017 / SAYI: 15                               www.trabzon.bel.tr 9


        büYüKŞEhiR bELEDiYEsinin


           bU YıL YOLLARA sERDiği


    AsfALT MiKTARı 120 bin TOnU AŞTı

    Trabzon Büyükşehir Belediyesi-
    nin 2017 yılı içinde üretip yolla-
    ra serdiği asfalt miktarı 1 Ağus-
    tos itibariyle 120 bin tonu aştı.

    Büyükşehir Belediyesi il genelin-
    deki ana arterler ve mahalle yol-
    larındaki çalışmalarına ara ver-
    meden devam ederken asfaltlama
    çalışmaları başta olmak üzere yol
    bakım-onarım çalışmaları, isti-
    nat duvarı, menfez ve kanava gibi
    sanat yapısı inşaatlarını aralıksız
    olarak sürdürüyor. Büyükşehir Be-
    lediyesi, 2017 yılında 1 Ağustos iti-
    bariyle kendi tesislerinde 120 bin
    ton asfalt üreterek yollara serdi.

    Trabzon genelinde sürdürdükleri yol
    çalışmaları hakkında değerlendir-
    melerde bulunan Trabzon Büyükşe-  “Hemşehrilerimden özellikle bil-  çabasındayız. Büyükşehir Beledi-
    hir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi  melerini istiyorum ki, çalışmaları- yesi olarak yollarımızda rutin ça-
    Gümrükçüoğlu, Trabzon’un ihtiyaç- mızda herkes tarafından ağırlıklı  lışmalar yapmıyoruz. Çünkü rutin
    ları çerçevesinde çalışmalarını sür- olarak kullanılan, ana arterlere  çalışmalar ile bu sorunlar ortadan
    dürdüklerini kaydetti. Trabzon’un  öncelik veriyoruz. Yine hemşehrile- kaldırılamadığı gibi israf ile karşı
    büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla  rimin özellikle bilmelerini istediğim  karşıya kalınmış olunuyor. Yolla-
    birlikte il genelinde belli bir plan ve  bir başka husus ise Trabzon’umuz- rımızda kalıcı, uzun yıllar hizmet
    program dâhilinde, hatırı sayılır bir  daki tüm yollardan, hangi yolun ne- edecek, birkaç yıl sonra tekrar-
    bütçe ile yol çalışması gerçekleş- resinde ne sorun varsa hepsinden  dan çalışma yapılmasına gerek
    tirme şansını elde ettiklerini kayde- haberdarız. Program dâhilinde sıra  duyulmayacak, altyapısı sağlam
    den Gümrükçüoğlu şunları söyledi: ile bu sorunları ortadan kaldırmak  çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.”
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14